بررسی عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

 در این آزمایش از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه 180 جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در 3 تیمار با 4 تکرار و 15 عدد در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل سطوح صفر، 5 و 10 درصد از کل جیره خشک طیور فوق بصورت گیاه هزار برگ آبی خشک و پودر شده بود. اطلاعات حاصل با نرم‌افزارهای Excel و MSTATC آنالیز و با آزمون دانکن مقایسه به عمل آمد. میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در دوره‌های 10، 28 و 32 روزگی اندازه‌گیری شد و در سن 32 روزگی نمونه‌برداری از بافت دوازدهه به عمل آمد. تاثیر سطوح صفر، 5 و 10 درصد گیاه هزار برگ آبی بر غذای مصرفی کل دوره معنی‌دار نبود. برای صفت افزایش وزن، گروه شاهد بیش ترین افزایش وزن و تیمار 5 درصد افزایش وزن بالاتری را نسبت به تیمار 10 درصد نشان داد (0/05>P). استفاده از سطوح مختلف گیاه هزار برگ آبی بر ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد اثر معنی‌داری نداشت. در بررسی اثر سطوح مختلف گیاه هزار برگ آبی بر ریخت‌شناسی روده، نتایج نشان داد که طول پرز روده در سطح 10 درصد گیاه هزار برگ در جیره اختلاف معنی‌داری با سطح 5 درصد و شاهد داشت و بالاتر بود. عمق کریپت‌ها و ضخامت اپیتلیوم سطح 5 درصد با دو سطح تیمار و شاهد بالاتر بود و اختلاف معنی‌دار نشان داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphology and function of broiler chicks's intestinal feed by ration containing Myriophyllum spicatum

نویسندگان [English]

  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 1
  • Farhad Foroudi 2
  • Kataun Forotan 2
1 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
چکیده [English]

This study was conducted in Iran for the first time. Water milfoil (Myriophyllum spicatum) was used in 180 day-old broilers chicks fed Ross "308" in the three treatments and four replications which 15 pieces were used in each replication. Treatments consisted of 0, 5 and 10 percent of dry and powdered of water milfoil. The data analyzed with Excel and MSTATC software and also, Duncan test. The amount of food intake, weight gaining and feed conversion ratio in 10, 28 and 32-day-old were determined and in 32-day sampling from duodenum tissue were done. In weight gaining, the control treatment showed the best result and treatment 5 was gain weight higher than treatment 10. No difference was observed for food conversion ratio in compare to control treatment. In morphology of intestinal the results showed, in 10% treatment the intestinal villi length was higher and had significant difference with 5% and control treatments of water milfoil plant. The crypts depth and epithelium thickness in 5% treatment was higher and showed significant difference compare to control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myriophyllum spicatum
  • Broiler chicks
  • Weight gain
  • Conversion ratio