بررسی عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

چکیده

 در این آزمایش از گیاه هزار برگ آبی (Myriophyllum spicatum) در تغذیه 180 جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در 3 تیمار با 4 تکرار و 15 عدد در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل سطوح صفر، 5 و 10 درصد از کل جیره خشک طیور فوق بصورت گیاه هزار برگ آبی خشک و پودر شده بود. اطلاعات حاصل با نرم‌افزارهای Excel و MSTATC آنالیز و با آزمون دانکن مقایسه به عمل آمد. میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در دوره‌های 10، 28 و 32 روزگی اندازه‌گیری شد و در سن 32 روزگی نمونه‌برداری از بافت دوازدهه به عمل آمد. تاثیر سطوح صفر، 5 و 10 درصد گیاه هزار برگ آبی بر غذای مصرفی کل دوره معنی‌دار نبود. برای صفت افزایش وزن، گروه شاهد بیش ترین افزایش وزن و تیمار 5 درصد افزایش وزن بالاتری را نسبت به تیمار 10 درصد نشان داد (0/05>P). استفاده از سطوح مختلف گیاه هزار برگ آبی بر ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد اثر معنی‌داری نداشت. در بررسی اثر سطوح مختلف گیاه هزار برگ آبی بر ریخت‌شناسی روده، نتایج نشان داد که طول پرز روده در سطح 10 درصد گیاه هزار برگ در جیره اختلاف معنی‌داری با سطح 5 درصد و شاهد داشت و بالاتر بود. عمق کریپت‌ها و ضخامت اپیتلیوم سطح 5 درصد با دو سطح تیمار و شاهد بالاتر بود و اختلاف معنی‌دار نشان داد. 

کلیدواژه‌ها