تخمین شاخص‌های رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره‌برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های استان خوزستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

3 مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور, اهواز، ایران,

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

5 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران

چکیده

ماهی شوریده یک گونه مهم در آب های استان خوزستان می باشد. برای مدیریت صید این گونه، دانستن برخی از شاخص های زیستی مانند رشد و مرگ و میر ضروری می‌باشد. پیراسنجه‌های رشد و مرگ و میر ماهی ماهی شوریده (Otolithes ruber) با جمع‌آوری ماهانه داده‌های طولی در دو مرکز تخلیه هندیجان و چویبده (آبادان) در استان خوزستان طی زمستان 86 لغایت پاییز 87 تخمین زده شد. طول چنگالی ماهی در هر بار نمونه‌برداری اندازه‌گیری و جهت آنالیز داده‌ها از روش آنالیز سطح پاسخ ELEFAN از برنامه FiSAT و Excel استفاده گردید. شاخص های رشد L∞، K و to به ترتیب 69/72 سانتی متر، 0/53 در سال و 0/16- سال برآورد گردید. Z ، F و M به ترتیب برابر با 2/25، 1/41 و 0/84 در سال محاسبه گردید و ضریب بهره‌برداری برای این گونه 0/63 در سال به دست آمد که نشان می‌دهد ماهی شوریده در آب های استان خوزستان بیش تر از حد معمول صید شده است. 

کلیدواژه‌ها