تخمین شاخص‌های رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره‌برداری ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های استان خوزستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

3 مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور, اهواز، ایران,

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

5 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران

چکیده

ماهی شوریده یک گونه مهم در آب های استان خوزستان می باشد. برای مدیریت صید این گونه، دانستن برخی از شاخص های زیستی مانند رشد و مرگ و میر ضروری می‌باشد. پیراسنجه‌های رشد و مرگ و میر ماهی ماهی شوریده (Otolithes ruber) با جمع‌آوری ماهانه داده‌های طولی در دو مرکز تخلیه هندیجان و چویبده (آبادان) در استان خوزستان طی زمستان 86 لغایت پاییز 87 تخمین زده شد. طول چنگالی ماهی در هر بار نمونه‌برداری اندازه‌گیری و جهت آنالیز داده‌ها از روش آنالیز سطح پاسخ ELEFAN از برنامه FiSAT و Excel استفاده گردید. شاخص های رشد L∞، K و to به ترتیب 69/72 سانتی متر، 0/53 در سال و 0/16- سال برآورد گردید. Z ، F و M به ترتیب برابر با 2/25، 1/41 و 0/84 در سال محاسبه گردید و ضریب بهره‌برداری برای این گونه 0/63 در سال به دست آمد که نشان می‌دهد ماهی شوریده در آب های استان خوزستان بیش تر از حد معمول صید شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth, mortality and exploitation ratio of Otolithes ruber (Teleostei: Sciaenidae) in the Khouzestan Province

نویسندگان [English]

  • Kazem Darvish Bastami 1
  • Majid Shekari 2
  • Ahmad Hashemi 3
  • Alireza Khansari 2
  • Mahmood Sinaei 4
  • Somayeh Pouralimotlagh 5
1 National Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
3 South Aquaculture Research Center, Ahvaz, Iran
4 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
5 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Otolithes ruber (Teleostei: Sciaenidae) is an important species in the Khouzestan province waters, Iran. Catch management of this species in region is required to be known some biological parameters such as growth and mortality. We used commercial fishing data and samples in the Choebdah and Hendijan landing near Abadan port to estimate population dynamic parameters for O. ruber. The population parameters were analyzed using the FAO-ICLARM stock assessment tool (FiSAT). The growth parameters of von Bertalanffy equation were as, L∞: 69.72cm, K: 0.53year-1 and t0: -0.16. The estimated value of total mortality, natural mortality and fishing mortality were 2.25, 0.84 and 1.41year-1, respectively. Exploitation ratio, E was estimated to be 0.63 year-1 and these high values of E indicated that the Otolithes ruber stock in the region waters is under fishing pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population dynamics
  • Biological indices
  • Otolithes ruber
  • Khuzestan waters