بررسی امکان جایگزینی ریزجیره‌ها بجای آرتمیا در پرورش پست لارو میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) و اثرات آن بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری پست لارو

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشگاه زابل, زابل، ایران

3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

چکیده

 هدف از انجام این آزمایش بررسی امکان جایگزینی ریز جیره به جای آرتمیا در پرورش پست لارو میگوی سفید هندی و اثرات آن بر رشد، بازماندگی و مقاومت پست لارو در برابر تنش شوری بود. این مطالعه در سال 1387 به مدت 4 ماه در کارگاه تکثیر و پرورش آبزی‌پرور، چابهار انجام شد. پست لاروها با سطوح مختلف جایگزینی ریزجیره (0، 50، 100 درصد) به جای آرتمیا تغذیه شدند. پست لاروهای میگو از مرحله یک پست لاروی (PL1) تا (PL11) با تیمارهای آزمایشی تغذیه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد جایگزینی نسبی یا کامل آرتمیا با ریز جیره آزمایشی سبب کاهش معنی‌دار فاکتورهای رشد (وزن نهایی، طول کل، طول کاراپاس، میزان رشد روزانه و تعداد خار روی روستروم) و بازماندگی می‌شود (P<0/05). علاوه براین تغذیه پست لاروها با ریز جیره اثر منفی بر مقاومت آن ها در برابر تنش شوری نداشت (P>0/05). براساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت استفاده از ریز جیره، راهکار مناسبی جهت جایگزینی آرتمیا نبوده و هنوز تحقیقات بیش تری در رابطه با نیازهای غذایی پست لارو میگو و اصلاح مراحل ساخت ریز جیره‌ها نیاز می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

microdiet in post-larval culture of Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus) and its effects on growth factorssurvival and resistance to salinity stress

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hosseinifar 1
  • Parviz Zare 2
  • Kazem Darvish Bastami 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 University of Zabol, Zabol, Iran
3 National Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, post larvae were fed with different level of Artemia franciscana nauplii replacement (0%, 50%, 100%) with microdiet. Post-larvae were fed with experimental treatments from (PL1) stage to (PL11) stage. The results have shown that partial or complete replacement of live food with microdiet significantly decrease survival, total length, carapace length, weight and the number of spine over the rostrum of post-larvae (P<0.05). However, substitution of live food with microdiet had no negative effects on resistance to salinity stress (P>0.05). According to these using commercial microdiet is not a proper replacement for live food in post-larva culture and still there is a need for further studies regards nutritional requirement of shrimp larvae and post-larvae and diet manufacturing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia franciscana
  • Microdiet
  • Growth
  • Resistance
  • Salinity stress
  • White shrimp (Fenneropenaeus indicus)