بررسی رژیم غذایی کفشک تیزدندان (Psettodes erumei) در سواحل استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه رژیم غذایی ماهی کفشک تیز دندان Psettodes erumei در سواحل استان سیستان و بلوچستان در دریای عمان با بررسی 173 نمونه در زمان های قبل از مانسون و بعد از مانسون در سال 1390 صورت پذیرفت. در این راستا فاکتورهای مربوط به تغذیه مانند تعیین شاخص ارجحیت غذایی ، خالی و پر بودن معده و طول نسبی روده بررسی گردید. شاخص خالی بودن معده (CV) در کل نمونه های بررسی شده نشان داد که این ماهی، گونه ای با تغذیه متوسط می باشد. هم چنین با بررسی این شاخص به تفکیک زمان مشخص گردید که این گونه قبل از مانسون پرخور و بعد از مانسون دارای تغذیه متوسط می باشد. شاخص طول نسبی روده (RLG) برای این گونه نشان می دهد، ماهی کفشک تیزدندان جزء ماهیان گوشت خوار می باشد و رژیم غذایی آن شامل: ماهی، میگو، خرچنگ، اسکوئیلا، توتیای دریایی، تخم ماهی، کرم و غیره می باشد. شاخص ارجحیت غذایی (FP) برای ماهیان 88% ، سخت پوستان 8% ، نرم تنان 2% و سایر 2% به دست آمد. بنابراین ماهی، به عنوان غذای اصلی کفشک تیز دندان شناخته شد.  بررسی رابطه طول وزن نشان داد که رشد این ماهی با داشتن ضریب رشد (3/26 =b) آلومتریک می باشد. هم چنین نسبت جنسی نر به ماده 1/22 : 0/78 محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding regime of Psettodes erumei in the Oman sea (Sistan-o-Balochestan province waters )

نویسندگان [English]

 • Ashkan Aliramaji 1
 • Mehdi Mohammadalikahni 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Young and Elite Researchers Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Study of dietetic diet of Psettodes erumei dandelion on the coast of Sistan province In the Oman Sea, 173 samples were taken at the time before Manson and after Manson in 2011 In this regard, nutritional factors like Determination of food priority index, empty stomach filling and relative length of the intestine were investigated. The gastric emptying index (CV) was found in all the examined samples This fish is a medium with moderate nutrition. It was also determined by the time of the analysis of this index that This fish is a species with moderate nutrition. It was also determined by the time of this index This species has a moderate nutrition before and after the manson. The Indicator Length Index (RLG) for this species indicates that the spittoon fish is a part of the carnivorous fish, and its diet includes: fish, shrimp Crab, Scalo, Marine Tetaya, Fish eggs, Worm, etc. Fat preferences were obtained for 88% of fish, 8% for crustaceans, 2% for shellfish and 2% for other fish. Fish, therefore, was recognized as the main source of dental plaque. Investigating the relationship between length and weight showed that the growth of this fish with allometric growth factor (26.23 b) was. Also, the male sex ratio was 1.22: 0.78.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feeding
 • Psettodes erumei
 • Sistan - O- Balochestan province waters
 • Oman Sea
 1. اسدی، ه.و دهقانی، ر.، 1375. اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران، 226 صفحه.
 2. اشقلی­ فراهانی، س.؛ ولی ­نسب، ت. و کیوان، ا.، 1383. بررسی فراوانی طولی، رابطه طول-وزن و پراکنش کفشک تیز دندان (Psettodes erumei) در آب ­های دریای عمان. مجله علمی شیلات ایران. دوره 14، شماره 2، صفحات 169 تا 174.
 3. دهقانی، ر.، 1382. پایش ذخایر کفزیان آب ­های استان هرمزگان به ­روش مساحت جاروب شده، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان. 77 صفحه.
 4. شکاری، م.؛ سواری، ا.؛ غفله ­مرمضی، ج.؛ اسکندری، غ.؛ رونق، م.؛ هاشمی، ا.؛ درویش ­بسطامی، ک.؛ سینایی، م. و کاشی، م.، 1389. زیست­ شناسی تولیدمثل و تغذیه میش­ ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آب­ های ساحلی استان خوزستان. مجله علمی شیلات ایران. دوره 19، شماره 2، صفحات 67 تا 76  .
 5. حسین ­زاده صحافی، ه.؛ دقوقی، ب. و رامشی، ح.، 1379. اطلس نرم­ تنان خلیج ­فارس. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. 208 صفحه.
 6. حسین­ زاده ­صحافی، ه.، 1380. بیولوژی تولیدمثل ماهی (با تاکید بر ماهی های ایران). موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.تهران، ایران.
 7. صادقی. ن.، 1380. ویژگی­ های زیستی و ریخت ­شناسی ماهیان جنوب ایران (خلیج فارس و دریای عمان). انتشارات نقش مهر. 440 صفحه.
 8. کمالی، ع.، 1380. زیست­ شناسی تولیدمثل ماهی سرخو معمولی Lutjanus  johni در آب­ های هرمزگان. مجله علمی شیلات ایران. دوره 10، شماره 1، صفحات 73 تا 90.
 9. کوشا، آ.، 1375. شنـاسایی گونه ­های راسته کفشک ماهیان Pleuronecti formis و برخی خصوصیات زیستی گونه Cynoglossus dubius در سواحل دریای عمان. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 97 صفحه. 
 10. Abduraiman, K.P.; Harishnayak, T.; zacharia, P.U. and Mohamed, K.S., 2004. Length Weight relationships of commercially important marine fishes and shellfishes of the Southern Coast of Kernataka, Indian of World fish. Vol. 27, pp: 9-14.
 11. Al-Hussainy, A.H., 1949. On the functional morphology of the alimentary tract of some   fishes in relation to difference in the feeding habits. Quart. J. Micr. Sci. Vol. 9, No. 2, pp: 113-1120.
 12. Bagenal, T.B., 1978. Aspects of fish fecundity, In: Gerking, SD (ed). Methods of Assessment of Ecology of Freshwater Fish Production. Blackwell Scientific Publications, London. pp: 75-101.
 13. Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian Publishers Pvt. Ltd.   India. 157 p.
 14. Carmelo, R.J., 1996. Identifying marine phytoplankton. Academic Press. 584 p.
 15. Carpenter, K.E.; Krupp, F.; Jones, D.A. and Zajonz, U., 1997. Living marine resources of Kuwait, eastern Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and the United Arab Emirates. FAO species identification field guide for fishery purposes. plates. Rome, FAO. 293 p.
 16. Das, M. and Mishra, B., 1989.Length-Weight relationship of certain fishes. Madagascar. Vol. 22, pp: 139-141.
 17. De Groot, M., 1969. Digestive system and sensorial factors in relation to the feeding behavior of flat fish (Pleuronectiformes).  J. cons. Perm.  Hnt.  Explor.  Vol. 32, pp: 384-394.
 18. Devadoss, P. and Pillai, N., 1973. Observation on the food of juveniles of Psettodes erumei (Bloch). Indian J. Fish. Vol. 20, No. 2, pp: 664-667.
 19. Edwards, R.R.C. and Shaher, S., 1991. The biometric of marine fishes from the G Aden. Fish byte. Vol. 9, No. 2, pp: 27-29.
 20. Euzen, O., 1978. Food habit and diet composition of some fish Kuwait. Kuwait Bulletin of marine science. Vol. 9, pp: 65-85.
 21. Fauchald, K., 1997. The polychaete worms. Definitions and keys to the orders, families  and genera. 188 p.
 22. Hannoon, B. and Joiris, C., 1989. A seasonal analysis of the Southern North Sea Ecosystem. Ecology. Vol. 70, pp: 1916-1934.
 23. Hussain, N.A. and Abdullah, M.A.S., 1997. The length weight relationship, spawning season and food habits of six commercial fishes in Kuwaiti waters. Indian Journal of Fisheries. Vol. 24,  No. 1-2, pp: 181-194.
 24. Hyslop, E.J., 1980. Stomach contents analysis-a review of methods and their application. Journal of Fish Biology. Vol. 17, pp: 411-429.
 25. Le-Cren, C.P., 1951. Length-Weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the Perch (Perca fluviatilis). Journal of Animal Ecology. Vol. 20, No. 2, pp: 201-219.
 26. Livingston, M.E., 2011. Food resource use among five flatfish species (Pleuronectiformes) in Wellington Harbour, New Zeland, New Zeland Journal of Marine and freshwater  research. Vol. 21, No. 2, pp: 281-293.
 27. Luczkovich, J.J.; Ward, G.P.; Johnson, J.C.; Christian, R.R.; Baird, D.; Neskles, H. and Rizzo, W.M., 2002. Determining the trophic guilds of fishes and macro invertebrates in a seagrass food web. Estuaries. Vol. 25, pp: 1143-1163.
 28. McCracken, F.D., 1963. Seasonal movements of the winter flounder   Pseudopleuronectes americanus (Walbaum), in the Atlantic Coast. Journal of the Fisheries Research Board of Canada. Vol. 20, pp: 551-586.
 29. Nath, S., 1996. Studies on the bioecology of fishes of jammu Province (Jammu and Kashmir state) India. Rec. Adv. Fish ecol. Limm. Eco conserv.  Vol. 5, pp: 59-106.
 30. Pauly, D., 1984. Fish population dynamics in tropical waters: a manual for use with programmable calculators, ICLARM. 325 p.
 31. Polovina, J.J. and Ralston, S., 1987. Tropical snapper and grouper biology and fisheries management. Ocean Resour. Mar. Policy ser. Boulder Co. Westview Press.  USA. 656 P.
 32. Rajaguru, A., 1992. Biology of two co-occuring tongue fishes, cynoglossus arel and C.lida (Pleuronectiformes: cyanoglossidae), from India waters. Fish. Bull. Vol. 90, No. 2, pp: 325-367.
 33. Sandovy, Y.; Rosario, A. and Roman, A., 1994. Reproduction hn an aggregating grouper, the red hind, Epinephelus quttatus. Biol. Fish. Vol. 41, pp: 269-286.
 34. Smith, M.M. and Heemstra, P.C., 1986. Smith is Sea Fishes. Macmillan South Africa, Johannesburg. 1047 p.
 35. Tesch, F.W., 1968. Age and Growth. In: Methods for Assessment of Fish Production in Freshwaters, Ricker, W.E., (Ed.). Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK. pp: 93-123.
 36. Venkatra, M. and Ramanatham, N., 1994. Manual of fish biology. Published by Raju -20. Primlani Oxford. New Delhi, Bombay. 830 p.
 37. Wolfgag, S., 1986. Marine fauna and flora of Bermuda. A systematic guide to the identification of marine organisms. 742 p.
 38. www.fishbase.org
 39. www. FAO.org