دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1399 
ارتباط چندشکلی ژن PIT-I با صفات مرتبط با شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران

صفحه 59-64

10.22034/aej.2020.103997

ابوالفضل قربانی؛ سعید پرنعمت خانقاه؛ ناصر ماهری سیس؛ مهدی تقی نژاد رودبنه


بررسی تراکم‌های مختلف پرورش ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) در استخرهای میگو چوئبده آبادان

صفحه 201-208

10.22034/aej.2020.105172

مهرداد محمدی دوست؛ محمد یونس زاده فشالمی؛ فاطمه حکمت پور؛ سیدعبدالصاحب مرتضوی؛ لفته محسنی نژاد