نقش اثرات زیست محیطی در زنجیره تامین سبز پایدار (مطالعه موردی: صنعت کاشی و سرامیک ایران)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

زنجیره‌ های تأمین در سال‌ های اخیر به سرعت رشد یافته‌ اند چرا که تمرکز بر عملکرد اقتصادی برای بهینه‌ سازی هزینه‌ ها یا بازگشت سرمایه نمی‌ تواند متضمن توسعه یاپایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به منظور تأکید اهمیت نگرانی‌ های اجتماعی و زیست محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه‌ ریزی زنجیره‌ تأمین ظهور یافتند. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی زنجیره تأمین سبز پایدار با تمرکز بر اثرات زیست محیطی می‌باشد. صنعت کاشی و سرامیک به علت وفور مواد اولیه آن از قدیم در ایران مورد توجه بوده و با پیشرفت های صنعتی، امروزه یکی از صنایع پیشرو در کشور می باشد. عدم توجه به مسایل زیست محیطی در این صنعت موجب وارد شدن خسارات زیادی به محیط زیست می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ ها توصیفی پیمایشی می‌ باشد که با ماهیت آمیخته انجام شد. بدین منظور طی فرایند تحلیل محتوا و با روش دلفی مهم ترین مؤلفه‌ ها، شناسایی و بومی‌ سازی گردید. سپس بر اساس روابط شناسایی شده در تحقیقات گذشته الگوی مفهومی متناسب ارائه گردید. نهایتاً این الگو از طریق روش کمی با ابزار پرسشنامه و بر اساس نظرات خبرگان مورد نظرسنجی قرار گرفته و با روش حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تایید روابط اصلی مدل و اهمیت نقش اثرات زیست محیطی در زنجیره تامین سبز پایدار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Impacts on the Sustainable Green Supply Chain (Case Study: Iranian ceramic and tile industries)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Honari 1
 • Seid Heydar Mirfakhraddini 2
 • Hasan Dehghan Dehnavi 1
 • Jalil Totonchi 3
1 Department of Industrial Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Supply chains have grown rapidly in recent years because only focusing on economic performance for the optimization of costs or Investment return cannot lead to the development or sustainability in the supply chain. For this purpose, the concepts of green supply chain management and sustainable supply chain management emerged to highlight the importance of social and environmental concerns with economic factors on supply chain planning. The purpose of this study is Designing a model of sustainable green supply chain with a focusing on environmental effects. Due to its abundance of raw materials, ceramic tile industry has long been considered in Iran and is one of the leading industries in the country with industrial developments. Failure to pay attention to environmental issues in this industry will cause a lot of damage to the environment. The research was an applied and descriptive survey which implemented on the mixed way. The most important component to contribute were identified and localized by content analysis and Delphi.  After that, a conceptual framework was designed according to the recognized relationship on the literature reviews. Finally, the model was evaluated by questionnaire and experts and analysed by Minimal least squares method. The results confirm the main relationships between the model and the importance of the role of environmental impacts on the sustainable green supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable green supply chain
 • content analysis
 • environmental Impacts
 • partial least squares
 • Ceramic and tile industry
 1. Ahmad, S., 2015. Green Human Resource Management: Policies and Practices. Cogent Business & Management. Vol. 2, No. 1, pp: 1-13.
 2. Asghari, S., 2017. The fourth place in the export of ceramic and tile. on line www.smtnews.ir.
 3. Ashby, A.; Leat, M. and Hudson-Smith, M., 2012. Making connections: a review of supply chain management and sustainability literature. supply Chain Management: An International Journal. Vol. 17, No. 5, pp: 497-516.
 4. Azevedo, S.G.; Carvalho, H. and Cruz Machado, V., 2011. The influence of green practices on supply chain performance: a case study approach. Transportation research part E: logistics and transportation review. Vol.47, No. 6, pp: 850-871.
 5. Brandenburg, M.; Govindan, K.; Sarkis, J. and Seuring, S, 2014. Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions. European Journal of Operational Research. Vol. 233, No. 2, pp: 299-312.
 6. Braun, V. and Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology. Vol.3, No. 2, pp: 82-93.
 7. Boks, C. and Stevels, A., 2007. Sign for Environment. Experiences from The Electronics Industry. Int. J. of Production Research. Vol. 45, No. 18-19, pp: 4021-4039.
 8. Bose, I. and Pal, R., 2012. Do green supply chain management initiatives impact stock prices of firms? Decision support systems.Vol. 52, No. 3, pp: 624-634.
 9. Chin, T.A.; Tat, H.H. and Sulaiman, Z., 2015. Green Supply Chain Management, Environmental Collaboration and Sustainability Performance. 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing. Procedia CIRP 26. pp: 695-699.
 10. Dashore, K. and Sohani, N., 2013. GSCM - barriers & drivers: a review. International Journal of Engineering Trends and Technology. Vol. 2, pp: 2021-2030.          
 11. Diabat, A. and Govindan, K., 2011. An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain management. Resources, Conservation and Recycling. Vol. 55, No. 6, pp: 659-667.
 12. Dubey, R.; Gunasekaran, A.; Papadopoulos, T.; Childe, S.J.; Shibin, K.T. and Wamba, S.F., 2017. Sustainable supply chain management: framework and further research directions. Journal of Cleaner Production. Vol. 142, No. 2, pp: 1119-1130.
 13. Esfahbodi, A.; Zhang, Y. and Watson, G., 2016. Sustainable supply chain management in emerging economies: Trade-offs between environmental and cost performance. International Journal of Production Economics.Vol. 181, pp: 350-366.
 14. Geffen, C.A. and Rothenberg, S., 2000. Suppliers and environmental innovation: the automotive paint process. International Journal of Operations & Production Management. Vol. 20, No. 2, pp: 166-186.
 15. Gonzalez, P.; Sarkis, J. and Adenso-Diaz, B., 2008. Environmental management system certification and its influence on corporate practices: evidence from the automotive industry. International Journal of Operations & Production Management. Vol.28, No. 11, pp: 1021-1041.
 16. Govindan, K.; Rajendran, S.; Sarkis, J. and Murugesan, P., 2015. Multi Criteria Decision Making approaches for Green supplier evaluation and selection: A literature review. Journal of Cleaner Production. Vol. 95, pp:66-83.
 17. Guide Jr, V.D.R. and Van Wassenhove, L.N., 2009. The evolution of closed loop supply chain research. Operations Research. Vol. 57, No. 1, pp: 10-18.
 18. Hair, J.F.; Hult,  G.T.; Ringle, C. and Sarstedt, M., 2017. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). pp: 22-75.
 19. Holt, D. and Ghobadian, A., 2009. An empirical study of green supply chain management practices amongst UK manufacturers. Journal of Manufacturing Technology Management. Vol. 20, No. 2, pp: 933-956.
 20. Igarashi, M.; De Boer, L. and Fet, A.M., 2013. What is required for greener supplier selection? A literature review and conceptual model development. Journal of Purchasing and Supply Management. Vol. 19, No. 4, pp: 247-263.
 21. Kapil, K., 2015. Green Hrm: Trends & Prospects. Ge International Journal of management research.  Vol. 3,No. 1, pp: 1321-1709.
 22. King, A.A. and Lenox, M.J., 2001. Does it really pay to be green? An empirical study of firm environmental and financial performance. Journal of Industrial Ecology. Vol.5, No. 1, pp: 105-116.
 23. Lee, S.M.; Kim, S.T. and Choi, D., 2012. GSCM and organizational performance. Industrial Management & Data Systems. Vol. 112, No. 8, pp: 1148-1180.
 24. Liao, C.N.; Fu, Y.K. and Wu, L.C., 2017. Integrated FAHP, ARAS-F and MSGP methods for green supplier evaluation and selection. Technological and Economic Development Journal. Vol. 22, No. 5, pp: 651-669.
 25. Lima-Junior, F.R. and Carpinetti, L.C.R., 2016. A multicriteria approach based on fuzzy QFD for choosing criteria for supplier selection. Computers & Industrial Engineering.Vol. 101, pp:269-285.
 26. Linton, J.D.; Klassen, R. and Jayaraman, V., 2007. Sustainable supply chains: an introduction. Journal of Operations Management.Vol. 25, No. 6, pp: 1075-1082.
 27. Luthra, S.; Garg, D. and Haleem, A., 2015. Critical Success Factors of Green Supply Chain Management for Achieving Sustainability in Indian Automobile Industry. Production Planning & Control. Vol.26, No. 5, pp: 339-362.
 28. Mangla, S.; Madaan, J.; Sarma, P.R. and Gupta, M.P., 2014. Multi-objective decision modelling using interpretive structural modelling for green supply chains. International Journal of Logistics Systems and Management. Vol. 17, No. 2, pp: 125-142.      
 29. Paulraj, A., 2009. Environmental motivations: a classification scheme and its impact on environmental strategies and practices. Business Strategy and the Environment.Vol. 18, No. 7, pp; 453-468.
 30. Rao, P. and Holt, D., 2005. Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance? International Journal of Operations & Production Management. Vol. 25, No. 9, pp: 898-916.
 31. Raut, R.D.; Narkhede, B. and Gardas, B.B., 2017. To identify the critical success factors of sustainable SCM practices in the context of oil and gas industries: ISM approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews.Vol. 68, No. 1, pp: 33-47.
 32. Sarkis, J.; Zhu, Q. and Lai, K.H., 2011. An organizational theoretic review of green supply chain management literature. International Journal of Production Economics. Vol.130, No. 1, pp: 1-15.
 33. Sharma, V.K.; Chandna, P. and Bhardwaj, A., 2017. Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review. Journal of Cleaner Production. Vol. 141, pp:1194-1208.
 34. Simpson, D.; Power, D. and Samson, D., 2007. Greening the automotive supply chain: a relationship perspective. International Journal of Operations & Production Management.  Vol. 27, No. 1, pp: 28-48.
 35. Srivastava, S.K., 2007. Green supply‐chain management: a state of the art literature review. International journal of management reviews. Vol. 9, No. 1, pp: 53-80.
 36. Tay, M.; Abd Rahman, A.; Abdul Aziz, Y. and Sidek, S., 2015. A review on drivers and barriers towards sustainable supply chain practices. International Journal of Social Science and Humanity. Vol.5, No. 10, pp: 892-897.    
 37. Testa, F. and Iraldo, F., 2010. Shadows and lights of GSCM (Green Supply Chain Management): determinants and effects of these practices based on a multi-national study. Journal of Cleaner Production.Vol. 18, No. 10, pp: 953-962.
 38. Vachon, S., 2007. Green supply chain practices and the selection of environmental technologies. Int. J. of Production Research.Vol. 45, pp: 4357-4379.
 39. Vanalle, R.M.; Ganga, G.M.D.; Filho, M.G. and Lucato, W.C., 2017. Green supply chain management: An investigation of pressures, practices, and performance within the Brazilian automotive supply chain. Journal of Cleaner Production. Vol. 151,No. 8, pp: 250-259.
 40. Venkatesh, J.; TA, L. and Bhatt, V., 2014. Sustainable Development and the Role of HRM: An Empirical Study of the IT Sector in India. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 3,No. 8, pp: 15495-15500.
 41. Walton, S.V.; Handfield, R.B. and Melnyk, S.A., 1998. The green supply chain: integrating suppliers into environmental management processes. Journal of Supply Chain Management. Vol. 34, No. 2, pp: 2-11.
 42. Wua, H.H. and Chang, S.Y., 2015. A case study of using dematel method to identify critical factors in GSCM. Applied Mathematics and Computation. Vol. 256, pp:394-403.
 43. Wu, C. and Barnes, D., 2016. An integrated model for green partner selection and supply chain construction. Journal of Cleaner Production. Vol. 112, pp: 2114-2132.
 44. Zhu, Q.; Sarkis, J. and Geng, Y., 2005. Green supply chain management in China: pressures, practices and performance. International Journal of Operations & Production Management.
  Vol. 25, No. 5, pp: 449-468.
 45. Zhu, Q.; Sarkis, J. and Lai, K.H., 2008. Green supply chain management implications for closing the loop. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. Vol. 44, No. 1, pp: 1-18.
 46. Zhu, Q. and Sarkis, J., 2004. Relationships between operational practices and performance among early adopters of GSCM practices in Chinese manufacturing enterprises. Journal of Operations Management. Vol. 22, No. 3, pp: 265-289.
 47. Zhu, Q. and Sarkis, J., 2007. The moderating effects of institutional pressures on emergent green supply chain practices and performance. International Journal of Production Research. Vol. 45, No. 18-19, pp: 4333-4355.