اثرات استفاده از مولتی آنزیم آپسوزایم و بتائین در جیره بر برخی شاخص های خونی و ترکیب لاشه در فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

چکیده

در این آزمایش اثر مولتی ­آنزیم آپسوزایم و بتایین به ­صورت مجزا و ترکیبی بر برخی شاخص ­های خونی و ترکیب لاشه در فیل­ ماهی (Huso huso) مورد بررسی قرار گرفت. بدین­ منظور، 126 قطعه فیل­ ماهی با میانگین وزنی 3±­32­ گرم به ­مدت 8 هفته با جیره­ های آزمایشی حاوی سطوح مختلف 0، 1 و 1/5 درصد بتایین به­ صورت ترکیبی با سطوح 0، 250 و 500 میلی­ گرم آپسوزایم بر کیلوگرم غذا تغذیه شدند. در انتهای دوره شاخص ­های بیوشیمیایی خون و سنجش ترکیب لاشه ماهیان براساس روش‌ های رایج خون ­شناسی و سنجش ترکیب لاشه اندازه‌ گیری شدند. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز داده‌ ها تعداد گلبول­ های سفید اختلاف معنی­ داری را بین تیمارها نشان داد (0/05>P). اگر­چه در تیمارهای مجزای آپسوزایم و مولتی ­آنزیم اختلافی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد، اما در تیمارهای ترکیبی افزایش معنی­ دار تعداد گلبول­ های سفید مشاهده گردید (0/05>P). تعداد گلبول‌ های قرمز، ­هموگلوبین،­ هماتوکریت، MCV، MCH و  MCHC­ اختلاف معنی‌ داری را در تیمارهای مختلف نشان نداد (0/05<P). داده­ های سنجش لاشه نشان داد که از نظر درصد ­چربی، پروتئین، خاکستر و رطوبت اختلاف معنی­ داری در تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (0/05<P). بنابراین، می­ توان نتیجه گرفت که استفاده از بتائین و مولتی آنزیم آپسوزایم تأثیر معنی­ داری بر شاخص­ های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه فیل­ ماهی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of the use of multi enzyme Apsozyme and Betaine in the diet on some of the blood biochimical parameters and body composition in (Hosu hosu)

نویسندگان [English]

 • Mohamad Homayouni
 • Roghaie Safary
 • Mohamadreza Imanpour
 • Fatemeh Kiapour
 • Habib Sanchuli
 • Bahare Shokuhian
Fisheries Department, Faculty of Fisheries and Environment, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of multi-enzyme Apszymee and betaine on the parameters of blood biochemical and body composition of (Huso huso) were studied separately and in combination. For this purpose, 126 fish with an average weight of 32 ± 3 gr were fed with dietary supplements containing 0, 1 and 1.5 percent of betaine at a concentration of 250 and 500 mg/kg of Apsozyme per kg of diet for 8 weeks. At the end of the study, blood biochemical factors and body composition were measured based on conventional methods of blood transfusion and body composition measurements. Based on the results of data analysis, the number of white blood cells showed a significant difference between the treatments. Although there was no significant difference between the treatments of Apsozyme and multi enzyme in experimental treatments, but in combined treatments, a significant increase in the number of white blood cells was observed. The number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH and MCHC showed no significant difference in different treatments. Body data showed no significant difference in percentage of fat, protein, ash and moisture in experimental treatments. Therefore, it can be concluded that the use of betaine and multi enzyme did not have a significant effect on biochemical factors and carcass composition of Sturgeon fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Huso huso
 • Apsozyme
 • Betaine
 1. اکبری،م.؛ سوری ­نژاد،ا.؛قرایی، و.؛ جوهری، ع. و عفت­ پناه، ا.، 1396. شاخص ­های رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه­ ماهی سوف معمولی  (Sander lucioperca) تحت تأثیر جاذب غذایی بتائین در جیره. فصلنامه زیست­ شناسی جانوری، دوره 5، شماره 4، صفحات 88 تا 79.
 2. حاجاتی، ح. و صفایی، ا.، 1396. مباحث علمی و کاربردی استفاده از آنزیم‌ ها در تغذیه طیور. انتشارات دانشگاه فردوسی. 100 صفحه.
 3. طاعتی، ر. و صالحی، م.، 1397. مقایسه شاخص ­های خونی و بیوشیمیایی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با سطوح مجزا و توأم مولتی­ آنزیم ­های تجاری. نشریه پژوهش ­های ماهی ­شناسی کاربردی. دوره 6، شماره2، صفحات134 تا 119.
 4. عادلیان، م.؛ ایمانپور، م.؛ تقی ­زاده، و. و مازندرانی،م.، 1395. استفاده از مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص ­های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 8، شماره 2، صفحات 207 تا 214.
 5. محسنی، م.؛ پورکاظمی، م.؛ سیدحسینی، م. و پورعلی، ح.، 1395. تأثیر سطوح مختلف بتائین جیره غذایی بر رشد، ترکیب لاشه و برخی فراسنجه­ های خون ­شناسی و بیوشیمیایی سرم خون بچه فیل­ ماهی پرورشی (Huso huso). نشریه پژوهش­ های ماهی شناسی کاربردی. دوره 4، شماره 3، صفحات 65 تا 80.
 6. AOAC. 1989. Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Official Method of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA. 374 p.
 7. Bela, Z. and Prasad, R., 2008. Impact of pollution on fresh and marine water resources. Journal of Pollution Research. Vol. 273, pp: 461-466.
 8. Borges, A.; Scotti, L.V.; Siqueira, D.R.; Jurinitz D.F. and Wassermann, G.F., 2004. Hematologic and serum biochemical values for Jundia (Rhamdia quelen). Fish Physiology and Biochemical. Vol. 30, pp: 21-25.
 9. Eklund, M.; Bauer, E.; Wamatu, J. and Mosenthin, R., 2005. Potential nutritional and physiological functions of betaine in livestock. Nutrition Research Reviews. Vol. 18, pp: 31-48.
 10. Genc, M.A.; Tekelioglu, N.; Yilmaz, E.; Hunt, A.O. and Yanar, Y., 2006. Effect of dietary Betaine on growth performance and body composition of (Oreochromis aureus) reared in fresh and sea water a comparative study. J of Animal and Veterinary Advances. Vol. 5, No. 12, pp: 1185-1188.
 11. Halver, J.E. and Hardy, R.W., 2002. Fish nutrition: Academic press.
 12. Harpaz, S., 1996. Enhancement of growth in juvenile freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) through the use of a chemo attractant. Journal of Aquaculture. Vol. 156, No. 3-4, pp: 225-231.
 13. Hosseinifard, S.M.; Ghobadi, S.H.; Khodabakhsh, E. and Razeghi Mansour, M., 2013. The effect of different levels of soybean meals and avizyme enzyme supplement on hematological and biochemical parameters of serum in rainbow trout. Iranian Veterinary Journal. Vol. 9, No. 3, pp: 43-53.
 14. Kazemi, R.; Pourdehghani, M.; Yousefi Jourdehi, A.; Yarmohammadi, M. and Nasri Tajan, M., 2010. Cardiovascular system physiology of aquatic animals and applied techniques of fish hematology Bazargan Press, Rasht. 194 p.
 15. Knowles, S.; Hrubec, T.C.; Smith, S.A. and Bakal, R.S., 2006. Hematology and plasma chemistry reference intervals for cultured shortnose (Acipenser brevirostrum). Veterinary Clinical Pathology. Vol. 35, No. 4, pp: 434-440.
 16. Mazandarani, M.; Taghizadeh, A.; Adelian, M. and Imanpour, M., 2009. The use of Natuzyme multi-enzyme in common carp (Cyprinus carpio) diet and its effect on gonadosomatic index. Second National Conference on Fisheries and Aquaculture in Iran, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Iran.
 17. Mohammadbeygi, M.; Imanpour, M.R.; Taghizadeh, V. and Shabani, A., 2013. Endo 1- 3(4) Beta-glucanase supplementation of Barley Based Diet and Its Effect on Some Hematological Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio). Global Veterinaria. Vol.  10, No. 1, pp: 39-45.
 18. Niroomand, M.; Sajadi, M.M.; Yahyavi, M. and Asadi, M., 2011. Effects of dietary Betaine on growth, survival, body composition and resistance of fry rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under environmental stress, Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 20, No. 1, pp: 39-47.
 19. Oguz, M.N. and Goncuolu, F.K.O.E., 2011. Kavuzu Al nm þ Arpan n B ld rc nlarda Performants ve Baz Kan Parametreleri Uzerine Etkisi.
 20. Polat, A. and Beklevik, G., 1998. The importance of betaine and some attractive substances as fish feed additives. Paper presented at the Feed Manufacturing in the Mediterranean Region Recent Advances in Research and Technology, Spain. pp: 217-220.
 21. Rosental, A., 2000. Status and Prospects of Sturgeon Farming in Europe. Institute fur Meereskunde Kiel Dusternbrooker Weg 20-2300 keil. Federal Republic of Germany. pp: 144-157.
 22. Sattari, M., 2002. Ichthyology (1): Anatomy and Physiology. Naghshe Mehr Press, Tehran, Iran. 862 P. (In Persian).
 23. Tukmechi, A.; Morshedi, A. and Delirezh, N., 2007. Changes in intestinal microflora and humoral immune response following probiotic administration in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Animal Veterinary Advance. Vol. 6, pp: 1183-1189.
 24. Wu, G. and Davis, D.A., 2005. Interrelationship Among Methionine, Choline, and Betaine in Channel Catfish Ictalurus punctutus. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 36, No. 3, pp: 337-345.
 25. Yilmaz, M. and Ablak, O., 2003. The feeding behavior of pikeperch (Sander lucioperca (L., 1758)) living in Hirfanli Dam Lake. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. Vol. 27, pp: 1159-1165.
 26. Zamini, A.A.; Gholipour Kanani, H.; Esmaeili, A.A.; Ramezani S. and Zoriezahra, S.J., 2014. Effects of two dietary exogenous multi-enzyme supplementation, Natuzyme and beta-mannanase (Hemicell), on growth and blood parameters of Caspian salmon (Salmo trutta caspius). Comparative Clinical Pathology. Vol. 23, pp: 187-192.