اثرات سطوح مختلف سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین بر عملکرد رشد و شاخص های ایمنی موکوس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات به ­کارگیری سطوح مختلف سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین در جیره غذایی ماهی کپور بر عملکرد رشد و شاخص های ایمنی موکوس در بچه­ ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بود. بدین منظور تعداد 240 قطعه بچه ­ماهی کپور با میانگین وزنی حدود 0/40±19/12 گرم تهیه و در 12 مخزن 200 لیتری (4 تیمار و هر تیمار در 3 تکرار) ذخیره­ سازی شدند. در انتهای دوره آزمایش شاخص ­های رشد، پروتئین کل موکوس، ایمونوگلوبولین کل موکوس و لیزوزیم موکوس اندازه­ گیری شدند. نتایج نشان داد که در شاخص ­های رشد، ایمونوگلوبولین کل موکوس و لیزوزیم موکوس بین تیمارهای تغذیه شده با سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین و گروه شاهد تفاوت معنی­ داری وجود ندارد (0/05<P). ولی افزایش معنی ­دار پروتئین کل موکوس در همه تیمارهای حاوی سدیم آلژینات نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (0/05>P) و بیش­ ترین میزان پروتئین کل موکوس در تیمار 1% سدیم آلژینات مشاهده شد (0/05>P). به­ طورکلی نتایج این تحیقیق حاکی از آن است که جیره حاوی سدیم آلژینات با وزن مولکولی پایین با افزایش معنی ­دار میزان پروتئین کل موکوس باعث تحریک و افزایش ایمنی در ماهی کپورمعمولی می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of low molecular weight sodium alginate on growth performance and mucus immune parameters in common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Monire Sahli
 • Hamed Paknezhad
 • Seyed Hossein Hoseinifar
 • Mohammad Sudagar
 • Mohammad Mazandarani
 • Habib Sanchooli
Fisheries Department, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of different levels of low molecular weight sodium
alginate in carp diets on growth performance and mucosal immunity indexes in Cyprinus carpio. For this
purpose, 240 carps with an average weight of 19.12 g of 0.40 were prepared and stored in 12 tanks of 200
litres (4 treatments and each treatment in 3 replicates). At the end of the experiment, growth indices, total
mucus protein, total mucus immunoglobulin and mucus lysozyme were measured. The results showed that
there was no significant difference in growth indices, total mucus immunoglobulin and mucosal lysozyme
between treatments fed with low molecular weight sodium alginate and control group (P >0.05). However
, a significant increase in total mucus protein was observed in all treatments containing sodium alginate
compared to the control group (P <0.05), and the highest total protein content of mucus was observed in
1% sodium alginate treatment (P <0.05), In general, the results of this study indicate that a diet containing
low molecular weight sodium alginate with a significant increase in the total protein content of mucus
stimulates and increases immunity in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sodium alginate
 • Low molecular weight
 • Growth performance
 • Mucus immune parameters
 • Common carp
 1. اکرمی، ر.؛ کریم‌ آبادی، ع.؛ محمدزاده، ح. و احمدی ‌فر، ا.، 1388. تاثیر پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر رشد، بازماندگی، ترکیب بدن و مقاومت به تنش شوری در بچه ماهی سفید (Rutilus kutum). مجله علوم و فنون دریایی. دوره 8، شماره 3-4، صفحات 47 تا 57.
 2. سپهرفر، د.؛ سروی­ مغانلو، ک.؛ حسینی ­فر، س.؛ پاک ­نژاد، ح. و جافرنوده، ع.، 1397. تاثیر استفاده مجزا و تلفیقی پروبیوتیک Pediococcus acidilactici و پودر Agaricus bisporus بر شاخص ­های ایمنی موکوس و هیستومورفولوژی روده در بچه­ ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio). فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری. شماره 41، جلد 11، صفحات 27 تا 36.
 3. شکوری، م.، 1396. اثرات به ­کارگیری لیزوزیم خوراکی در جیره غذایی بر شاخص ­های رشد، برخی فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی و بیان ژن­ های ایمنی در ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss). پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 78 صفحه.
 4. کریمی، م.، 1396. بررسی اثرات سطوح مختلف پربیوتیک رافینوز بر عملکرد رشد، شاخص‌ های ایمنی سرم و موکوس و الگوی پروتئینی موکوس در بچه ­ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). پایان ‌نامه کارشناسی ‌ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 68 صفحه.
 5. Ai, Q.; Mai, K.; Tan, B.; Xu, W.; Duan, Q.; Ma, H. and Zhang, L., 2006. Replacement of fish meal by meat and bone meal in diets for large yellow croaker, Pseudosciaena crocea. Aquaculture. Vol. 260, pp: 255-263.
 6. Akrami, R.; Iri, Y.; Khoshbavar Rostami, H.A. and Razeghi Mansour, M., 2013. Effect of dietary supplementation of fructooligosaccharide (FOS) on growth performance, survival, lactobacillus bacterial population and hemato-immunological parameters of stellate sturgeon (Acipenser stellatus) juvenile. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 35, pp: 1235-1239.
 7. Ayala, M.D.; Lopez-Albors, O.; Garcia-Alcazar, A.; Arizcun, M. and Abdel, I., 2012. Effect of Sodium Alginate Dietary in Body Parameters and Muscle Growth of Gilthead Sea Bream, Sparus aurata L. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 12, No. 3, pp: 627-633.
 8. Bairwa, M.K.; Jakhar, J.K.; Satyanarayana, Y. and Reddy, A.D., 2012. Animal and plant originated immunostimulants used in aquaculture. Journal of Natural Products and Plant Resources. Vol. 2, No. 3, pp: 397-400.
 9. Bekcan, S.; Dogankaya, L. and Cakirogullari, G.C., 2006. Growth and body composition of European catfish (Silurus glanis L.) fed diets containing different percentages of protein. The Israel Journal of Aquaculture- Bamidgeh. Vol. 58, No. 2, pp: 137-142.
 10. Bohlouli, S. and Sadeghi, E., 2016. Growth performance and haematological and immunological indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings supplemented with dietary Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. Acta Veterinaria Brno. Vol. 85, No. 3, pp: 231-238. ‏
 11. Cho, J.H.; Park, I.Y.; Kim, H.S.; Lee, W.T.; Kim, M.S.  and Kim, S.C., 2002. Cathepsin D produces antimicrobial peptide I from histone H2A in the skin mucosa of fish. J. FASEB. Vol. 16, pp: 429-431.
 12. Cone, R.A., 2009. Barrier properties of mucus. Advanced Drug Delivery reviews. Vol. 61, pp: 75-85.
 13. Doan, H.V.; Hoseinifar, S.H.; Tapingkae, W.; Tongsiri, S. and Khamtavee, P., 2016. Combined administration of low molecular weight sodium alginate boosted immunomodulatory, disease resistance and growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish and shellfish Immunology. Vol. 58, pp: 678-685.
 14. Doan, H.V.; Hoseinifar, S.H.; Tapingkae, W. and Khamtavee, P., 2017. The effects of dietary kefir and low molecular weight sodium alginate on serum immune parameters, resistance against Streptococcus agalactiae and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish and shellfish Immunology. 38 p.
 15. Doan, H.V.; Tapingkae, W.; Moonmanee, T. and Seepai, A., 2016. Effects of low molecular weight sodium alginate on growth performance, immunity, and disease resistance of tilapia, Oreochromis niloticus. Fish and shellfish Immunology. 39 p.
 16. FAO. 2014. Aquaculture Department 2014. The state of world fisheries and aquaculture 2014. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 243 p.
 17. Hajibeglou, A. and Sudagar, M., 2011. Effect of Dietary Probiotic Level on the Reproductive Performance of Female Platy (Xiphophorus maculatus). Agricultural Journal. Vol. 6, pp: 119-123.
 18. Hevroy, E.; Espe, M.; Waagbo, R.; Sandnes, K.; Ruud, M. and HEMRE, G.I., 2005. Nutrient utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed increased levels of fish protein hydrolysate during a period of fast growth. Aquaculture Nutrition. Vol. 11, pp: 301-313.
 19. Jeney, G. and Anderson, D.P., 1993. Glucan injection or bath exposures given alone or in combination with bacterin enhance the non-specific defense mechanisms in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 116, No. 4, pp: 315-329.
 20. Kolangi Miandare, H.; Farvardin, Sh.; Shabani, A.; Hoseinifar, S.H. and Ramezanpour, S., 2016. The effects of galactooligosacharide on systemic and mucosal immune response, growth performance and appetite related gene transcript in goldfish (Carassius auratus gibelio). Fish & Shellfish immunology. Vol. 55, pp: 479-483.
 21. Kruger, N.J., 1994. The Bradford method for protein quantitation. Basic Protein and Peptide Protocols. pp: 9-15.
 22. Lowry, O.H.; Rosebrough, N.J.; Farr, A.L. and Randall, R.J., 1951. Protein measurement with the folin phenol reagent. The Journal of Biological Chemistry. Vol. 193, pp: 265-275.
 23. Mahious, A.S. and Ollevier, F., 2005. Probiotics and Prebiotics in Aquaculture: A Review. 1st Regional Workshop on Techniques for Enrichment of Live Food for Use in Larviculture. Artemia and aquatic Animals Research Institute. pp: 17-26.
 24. Mahdavi, M.; Hajimoradloo, A. and Ghorbani, R., 2013. Effect of Aloe vera extract on growth parameters of common carp (Cyprinus carpio). World Journal of Medical Sciences. Vol. 9, No. 1, pp: 55-60.
 25. Nakamura, O.; Tazumi, Y.; Muro, T.; Yasuhara, Y. and Watanabe, T., 2004. Active uptake and trans-port of protein by the intestinal epithelial cells in embryo of viviparous fish, Neoditrema ransonneti (Perciformes: Embiotocidae). J. Exp. Zool. Vol. 301A, pp: 38-48.
 26. Ottesen, O.H. and Olafsen, J.A., 1997. Ontogenetic development and composition of the mucous cells and the occurrence of saccular cells in the epidermis of Atlantic halibut. J. Fish Biol. Vol. 50, pp: 620-633.
 27. Reilly, A. and Keferstein, F., 1997. Food safety hazards and the application of the principles of the hazard analysis and critical control point (HACCP) for their control in Aquaculture production. Aquaculture Research. Vol. 28, No. 10, pp: 735-752.
 28. Schley, P.D. and Field, C.J., 2002. The immune-enhancing effects of dietary fibres and prebiotics. Br. J. Nut. Vol. 87, pp: 221-230.
 29. Sharifian, M.; Hajimoradloo, A.; Ghorbani, R. and Hoseinifar, S.H., 2017. Effects of Dietary Retinol Acetate on Growth Performance, Skin Mucus Immune Responses and Haematological Parameters of Caspian Roach (Rutilus caspicus). Aquaculture Nutrition. Vol. 23, No. 5, pp: 893-898.
 30. Siwicki, A.K. and Anderson, D.P., 1993. Nonspecific defense mechanisms assay in fish: II. Potential killing activity of neutrophils and macrophages, lysozyme activity in serum and organs and total immunoglobulin level in serum. Fish Disease Diagnosis and Prevention Methods Olsztyn, Poland. pp: 105-112.
 31. Soleimani, N.; Hoseinifar, S.H.; Merrifield, D.L.; Barati, M. and Abadi, Z.H., 2013. Dietary supplementation of fructooligosaccharide (FOS) improves the innate immune response, stress resistance, digestive enzyme activities and growth performance of Caspian roach (Rutilus rutilus) fry. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 32, pp: 316-321.
 32. Subramanian, S.; MacKinnon, Sh.L. and Ross, N.W., 2007. A comparative study on innate immune parameters in the epidermal mucus of various fish species. Comprative Biochemistry and Physiology, part B. Vol. 148, pp: 256-263.
 33. Subramanian, S.; Ross, N.W. and MacKinnon, S.L., 2008. Comparison of antimicrobial activity in the epidermal mucus extracts of fish. Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 150, pp: 85-92.
 34. Syahidah, A.; Saad, C.R.; Daud, H.M. and Abdelhadi, Y.M., 2015. Status and potential of herbal applications in aquaculture: A review. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 14, No. 1, pp: 27-44.
 35. Tacon, A., 1990. Standards methods for the nutrition and feeding of farmel fish and shrimp. 208 p.