بررسی اثرات زیست محیطی آهن، آرسنیک و کادمیوم منابع آب های زیرزمینی روستاهای حومه تهران به منظور امکان استفاده در دریاچه های مصنوعی پرورش ماهی

نوع مقاله : سایر

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی واندازه‌ گیری غلظت عناصر آهن، آرسنیک و کادمیوم بر روی آب‌ های زیرزمینی روستاهای حومه منطقه شمیرانات واقع در شمال تهران انجام شد. با توجه به مشخصات جغرافیایی، اقلیمی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی این منطقه 7 ایستگاه نمونه ‌برداری (به ‌ترتیب: برگ‌ جهان، رسنان، لواسان بزرگ، زرد بند، نیکنام ده، کند سفلی و راحت آباد) تعیین شدند. نمونه آب‌ های جمع‌ آوری شده  با استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی (AAS) با شعله و کورۀ گرافیتی مورد اندازه‌ گیری قرار گرفتند. نتایج به‌ دست آمده از اندازه‌ گیری‌ ها و داده‌ های حاصل نشان می‌ دهند که بیش‌ ترین غلظت آهن در ایستگاه‌ های برگ جهان و زرد بند بوده و کم‌ ترین مقدار آن در ایستگاه نیکنام ده می ‌باشد. با توجه به نمودار غلظت‌ ها، روند تغییرات فلز آهن در این نمونه‌ ها ناهمگون است ونظم خاصی ندارد. هم ‌چنین بیش ‌ترین غلظت آرسنیک در ایستگاه رسنان و کم‌ ترین آن در ایستگاه راحت آباد به‌ دست آمده است. با توجه به نمودار غلظت‌ ها، روند تغییرات عنصر آرسنیک  از ایستگاه برگ‌ جهان تا نیکنام ده کاهشی بوده و در ایستگاه کند سفلی افزایش جزیی و در آخر دوباره کاهش یافته است. برای فلز کادمیم، بیش ‌ترین غلظت در ایستگاه‌ های برگ‌ جهان، رسنان و لواسان بزرگ و کم‌ ترین آن در ایستگاه‌ های نیکنام ده و راحت آباد به ‌دست آمد. با توجه به نمودار غلظت‌ ها، روند تغییرات فلز کادمیوم از ایستگاه برگ ‌جهان تا نیکنام ده روند کاهشی داشته و در ایستگاه کند سفلی افزایش جزیی و در ایستگاه آخر به حداقل خود می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of environmental effects of Fe, As and Cd on the underground water sources of Tehran suburb villages for the use in artificial lakes of fish farming

نویسنده [English]

  • Farhang Farahmand
Department of chemistry, Faculty of science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran
چکیده [English]

A study was carried out to identify and measure concentration of elements including Fe, As, and Cd in Iran on the underground water sources of Shemiranat district in the northern Tehran in the fall of 1388. In this study flame and graphite furnace atomic absorption spectrometry (AAS), graphite stove furnaces were used. Seven sampling stations were determined based on geographical, climatic, physical, biological and chemical characteristics of this region. The results showed that the highest concentration of Fe was related to stations 1, 4 while the lowest concentration was observed at station 5.  Concentration diagram indicated that the trend of Fe concentration was inconsistent and irregular. The stations 2 and 7 showed the highest and lowest concentration of As respectively. There was a descending trend for As concentration from station 1 to 5 had decrease and it had increase in station 6 and the last it had decrease concentration. The highest and lowest concentration of Cd was related to stations 1, 2, 3 and 5, 7 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concentration
  • Sampling
  • Measurement
  • Chemical pollutant
  • Fe
  • as
  • Cd