اثرات عمل آوری فیزیکوشیمیایی دانه گندم بر جمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون بره های نر پرواری افشاری

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه ژنتیک و اصلاح و فیزیولوژی دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

این پژوهش به ­منظور بررسی اثرات روش­ های فرآوری دانه گندم بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی شکمبه، فراسنجه ­های بیوشیمیایی و ایمنی خون بره­ های پرواری انجام شد. ابتدا نمونه ­های دانه گندم بر حسب گروه­ های تیماری با اوره، هیدروکسیدسدیم و فرمالدئید عمل ­آوری شیمیایی شدند سپس به دو روش آسیاب و پلت، عمل­ آوری فیزیکی شدند. ترکیب شیمیایی و جیره­ های آزمایشی تعیین شدند. این آزمایش در اسفندماه 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تعداد 30 رأس بره نر افشاری با میانگین وزن اولیه 3±31/21 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار به­ مدت 84 روز پروار شدند. از جیره آزمایشی با فرمول مشترک برای کلیه تیمارها استفاده شد که تفاوت آن­ ها در نوع گندم فراوری شده مورد استفاده در جیره بود. تیمارهای آزمایشی شامل: 1-جیره حاوی دانه گندم کامل، 2-جیره حاوی دانه گندم آسیاب شده، 3- جیره حاوی دانه گندم عمل­ آوری شده با اوره و هیدروکسیدسدیم و آسیاب شده، 4-جیره حاوی دانه گندم عمل­ آوری شده با اوره و فرمالدئید و آسیاب شده ، 5-جیره حاوی دانه گندم عمل­ آوری شده با اوره و هیدروکسیدسدیم و پلت شده و 6-جیره حاوی دانه گندم عمل­ آوری شده با اوره و فرمالدئید و پلت شده بود. برای اندازه ­گیری جمعیت میکروبی در روز 80 نمونه­ گیری از مایع شکمبه انجام شد. خونگیری در روز پایانی انجام شد. بررسی فراسنجه­ های بیوشیمیایی و ایمنی خون به ­جز نیتروژن آمونیاکی حاکی از عدم تاثیر معنی ­دار تیمارهای آزمایشی بر روی هیچ­ کدام از این فراسنجه ­ها بودند. در ارتباط با جمعیت میکروبی، نتایج نشان داد عمل­ آوری به ­طور معنی­ داری منجر به افزایش جمعیت کل باکتری­ ها و پروتوزآ شد. نتایج این بررسی نشان داد مصرف دانه گندم فرآوری فیزیکی-شیمیایی شده نسبت به گندم بدون فراوری و گندم آسیاب شده به تنهایی بدون تاثیر منفی بر فراسنجه ­های بیوشیمیایی و ایمنی خون و با تاثیر مثبت بر جمعیت میکروبی شکمبه در تغذیه بره ­های پرواری قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of physicochemical processing of wheat grain on ruminal microbial population, biochemical parameters and blood safety in Afshari male lambs

نویسندگان [English]

 • Amin Valizadeh Ghale-Beig 1
 • Taghi Ghoorchi 1
 • Saeed Hasani 2
1 Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Department of Genetics and Breeding and Physiology of Animal and Poultry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to investigate the effects of wheat grain processing methods on growth performance, rumen microbial population, blood biochemical and immune parameters in fattening lambs. At first, wheat grain samples, according to the treatment group were chemically treated with urea, sodium hydroxide and formaldehyde, then were processed physically by milling and pelleting methods. Chemical composition and experimental diets were determined. The experiment was conducted in March 2017 at the research farm of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Thirty male lambs with an initial body weight of 31.21±3 kg were used in a completely randomized design with 6 treatments
and 5 replications for an 84-day feeding experiment. A similar experimental diet was used for all treatments which differed in the type of processed wheat. Experimental treatments included: 1- The diet contains whole wheat grain, 2- The diet containing milled wheat grain, 3-The diet containing wheat grain processed with urea and sodium hydroxide and milled, 4-The diet containing wheat grain processed with urea, formaldehyde and milled, 5-The diet containing wheat grain processed with urea and sodium hydroxide and pelleted and 6-The diet containing wheat grains processed with urea, formaldehyde and pellets. At the 80 day of the period, ruminal fluid samples were collected to determine Microbial population. On the last day blood sampling was done. The study of the results of blood biochemical and immune parameters showed that none of these parameters were not affected by experimental rations except for blood urea nitrogen. In association with the microbial population, results showed that the processing increased significantly in the total microbial and protozoan populations. The results of this study showed wheat grain consumption compared to unprocessed wheat and milled wheat, without negative effects on biochemical and blood safety parameters and with a positive impact on the rumen microbial population can be used for feeding fattening lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood parameters
 • Fattening Lamb
 • Microbial population
 • Processing
 1. افشار، س.م.؛ طباطبایی، م.؛ ساکی، ع.ا. و زمانی، پ.، 1389. تعیین اثر فرآوری بر ارزش غذایی دانه­ جو و مقایسه ضرایب قابلیت هضم جیره­ های متأثر از این فرآیند و منابع نیتروژنه مختلف در گوسفند مهربان. مجله پژوهش­ های علوم دامی. دوره 20، شماره 4، صفحات 103 تا 113.  
 2. قورچی، ت. و قربانی، ب.، 1390. میکروبیولوژی شکمبه. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 178 صفحه.
 3. کاظمی، ف.، 1396. بررسی اثر جایگزینی جو با انواع ذرت فرآوری شده بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ماده خشک، فراسنجه ­های شکمبه ­ای و خونی، جمعیت میکروبی، پروتئین میکروبی، فعالیت آنزیم سلولاز و سودآوری اقتصادی بره­ های نژاد افشاری. رساله دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 117 صفحه.
 4. Adeloy., A., 2001. Improving the nutritiv value of rice straw by ensiling with different additives. Indian Journal of Animal Sciences. Vol. 71, pp: 58-61.
 5. AOAC. 2005. International official methods of analysis. 15th ed Association of Official Analytical Chemists, Arlington, USA.
 6. Bauchart, D., 1993. Lipid absorption and transport in ruminants. Journal of dairy sciences. Vol. 76, pp: 3864-3881.
 7. Bengochea, W.L.; Lardy, G.P.; Bauer, M.L. and Navarro, S.A., 2005. Effect of grain processing degree on intake, digestion, ruminal fermentation and performance characteristics of steer fed medium concentrate growing diet. Journal of Animal Sciences. Vol. 83, pp: 2815-2825.
 8. Bonhomme, A., 1990. Rumen ciliate: their metabolism and relationship with bacteria and their hosts. Anim. F. Sci. Tech. Vol. 30, pp: 203-266.
 9. Castillo, C.; Benedito, J.L.; Pereira, V.; Sotillo, J.; Suárez, A.; Méndez, J.; Vázquez, P. and Hernández, J., 2011. Influence of grain processing in regard to serum metabolites and enzymes for finishing bull calves. J. Anim. F. Sci. Vol. 20, pp: 483-492.
 10. Coverdale, J.A.; Tyler, H.D.; Quigley, J.D. and Brumm, J.A., 2004. Effect of various levels of forage and form of diet on rumen development and growth in calves. J. Dair. Sci. Vol. 87, pp: 2554-2562.
 11. Dehghan-banadak, M.; Corbett, R. and Oba, M., 2007. Effects of barley grain processing on productivity of cattle. J. Anim. F. Sci. Tech. Vol. 137, pp: 1- 24.
 12. Dehority, B.A., 1986. Protozoa of the digestive tract of herbivorous mammals. Ins. Sci. Appl. Vol. 7, pp: 279- 296.
 13. Dehority, B.A., 2003. Rumen Microbiology. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
 14. Ghoorchi, T.; Lund, P.; Larsen, M.; Hvelplund, T.; Hansen-Møller, J. and Weisbjerg, M.R., 2013. Assessment of the mobile bag method for estimation of in vivo starch digestibility. Animal. Vol. 7, pp:  265-271.
 15. Harmon, D.L., 1992. Impact of nutrition on pancreatic exocrine and endocrine secretion in ruminants: a review. J. Anim. Sci. Vol. 70, pp: 1290-1301.
 16. Herrea-Saldana, R.; Huber, J.T. and Poore, M.H., 1990. Dry matter, crude protein, and starch degradability of five cereal grains. J. Dair. Sci. Vol. 73, pp: 2386-2393.
 17. Hristov, A.N.; Ivan, M.; Rode, L.M. and McAllister, T.A., 2001. Fermentation characteristics and ruminal ciliate protozoal populations in cattle fed medium or high concentrate barley-based diets. J. Anim. Sci. Vol. 79, pp: 515-524.
 18. Huntington, G.; Harmon, D. and Richards, C., 2006. Sites, Rates, and Limits of Starch Digestion and Glucose Metabolism in Growing Cattle. J. Anim. Sci. Vol. 84, pp: E14-E24.
 19. Huuskonen, A., 2011. Effects of barley grain processing method (steam-processed vs. dry rolled) on intake and growth performance of dairy calves, Acta Agriculturae Scandinavica, Section A. Anim. Sci. Vol. 61, pp: 137-144.
 20. Kamra, D.N.; Saha, S.; Bhatt, N.; Chaudhary, L.C. and Agarwal, N., 2003. Effect of diet one nzyme profile, biochemical changes and in sacco degradability of feeds in the rumen of buffalo. Asian- Australian J. Anim. Sci. Vol. 16, pp: 374-379.
 21. Khan, M.A.; Lee, H.J.; Lee, W.S.; Kim, H.S.; Kim, S.B.; Ki, K.S.; Park, S.J.; Ha, J.K. and Choi, Y.J., 2007. Starch source evaluation in calf starter: I. Feed consumption, body weight gain, structural growth, and blood metabolites in Holstein calves. J. Dair. Sci. Vol. 90, pp: 5259-5268.
 22. Khan, M.; Lee, H.; Lee, W.; Kim, H.; Ki, K.; Hur, T.; Suh, G.; Kang, S. and Choi, Y., 2007a. Structural Growth, Rumen Development, and Metabolic and Immune Responses of Holstein Male Calves Fed Milk through Step-Down and Conventional Methods. Journal of dairy sciences. Vol. 90. No. 7, pp: 3376-3387.
 23. Kim, W.K. and Patterson, P.H., 2003. In situ evaluation of hen mortality meal as a protein supplement for dairy cows. Journal of dairy sciences. Vol. 86, pp: 3337-3342.
 24. Klein-jobstl, D.; Lwersen, M. and Drillich, M., 2014. Farm characteristics and calf management practices on dairy farms with and without diarrhea: a case-control study to investigate risk factors for calf diarrhea. Journal of dairy sciences. Vol. 97, pp: 5110-5119.
 25. Mendoza, G.; Britton, R. and Stock. R., 1993. Influence of ruminal protozoa on site and extent of starch digestion and ruminal fermentation. J. Anim. Sci. Vol. 71, pp: 1572-1578.
 26. Minor, D.J.; Trower, S.L.; Strang, B.D.; Shaver, R.D. and Grummer, R.R., 1998. Effects of nonfiber carbohydrate and niacin on periparturient metabolic status of lactation dairy cows. J. Dair. Sci. Vol. 81, pp: 189-200.
 27. Mosoni, P.; Chaucheyras-Durand, F.; Be ra-Maillet, C. and Forano, E., 2007. Quantification by real-time PCR of cellulolytic bacteria in the rumen of sheep after supplementation of a forage diet with readily fermentable carbohydrates: effect of a yeast additive. J. Appl. Micro. Vol. 103, pp: 2676-2685.
 28. NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. 6th. Ed Washington, DC: National Academy Press. 384 p.
 29. Owens, F.N.; Zinn, R.A. and Kim, Y.K., 1986. Limits to starch digestion in the ruminant small intestine. J. Anim. Sci. Vol. 63, pp: 1634-1648.
 30. Patra, A.K.; Sharma, K.; Dutta, N. and Pattanaik, A.K., 2003. Response of gravid does to partial replacement of dietary protein by a leaf meal mixture of Leucaena leucocephala, Morus alba and Azadirachta indica. J. Anim. F. Sci. Tech. Vol. 109, pp: 171-182.
 31. Porter, J.C.; Warner, R.G. and Kertz, A.F., 2007. Effect of fiber level and physical form of starter on growth and development of dairy calves fed no forage. Profes. J. Anim. Sci. Vol. 23, pp: 395-400.
 32. Quezada-Mendoza, V.C.; Heinrichs., A.J. and Jones, C.M., 2011. The effects of a prebiotic supplement (Prebio Support) on fecal and salivary. J. Liv. Sci. Vol. 142, pp: 222-228.
 33. Robinson, P.H. and Kennelly, J.J., 1998. Influence of ammoniation of high moisture barley on its in situ rumen degradability and influence on rumen fermentation in dairy cows. Canadian J. Anim. Sci. Vol. 68, pp: 839-851.
 34. Rooney, L.W. and Pflugfelder, R.L.R., 1986. Factors affeting starch digestibility with special emphairs on sorghum and corn. J. Anim. Sci. Vol. 63, pp: 1607-1623.
 35. Rowe, B.; Choct, M.D. and Pethick, W., 1999. Processing cereal grains for animal feeding. Australian J.Agri. Res. Vol. 50, pp: 721-736.
 36. Russell, J.B.; O’Connor, J.D.; Fox, D.G.; VanSoest, P.J. and Sniffen, C.J., 1992. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets. I. Ruminal fermentation. J. Anim. Sci. Vol. 70, pp: 3551-3561.
 37. SAS. 2001. Users Guide: Statistics, version 9.1. Cary, NC, USA: SAS Institute, Inc.
 38. Stell, A.V.; Paratte, R.; Valnegri, L.; Cigalino, G.; Soncini, G.; Chevaux, E.; Dell orto, V. and Savoini, G., 2005. Effect of administration of live Saccharomyces cerevisiae on milk production, milk composition, blood metabolites, and faecal flora in early lactating dairy goats. J. Sma. Rumi. Vol. 67, pp: 7-13.
 39. Subuh, A.M.H.; Rowan, T.G. and Lawrence, T.L.J., 1996. Effect of heat or formaldehyde treatment and differences in basal diet on the rumen degradability of protein in soybean meal and in rapeseed meals of different glucosinolate content. J. Anim. F. Sci.Tech. Vol. 49, pp: 297-310.
 40. Towne, G.; Nagaraja, T.G. and Brandt, R.T., 1990. Ruminal ciliated protozoa in cattle fed finishing diets with or without supplemental fat. Journal of Animal Sciences. Vol. 68, pp: 2150-2155.
 41. Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharaides  in  relation  to animal nutrition. J. Dair. Sci. Vol. 74, pp: 3593-3597.
 42. Yesilada, E.; Deliorman, D.; Ergun, F.; Takaishi, Y. and Ono, Y., 1998. Effects of the Turkish subspecies of Viscum album on macrophage derived cytokines. J. Ethnopha. Vol. 61, pp: 195-200.
 43. Zhang, Y.Q.; He, D.Ch. and Meng, Q.X., 2010. Effect of a mixture of steam-flaked corn and soybeans on health, growth, and selected blood metabolism of Holstein calves. J. Dair. Sci. Vol. 93. No. 5, pp: 2271-2279.
 44. Zinn, R.; Barreras, A.; Corona, L.; Owens, F. and Plascencia, A., 2011. Comparative effects of processing methods on the feeding value of maize in feedlot cattle. Nutri. Res. Revi. Vol. 24, pp: 183-190.