اثر کورتیزول خوراکی بر رشد، میزان بازماندگی، هماتوکریت و پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهیان کپور دریایی (Cyprinus carpio) انگشت قد

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

کورتیزول نقش مهمی در جنبه‌ های مختلف فیزیولوژی ماهی شامل تنظیم یونی، رشد، استرس و عملکرد ایمنی بازی می ‌کند. هدف این مطالعه‌ بررسی اثر کورتیزول خوراکی بر رشد، بازماندگی،هماتوکریت و پارامترهای بیوشیمیایی خون در بچه‌ ماهیان کپور دریایی Cyprinuscarpio می ‌باشد. برای این منظور، کپور معمولی با میانگین وزنی (0/12 ±1/36 گرم) به‌مدت 8 هفته با غذای تجاری حاوی 0 (شاهد)، 50 ، 100 و 200 میلی‌ گرم بر کیلوگرم غذای هیدروکورتیزون تغذیه شدند (4تیمار و 3 تکرار). نتایج نشان داد از نظر شاخص ‌های رشد (درصد افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و میزان مصرف غذا) میزان بازماندگی و هماتوکریت، بین تیمارها با میانگین وزنی (0/36±3/22 گرم) اختلاف معنی ‌داری وجود نداشت (0/05<P). در بررسی خصوصیات بیوشیمیایی خون، میزان گلوکز سرم خون در تیمار شاهد (1/40±73/04 میلی‌ گرم بر دسی ‌لیتر) به‌ طور معنی ‌داری پایین ‌تر بود (0/05>P) اما میزان کلسیم سرم بین تیمارها اختلاف معنی ‌داری نداشت (0/05<P). پروتئین کل سرم، در ماهیان تغذیه شده با کورتیزول به‌ طور معنی‌ داری کم ‌تر از تیمار شاهد بود (0/05>P). نتایج نشان داد که کورتیزول خوراکی می‌ تواند میزان گلوکز خون را به‌ عنوان منبع انرژی برای مکانیسم‌ های اسمزی در بچه‌ ماهیان کپور معمولی افزایش بخشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of oral cortisol on growth, survival rate, hematocrit and biochemical blood parameters in Common Carp (Cyprinus carpio) fingerling

نویسندگان [English]

  • Azar Beikzadeh 1
  • Mohammad Reza Imanpoor 2
  • Vahid Taghizadeh 1
1 Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
2 Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Cortisol plays an important role in several aspects of fish physiology including ionic and osmotic regulation, growth, stress and immune function. This study conducted to evaluate the long time effect of oral cortisol on the growth performance, survival, biochemical blood parameters in common carp (cyprinus carpio) fingerling. For this purpose, common carp (1.36 ± 0.12 g) was distributed in 4 treatments in 3 replicates and fed with commercial food containing 0 (control), 50, 100 and 200 mg kg-1 food hydrocortisone during 8 weeks. This results showed that no significantly difference in growth performance (growth rate (GR)), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), Feed intake (FI), survival and hematocrit between treatments (p>0.05). Serum glucose levels in control treatment (73.04±1.40mg/dl) was significantly lower than other treatments by serological investigation (p<0.05) but no significantly difference in serum calcium Ionic factor between treatments (p>0.05). Serum total protein in fish fed cortisol were significantly lower than the control group (p<0.05). The results of this study showed that oral administration of cortisol can increase blood glucose as an energy source for the mechanisms of osmotic in the common carp fingerling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cortisol
  • Glucose
  • Growth indices
  • Common carp