اثرات متغیرهای بوم شناختی بر جامعه پرندگان در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

ویژگی‌ های بوم‌ شناختی گونه‌ ها و متغیرهای زیست‌گاهی، یکی از ارکان حفاظت از گونه‌ ها و جنگل‌ ها محسوب می ‌گردد. جنگل‌ های خزان‌ کننده در اثرجنگل‌ زدایی و لکه‌ لکه شدگی به ‌شدت در حال کاهش هستند و این امرسبب کاهش تنوع زیستیشده است. در این تحقیق پرندگان و متغیر‌های محیط ‌زیستی شامل عمق لاشبرگ، تعداد درختان با قطربرابرسینه بین 0 تا 20، 20 تا 50، 50 تا 100 و 100 تا 300 سانتی‌ متر، تاج پوشش درختان، رطوبت، تعداد خشکه‌ دار، تعداد درختان مرده افتاده، پوشش لاشبرگ، پوشش سنگی و پوشش علفی از طریق روش نمونه ‌برداری مسافتی به فواصل شعاعی 25 متر از هر یک از 74 نقطه نمونه ‌برداری در طی دو فصل (پاییز و بهار) در جنگل‌ های هیرکانی بررسی شدند. به ‌منظوربررسی هم‌کنشی بین متغیرهایمعنی‌ دار از نرم‌ افزارMinitab 15.0  استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای بوم‌ شناختی شامل تعداد درختان با قطر برابرسینه بین 20 تا 50، 50 تا 100 و 100 تا 300 سانتی‌ متر، تاج پوشش درختان و پوشش بوته ‌ای نقش تأثیرگذاری بر پرندگان به ‌ویژه گونه ‌های مگس‌ گیر سینه ‌سرخ، چرخ‌ ریسک بزرگ، چرخ ‌ریسک سرآبی و کمرکولی جنگلی داشتند. این تحقیق هم‌چنین اهمیت جنگل‌ ها و لکه ‌های جنگلی در حفاظت از پرندگان را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Ecological variables on bird's communities in Hyrcanian forests (Case study: Gorgan Township)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Setayeshi
  • Hossein Varasteh Moradi
  • Abdolrasoul Salman Mahini
Department of the Environment, Department of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 15739-49138
چکیده [English]

The ecology characteristics of species and habitat variables is one of the main pillars of species protection and forest.Tropical forests are deterioration rapidaly through deforestion and habitat fragmentation, which are major causes of biodiversity loss. Birds and environmental variables ,including litter depth, the number of trees with dbh (0-20, 20-50, 50-100 and 100-300 cm), canopy cover trees, humidity, the number of snags, the number of logs litter cover, rocks cover, temperature, vegetation cover were studied using distance sampling method within 25 and 5 m radius of each of 74 sampling points during two seasons (autum and spring) in Hyrcanian forests.The  Interactive variables significant was calculated by Minitab 15.0 software.The Results showed that habitat variables include , the number of trees with dbh (20-50, 50-100 and 100-300 cm), canopy cover trees were the most important variables affecting the presence of birds especially, Red-breasted Flycatcher, Great Tit, Blue Tit and Nuthatch in the study area. The results of this study indicated the importance of forest  and patches for conserving and enhancing of avian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • Forests
  • protection and Ecological variables