پراکنش دوکفه ای Barbatia decussata در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه در شمال خلیج فارس

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

دوکفه ‌ای (Barbatia decussata (Bivalvia: Arcidae  یکی ازاعضای جمعیت‌ های بی‌ مهرگان جزر و مدی سواحل صخره ‌ای در شمال خلیج فارس است که به‌ کمک اتصال رشته ‌های بیسوس در زیر صخره ‌ها و بسترهای سنگی ساکن می ‌شود. پراکنش، تراکم و شاخصه ‌های وزن ماده آلی (AFDW) و طول صدف این دوکفه‌ ای در چهار ایستگاه کوهین، حسین آباد، لنگه و بستانه با استفاده نمونه‌ برداری ماهانه از مرداد 1390 تا شهریور 1391 در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه  مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج نشان داد دوکفه ‌ای در منطقه میان و پایین جزر و مدی به شکل لکه ‌ای و تصادفی براساس حضور موقعیت مناسب و وابسته به مورفولوژی بسترپراکنده است. غالباً الویت‌ های این جانور برای سکونت به‌ ترتیب سطح زیرین تخته سنگ‌ ها، قلوه سنگ‌ ها و نیز درون شکاف‌ ها است. تراکم دوکفه ‌ای در پهنه جزر و مدی سواحل منطقه مورد مطالعه 8/4 عدد در مترمربع حاصل شد. اگر چه تفاوت معنی‌ داری میان تراکم دوکفه ‌ای در منطقه میان و پایین جزر مدی دیده نشد، اما تفاوت تراکم در بین ایستگاه‌ ها به‌ جز ایستگاه بستانه و حسین آباد معنی ‌دار بود.  متوسط طول دوکفه ‌ای درمنطقه میان (24/36 میلی ‌متر) به شکل معنی ‌داری از متوسط طول صدف در منطقه پایین جزر و مدی (30/13 میلی ‌متر) پایین ‌تر بود. وزن ماده آلی گوشته (AFDW) در منطقه میان جزر و مدی با میانگین (0/18 گرم) به شکل معنی‌ داری پایین ‌تر از منطقه پایین جزر و مدی با میانگین (0/39 گرم) بود. وزن ماده آلی گوشته به شکل همگون (آلومتریک) در منطقه میان (2/79=b) و در منطقه پایین (3 =b) با طول صدف همبستگی داشت. 

کلیدواژه‌ها