پراکنش دوکفه ای Barbatia decussata در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه در شمال خلیج فارس

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

دوکفه ‌ای (Barbatia decussata (Bivalvia: Arcidae  یکی ازاعضای جمعیت‌ های بی‌ مهرگان جزر و مدی سواحل صخره ‌ای در شمال خلیج فارس است که به‌ کمک اتصال رشته ‌های بیسوس در زیر صخره ‌ها و بسترهای سنگی ساکن می ‌شود. پراکنش، تراکم و شاخصه ‌های وزن ماده آلی (AFDW) و طول صدف این دوکفه‌ ای در چهار ایستگاه کوهین، حسین آباد، لنگه و بستانه با استفاده نمونه‌ برداری ماهانه از مرداد 1390 تا شهریور 1391 در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه  مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج نشان داد دوکفه ‌ای در منطقه میان و پایین جزر و مدی به شکل لکه ‌ای و تصادفی براساس حضور موقعیت مناسب و وابسته به مورفولوژی بسترپراکنده است. غالباً الویت‌ های این جانور برای سکونت به‌ ترتیب سطح زیرین تخته سنگ‌ ها، قلوه سنگ‌ ها و نیز درون شکاف‌ ها است. تراکم دوکفه ‌ای در پهنه جزر و مدی سواحل منطقه مورد مطالعه 8/4 عدد در مترمربع حاصل شد. اگر چه تفاوت معنی‌ داری میان تراکم دوکفه ‌ای در منطقه میان و پایین جزر مدی دیده نشد، اما تفاوت تراکم در بین ایستگاه‌ ها به‌ جز ایستگاه بستانه و حسین آباد معنی ‌دار بود.  متوسط طول دوکفه ‌ای درمنطقه میان (24/36 میلی ‌متر) به شکل معنی ‌داری از متوسط طول صدف در منطقه پایین جزر و مدی (30/13 میلی ‌متر) پایین ‌تر بود. وزن ماده آلی گوشته (AFDW) در منطقه میان جزر و مدی با میانگین (0/18 گرم) به شکل معنی‌ داری پایین ‌تر از منطقه پایین جزر و مدی با میانگین (0/39 گرم) بود. وزن ماده آلی گوشته به شکل همگون (آلومتریک) در منطقه میان (2/79=b) و در منطقه پایین (3 =b) با طول صدف همبستگی داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of the Ark clam Barbatia decussata (Bivalvia: Arcidae) on rocky intertidal shores in the northern Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zeinalipour 1
  • Bahram Hasanzadeh Kiabi 1
  • Mohammad Reza Shokri 1
  • Aria Ashja Ardalan 2
1 Department of Marine Biology, School of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Department of Marine Biology, University of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, PO Box: 181 19735
چکیده [English]

The Ark clam, Barbatia decussata  (Bivalvia: Arcidae) is a member of intertidal communities occurring at rocky shores in the northern Persian Gulf. B. decussata is a permanent resident at the shaded side of the rocky substrates, attached by byssus threads.  Distribution, density, shell length and weight parameters of this clam were explored in four  sub area including Kohien, Hosseinabbad, Lengeh and Bostaneh from August 2011 to September 2012 (14 months) by monthly sampling on rocky intertidal shores in  the northern Persian Gulf. The results showed that the Ark clam mostly occurred in the middle followed by lower intertidal zones and its random distribution was associated with substrate morphology mostly occurring on shaded sides of boulders and cobbles followed by in crevices. Mean density was estimated 8.4±2.1 (individuals per m2) in the study area. Although Mean density was not different between mid and low shore but it was significantly different among pairwise locations with exception of Bostaneh and Hosseinabbad. The mean shell length was significantly lower in mid shore (24.36mm) than low shore (30.13). Also the mean ash free dry weight (AFDW) in mid shore was significantly lower in mid shore (0.18g) than low shore (0.39g). Ashe free dry weight for this clam increases allometrically with shell length in mid shore (b= 2.79) and low shore (b=3) respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbatia decussata
  • Distribution
  • rocky shore
  • Intertidal Zone
  • Lengeh Port
  • Persian Gulf