بافت شناسی گلبول های قرمز و بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صندوق پستی: 139

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

چکیده

بررسی وآنالیزهماتولوژیوبیوشیمیاییسرمخون شاملالکترولیت‌ ها وغیرالکترولیت ‌ها یکیازبهترین راه ‌هایتشخیصبیماریدرآبزیانمی ‌باشد که عواملمتعددیآن را دست خوش تغییرات می ‌کنند. دراین تحقیق تعداد 30 قطعه گربه کوسه لکه ‌دار (Chiloscyllium punctatum) با خصوصیات زیست ‌سنجی مشابه از هر دو جنس از خور درویش در شمال خلیج فارس صید شدند. پس از خون‌ گیری، رنگ ‌آمیزی، تهیه گسترش و جداسازی سرم، اندازه ‌گیری پارامترهایبیوشیمیایی خون شامل گلوکز، کلسترول، آلبومین، پروتئین کل، اوره،کورتیزول، کراتینین و تری ‌گلیسرید با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و اتوآنالایزر و سطوح کورتیزول به روش RIA انجام پذیرفت. نتایج میکروسکوپی حاصل از گلبول قرمز نشان داد که این سلول ‌ها به ‌صورت بیضی بوده و واجد یک هسته در مرکز بوده ‌اند. هم‌ چنین نتایج حاکی از عدم وجود اختلاف معنی ‌دار بین فاکتورهای اندازه ‌گیری شده به ‌استثنای آلبومین بوده است (0/05<P). هم‌ چنین مقادیر کلسترول و کراتینین به‌ ترتیب دارای بیش‌ ترین و کم ‌ترین مقدار در هر دو جنس، گلوکز و اوره در جنس نر نسبت به جنس ماده بیش‌ تر اما آلبومین، کورتیزول، پروتئین کل و تری ‌گلیسرید در جنس ماده نسبت به جنس نر بیش ‌تر گزارش گردید. فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون گربه کوسه لکه‌ دار در تحقیق حاضر دارای تشابه و اختلافاتی با سایر آبزیان بوده که گزارش گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Red blood cells histology and study of some blood biochemical parameters in spotted catshark Chiloscyllium punctatum in Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Zahra Basir 1
  • Rahim Abdi 2
1 Department of basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Ahvaz university of Shahid Chamran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

Checking and analysis of hematological and biochemical blood serum contains, electrolytes and non-electrolytes is one of the main ways in which the diagnosis in marine that several factors can change it. In this study 30 spotted catsharks, with similar characteristics of both sexes were caught from the Darvish estuary, northern of Persian Gulf. After blood collection staining, smeer prepration and separation of serum, biochemical parameters, including glucose, cholesterol, albumin, total protein, urea, cortisol, creatinine and triglycerides were measured by auto analyzer, spectrophotometry and RIA for cortisol levels. Microscopic results for red blood cells showed that they were ellipse possessed a nucleus in the center respectively. Results were indicated that no significant difference between the measured parameters except for the albumin (p>0.05). Also, cholesterol and creatinine were the maximum and minimum amounts in both sexes, glucose and urea in males were more than females, but albumin, cortisol, total protein and triglycerides were higher in females than males. In this research, blood biochemical parameters cat in cat spotted shark were similarities and differences with other aquatic animals that have been reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biochemical parameters
  • Blood
  • spotted catshark
  • Persian Gulf