مطالعه فونستیکی روتیفرهای ایران (تهران) و گزارش چند رکورد جدید روتیفر از تهران

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

چرخ‌ دهانیان (Rotifers) از جانوران پیش تازی هستند که در هر زیستگاه آبی تازه ایجاد شده، یافت می ‌شوند. روتیفرها نسبت به زئوپلانکتون‌ های دیگر سریع ‌تر به تغییرات محیطی پاسخ می ‌دهند و در نتیجه نرخ تولیدمثلی بالا، به سرعت در بخش بسیار مهمی از اکوسیستم شرکت می ‌کنند. در این مطالعه به ‌منظور ارتقای چک لیست روتیفرهای ایران و تخمین تراکم و غنای گونه ‌ای این جانوران در زیستگاه ‌های مورد نمونه ‌برداری، به ‌صورت فصلی از سه ایستگاه واقع در شهر تهران و اطراف آن نمونه ‌برداری صورت گرفت که در مجموع 23 گونه متعلق به 11 خانواده و 12 جنس از زیر رده Monogononta شناسایی شدند. روتیفرها در زیستگاه دریاچه و هم ‌چنین در فصل بهار بیش ‌ترین فراوانی و تنوع را نشان دادند. طبق نتایج آماری و استفاده از آنالیز واریانس یک ‌طرفه (One-Way Anova) میانگین تراکم بین ایستگاه های مورد مطالعه اختلاف معنی ‌داری نشان داد که این اختلاف بین دو ایستگاه دریاچه چیتگر و رودخانه پلور بیش ‌تر بود. 8 گونه از 23 نمونه شناسایی شده در این مطالعه برای اولین ‌بار از ایران گزارش می‌ شوند که عبارتند از Cephalodella anebodica،Dicranophorus dolerus، Encentrum orthodactylum ، Hexarthra fennica ، Lecane arcuata ، Lecane venusta ،Lophocharis naias  وNotholca psammarina .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rotifers faunistic study of Iran, Tehran, and rotifer reported a new record of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mohammadi
  • Raheleh Reyhan Reshteh
Department of Biology, Islam Shahr branch, Islamic Azad University, Islam Shahr, Iran
چکیده [English]

Rotifers are one of the most important components of, almost, all freshwater ecosystems, belong to pioneer organisms, which first appear in newly created water bodies. Rotifers have been successfully used as bioindicators to evaluate water quality, and to examine the trophic status of lakes. As a result of high reproduction rate, they are an important part of aquatic ecosystems.Only a handful number of studies have been carried out on the rotifers diversity, in Iran, and even fewer of those studies have been published. Rotifer’s identifications should be based on samplings and laboratory examinations. After examinations, estimating density and diversity of rotifers could partly evaluate biological conditions of different habitat According to statistics and analysis of variance (One-Way Anova), the average density of the stations studied showed significant differences in the difference between the two stations were pleural chitgar lake and rivers. A total of 23 species belonging to 11 families and 12 genera were identified subpopulation Monogononta. Rotifers and lake habitats in spring showed the highest abundance and diversity. 8 out of 23 samples of species identified in this study is the first report on Iran that include: Cephalodella anebodica, Lecane venusta, Lecane arcuata, Dicranophorus dolerus, Encentrum orthodactylum, Hexarthra fennica, Lophocharis naias, Notholca psammarina.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotifer
  • Iran
  • Seasonal
  • Density
  • Species Richness
  • new record