ارزیابی میزان آلودگی فلزات جیوه، کروم و نیکل موجود در منابع آب زیرزمینی جهت آبزی پروری (مطالعه موردی: منطقه لواسان- استان تهران)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

این پژوهش بر روی آب‌ های زیرزمینی روستاهای منطقه لواسان در حومه شهرستان شمیرانات واقع در شمال شهر تهران با هدف شناسایی و اندازه ‌گیری غلظت فلزات سنگین کروم، نیکل و جیوه انجام شد. برای این منظور با توجه به مشخصات جغرافیایی، اقلیمی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی منطقه مورد مطالعه، 7 ایستگاه نمونه ‌برداری (به ترتیب: برگ جهان، رسنان، لواسان بزرگ، زرد بند، نیکنام ده، کندسفلی و راحت آباد) تعیین شدند. سپس نمونه‌ های آب جمع‌ آوری شده با استفاده از روش طیف ‌سنجی جذب اتمی (AAS) با شعله و کورۀ گرافیتی مورد سنجش و اندازه ‌گیری‌ قرار گرفتند. نتایج به ‌دست آمده نشان دادند که بیش ‌ترین غلظت جیوه در ایستگاه ‌های برگ جهان و زرد بند بوده و کم ‌ترین مقدار آن در ایستگاه نیکنام ده می ‌باشد. با توجه به نمودار غلظت ‌ها، روند تغییرات جیوه در این نمونه ‌ها ناهمگون است ونظم خاصی ندارد. هم ‌چنین بیش‌ ترین غلظت کروم در ایستگاه کندسفلی و کم ‌ترین آن در ایستگاه راحت آباد به ‌دست آمده است. با توجه به نمودار غلظت‌ ها، روند تغییرات کروم کاهشی است. برای فلز نیکل بیش‌ ترین غلظت در ایستگاه زرد بند و کم ‌ترین آن در ایستگاه راحت آباد به ‌دست آمد. با توجه به نمودار غلظت‌ ها، روند تغییرات نیکل ابتدا کاهش غلظت داشته  و سپس روند افزایشی و در نهایت دوباره از غلظت آن کاسته می ‌شود این روند تغییرات تقریباً مشابه جیوه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of metal pollution, Hg, Cr and Ni in the groundwater resources for aquaculture (Case study: Lavasan, Tehran province)

نویسنده [English]

  • Farhang Farahmand
Department of chemistry, Faculty of science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran
چکیده [English]

 A study was done to identify and measure concentration of heavy metals including Cr, Ni, and Hg in Iran on the ground water sources on Lavasanat area of Shemiranat district in the northern Tehran. In this study atomic absorption spectrometry (AAS), graphite stove and laboratory methods were used. Seven sampling stations were determined based on geographical, climatic, physical, biological and chemical characteristics of this region. Results showed that the highest concentration of Hg was related to stations Barg-e-Jahan (1) and Zard-e-Band (4) while the lowest was observed at station Niknam Deh (5).  Concentration diagram indicated that the trend of Hg concentration was inconsistent and irregular the stations Kond-e-Sofla (6) and Rahatabad (7) showed the highest and lowest concentration of Cr respectively. There was a descending trend for Cr concentration. The highest and lowest amount of Ni was related to stations Zard-e-Band (4) and Rahatabad (7) respectively. The variation of Ni concentration showed the same trend as Hg. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Hg
  • Cr
  • Ni
  • aquaculture
  • Lavasan
  • Tehran Province