ارزیابی میزان آلودگی فلزات جیوه، کروم و نیکل موجود در منابع آب زیرزمینی جهت آبزی پروری (مطالعه موردی: منطقه لواسان- استان تهران)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

این پژوهش بر روی آب‌ های زیرزمینی روستاهای منطقه لواسان در حومه شهرستان شمیرانات واقع در شمال شهر تهران با هدف شناسایی و اندازه ‌گیری غلظت فلزات سنگین کروم، نیکل و جیوه انجام شد. برای این منظور با توجه به مشخصات جغرافیایی، اقلیمی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی منطقه مورد مطالعه، 7 ایستگاه نمونه ‌برداری (به ترتیب: برگ جهان، رسنان، لواسان بزرگ، زرد بند، نیکنام ده، کندسفلی و راحت آباد) تعیین شدند. سپس نمونه‌ های آب جمع‌ آوری شده با استفاده از روش طیف ‌سنجی جذب اتمی (AAS) با شعله و کورۀ گرافیتی مورد سنجش و اندازه ‌گیری‌ قرار گرفتند. نتایج به ‌دست آمده نشان دادند که بیش ‌ترین غلظت جیوه در ایستگاه ‌های برگ جهان و زرد بند بوده و کم ‌ترین مقدار آن در ایستگاه نیکنام ده می ‌باشد. با توجه به نمودار غلظت ‌ها، روند تغییرات جیوه در این نمونه ‌ها ناهمگون است ونظم خاصی ندارد. هم ‌چنین بیش‌ ترین غلظت کروم در ایستگاه کندسفلی و کم ‌ترین آن در ایستگاه راحت آباد به ‌دست آمده است. با توجه به نمودار غلظت‌ ها، روند تغییرات کروم کاهشی است. برای فلز نیکل بیش‌ ترین غلظت در ایستگاه زرد بند و کم ‌ترین آن در ایستگاه راحت آباد به ‌دست آمد. با توجه به نمودار غلظت‌ ها، روند تغییرات نیکل ابتدا کاهش غلظت داشته  و سپس روند افزایشی و در نهایت دوباره از غلظت آن کاسته می ‌شود این روند تغییرات تقریباً مشابه جیوه است. 

کلیدواژه‌ها