5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

2 گروه علوم جانوری،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

کلیدواژه‌ها