تنوع ژنتیکی جمعیت های آهو و جبیر در استان فارس براساس ژن سیتوکروم b

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه محیط یست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

 آهوسانان، گونه ‌های در معرض خطری هستند که جمعیت آن‌ ها با نرخ بالایی در حال کاهش بوده و حفاظت از آن‌ ها باید در اولویت برنامه‌ های حفاظتی قرار گیرد. در این تحقیق 9 نمونه جمع ‌آوری شده از 4 جمعیت غزال در استان فارس بر اساس توالی ژن سیتوکروم b از DNA میتوکندریایی مورد آنالیز قرار گرفتند. پس از مقایسه توالی به‌ دست آمده با توالی موجود در ژن ‌بانک در نرم ‌افزار MEGA 5.2 و ترسیم درخت فیلوژنتیک، 2 گونه متفاوت از آهو در این نواحی شناسایی شد. نتایج آنالیز واریانس مولکولی در نرم‌ افزار Arlequine 3 نشان داد تفاوت در بین این جمعیت ‌ها 88/09 و در درون جمعیت‌ها 11/91 است که نشان می ‌دهد ساختار ژنتیکی بارزی در بین جمعیت ‌ها وجود دارد و جریان ژنی بین آن ‌ها کم است. شاخص تثبیت FST، 0/88 است و چون این شاخص بزرگ‌ تر از 0/25 است نشان می ‌دهد که تنوع ژنتیکی بارز است. شبکه هاپلوتایپی آهوی ایرانی حاصل از نرم‌ افزار network نشان می ‌دهد که دو نمونه 2 abadو 3bam دارای هاپلوتایپ مشترک هستند و بقیه نمونه‌ ها هاپلوتایپ جداگانه ‌ای را تشکیل دادند. شبکه هاپلوتایپی جبیر نشان می ‌دهد که نمونه ‌های جبیر در منطقه بهرام گور دارای هاپلوتایپ مشترک هستند و نمونه ‌های منطقه هرمود لار هاپلوتایپ جداگانه ‌ای را تشکیل دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of Gazella in the Fars province using Cytochrome b gene

نویسندگان [English]

  • Fasihe Mohammadi Gorji 1
  • Hamid Reza Rezaei 2
  • Shahoo Ghavami 2
1 Faculty of Environment, Agricultural Sciences and Natural Resources university, Gorgan, P.O.Bo: 49138-15739
2 Faculty of Environment , Agricultural Sciences and Natural Resources university, Gorgan, P.O.Box: 49138-15739
چکیده [English]

Gazelle are endangered species that their populations are declining sharply. Therefore need to conservation programs. Nine samples were collected from seven Gezella Genus in Fars province of Iran. The study was carried out base on mitochondrial Cytochrome b gene sequencing. Obtained sequencing form samples comparing with sequences available in Gene banks as NCBI and EMBL with BLAST tools after approved the sequences of this study. The phylogenetic tree was drawing with MEGA 5.2 software. Analysis of molecular variance in was done with software Arlequine 3 software. The results showed that the differences among and within populations are 88.09 and 11.91, respectively. The gene flow rate is low and fixation index is 0.88, respectively. Fst is greater than 0.25 indicate, showed that the genetic variance was good in the samples. Persian gazelle haplotype analysis with network software suggested that two sample of Bamoo3 and Abade2 have common haplotype, Jebeer haplotype network showed that Bahram goor's samples have common haplotype and Hormod's samples formed a separate haplotype.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • DNA mitochondrial
  • Gazelle
  • Genetic distance