مدل سازی مطلوبیت زیستگاه شاه روباه (Vulpes cana) مبتنی بر فناوری دوربین های تله ای در ایران

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، صندوق پستی: 56-38135

3 انجمن یوزپلنگ ایرانی، تهران، صندوق پستی: 8549-14155

چکیده

شاه روباه (Vulpes cana) کوچک ‌ترین روباه در بین  4 گونه روباهی است که در ایران زیست می‌ کنند . مطالعات انجام شده بر روی این گونه  بسیار محدود بوده و می‌ توان گفت که مطالعه منسجمی بر روی آن در ایران انجام نگردیده است. به‌ همین دلیل در این پژوهش عوامل مؤثر بر پراکنش شاه روباه و محدوده پراکنش بالقوه آن در ایران بررسی گردید. بدین منظور با استفاده از روش مدل‌ سازی مطلوبیت زیستگاه مکسنت که تنها مبتنی بر داده‌ های حضور می‌ باشد ارتباط بین نقاط حضور به ‌دست آمده از طریق فناوری دوربین ‌های تله ‌ای همراه با چند نقطه معدود از مشاهدات اتفاقی تأیید شده در مناطق حفاظت شده در کشور با متغیرهای زیست ‌محیطی معرف شرایط اقلیمی، توپوگرافی و انسان ساخت در سرتاسر ایران تحلیل گردید. نتایج به ‌دست آمده از مدل مکسنت نشان می‌ دهد که به ‌ترتیب سه متغیر "بارندگی در سردترین فصل"، "شیب" و متوسط دمای روزانه" بیش‌ ترین تاثیر را در پراکنش شاه روباه در ایران دارند. هم ‌چنین 64787/5 کیلومتر مربع از وسعت ایران به‌ عنوان زیستگاه مطلوب این گونه بوده که در مرکز ایران قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat suitability modeling of Blanford’s fox (Vulpes cana) based on camera trap technology in Iran

نویسندگان [English]

  • Atieh Sadat Tak tehrani 1
  • Bahman Shams Esfand Abad 2
  • Mahmoud Karami 1
  • Mohammad sadegh Farhadinia 3
1 Department of Environment and Energy, Faculty of Habitats and Biodiversity, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Department of Environmental Sciences, Islamic Azad University Branch of Arak
3 Iranian Cheetah Society, North Amirabad Ave. Tehran, Iran. 14155-8549
چکیده [English]

Among 4 species of fox in Iran, Branford's fox is the smallest one. The previous studies on this species are limited and not significant. Therefore we researched the main factors that affect its distribution and its potential distribution throughout Iran using MAXENT modeling based on the presence data. The presence data gathered from camera trap pictures and some of the incidental observations and also several environmental variables including climatic, topographic and manmade were used for modeling. The output model indicates that rainfall in the coldest season; slope and daily temperature mean are the 3 variables that respectively have the most impact on Branford's fox distribution in Iran. Moreover 64787.5 km2 of Iran, mainly in the central region, is assumed as suitable habitat for Branford's fox.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blanford’s fox (Vulpes cana)
  • Habitat suitability modeling
  • Distribution
  • MAXENT