دستکاری زمان و درصد تخمک ریزی و افزایش درصد بره زایی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های پروژسترون و ملاتونین

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از هورمون ‌های پروژسترون و ملاتونین بر هم ‌زمان‌ سازی تخمک ‌ریزی در میش‌ های نژاد زندی و افزایش درصد آبستنی حاصل از جفت‌ گیری با قوچ ‌ها می‌ باشد. در این مطالعه 156 راس میش نژاد زندی که خارج از فصل تولیدمثلی به ‌سر می‌ بردند به‌ طور تصادفی انتخاب و به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول (شاهد) هیچ‌ گونه  تزریق هورمونی دریافت نکرد. در گوش میش ‌های گروه دوم (ملاتونین) یک قطعه رگولین حاوی ملاتونین به‌ صورت زیرجلدی کاشته شد و بعد از 35 روز، قوچ‌ ها به ‌داخل آن رها شدند. در گروه سوم (پروژسترون) میش‌ ها به ‌مدت 12 روزبه‌ صورت واژینال سیدرگذاری شدند و هنگام سیدربرداری 600 واحد  eCG به ‌صورتعضلانی دریافت نمودند و پس از مدت 48 ساعت، قوچ‌ ها میان آن‌ ها ‌رها شدند. گروه چهارم (ملاتونین و پروژسترون) ابتدا یک قطعه رگولین دریافت نموده، سپس در روز 22 به ‌مدت 12 روز سیدرگذاری شده و هنگام سیدربرداری 600 واحد eCG به ‌صورت عضلانی دریافت نمودند و پس از مدت 48 ساعت، قوچ‌ ها میان آن‌ ها رها شدند. پارامترهای تولیدمثلی شامل درصد زایش، نرخ بره ‌زائی، درصد دوقلوزائی، تعداد بره ‌های متولد شده، وزن بره ‌ها و تعداد دوقلوهای تولد یافته بررسی شد. نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از پروژسترون و eCG تاثیر معنی داری در بهبود شاخص ‌های تولیدمثلی داشته که سبب افزایش تولید بره در مقایسه با سایر گروه ‌ها بوده است (0/05>P). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manipulation of the time and ovulation rate and improvement of lambing rate in Zandi ewe via progesterone and melatonin hormones

نویسندگان [English]

  • Abbas Akbari Sharif 1
  • Kamran Zand 1
  • Mohammadreza Abedini 1
  • Reza Masoudi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
2 Young Researchers club and Elites, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 775-14515, Tehran, Iran
چکیده [English]

       The aim of this study was to determine the effects of Progesterone and Melatonin hormones on ovulation synchronization and improvement of pregnancy rate of Zandi ewes. In this study out of breeding season, 156 ewes were selected and divided into four groups. The first group (control) received no hormone injections. On ear of second group (Melatonin) were implanted a piece of Regulin contained Melatonin hormone and after 35 days, the rams released into the ewes. The ewes of third group (Progesterone) were received cidr for 12 days and 600 IU eCG intramuscularly and 48 hours after cidr removal the rams were released into the ewes. The fourth group (Melatonin and Progesterone) at first received a piece of Regulin and after 22 days received 600 IU eCG intramuscularly and 48 hours after cidr removal the rams were released into the ewes. Reproductive parameters including parity rate, lambing rate, twinning rate, litter size, weight and number of lambs were investigated. The results of this study showed that using of cidr and eCG could improve reproductive parameters compared the other groups (P<0.05). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progesterone
  • Parity rate
  • Twinning rate
  • Lambing rate
  • Melatonin
  • Zandi ewe