بررسی مقایسه ای سن و رشد گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis pallasi در دو جمعیت رودخانه ای زرین گل و دریایی تالاب گمیشان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 163

چکیده

ساختار سنی و رشد گاوماهی شنی (pallasiNeogobius fluviatilis) در دوجمعیت رودخانه ‌ای زرین‌ گل و دریایی تالاب گمیشان از اسفند 88 تا خرداد 89 با نمونه ‌برداری ماهانه بررسی گردید. در رودخانه زرین‌ گل 320 و در تالاب گمیشان 263 نمونه صید شد. نسبت جنسی نر به ماده در رودخانه زرین‌ گل، 1 نر به 3/4 ماده بود. در تالاب گمیشان اختلاف معنی ‌داری بین فراوانی نر و ماده مشاهده نگردید (0/05<P). در رودخانه زرین‌ گل جنس نر از سه گروه سنی +0 تا +2 و جنس ماده از چهار گروه سنی +0 تا +3 و در تالاب گمیشان هر دو جنس از سه گروه سنی +0 تا +2 تشکیل شده بودند. در هر دو جمعیت و در هر دو جنس گروه سنی +1 بیش ترین درصد فراوانی را داشت. در رودخانه زرین‌ گل میانگین طول کل در جنس‌ های نر و ماده به‌ ترتیب 2 ± 7/5 و 1/7 ± 8/2 سانتی‌ متر و در تالاب گمیشان به ترتیب 1/1 ± 9/7 و 1/4 ± 8/6 سانتی‌ متر بود. الگوی رشد هر دو جنس در رودخانه زرین‌ گل، آلومتریک مثبت و در تالاب گمیشان ایزومتریک بود. ضریب وضعیت در هر دو جمعیت در ماه‌ های نمونه‌ برداری و سنین مختلف تغییراتی را نشان داد. مقایسه این ضریب در دو جمعیت در هر دو جنس در سن +0 فاقد اختلاف معنی ‌دار ولی در سنین +1 و +2 دارای اختلاف معنی ‌دار بوده و مقادیر این ضریب در جمعیت زرین گل بیش ‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of age and growth pattern in two riverine and marine populations of Neogobius fluviatilis pallasi from ZarrinGol River and Gomishan lagoon

نویسندگان [English]

  • Rahimeh Shirmohammadli 1
  • Javid Imanpour Namin 1
  • Rahman Patimar 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, the University of Guilan, P.O.Box: 1144, Sowmesara, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, the University of Gonbad kavous, P.O.Box: 163, Gonbad, Iran
چکیده [English]

Age structure and growth of the Caspian sand goby (Neogobius fluviatilis pallasi) in two populations from ZarrinGol River and Gomishan lagoon was studied with monthly sampling from March 2009 through June 2010. 320 fish from ZarrinGol River and 263 fish from Gomishan lagoon were caught. Male: female ratio was 1male: 3.4 female in ZarrinGol River. No significant differences were observed between abundance of male and female in Gomishan lagoon (P>0.05). In ZarrinGol river males were divided into 3 age classes of 0+ to 2+ and females into 4 age classes of 0+ -3+. In Gomishan lagoon both males and females were categorized in 3 age classes of 0+ to 2+. Age class 1+ was the most abundant class of fish in both sexes and populations. Mean total length (TL) of males and females in ZarrinGol River were 7.5 ± 2 and 8.2 ± 1.7 and 9.7 ± 1.1 and 8.2 ± 1.4 in Gomishan lagoon respectively. Growth pattern in ZarrinGol River was positive alometric for both sexes and isometric in Gomishan lagoon. Condition factor varied in both populations in different months and age classes. Comparison of condition factor for both sexes in two populations showed no significant differences in age class 0+ while there were such differences in age classes of 1+ and 2+. Values of the condition factor were higher in ZarrinGol population. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neogobius fluviatilis pallasi
  • age
  • growth
  • ZarrinGol River
  • Gomishan Lagoon