بررسی تنوع زیستی پرندگان زمستان گذر تالاب کجی در خراسان جنوبی در یک دوره 5 ساله (1389-1385)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه بیرجند، صندوق پستی: 2254041

چکیده

اکوسیستم ‌های تالابی با برخورداری از ارزش زیستگاهی و غذایی بالایی که دارند اجتماع بزرگی از پرندگان مهاجر و بومی وابسته به ‌خود را حمایت می ‌نمایند، دربین گونه های مختلف جانوری وابسته به تالاب ‌ها، پرندگان تالابی از جمله نمونه‌ های منحصر به‌ فردی هستند که از لحاظ اقتصادی و تحقیقاتی بسیار حائز اهمیت می ‌باشند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و بررسی تنوع زیستی تالاب کجی خراسان جنوبی است که می‌ تواند نقش مهمی برای بقاء پرندگان مهاجر منطقه داشته باشد، بدین منظور ضمن معرفی تالاب، شاخص‌ های تنوع زیستی برای نتایج محاسبه شد، نتایج نشان داد که تالاب کجی در سال1385 دارای بیش ‌ترین میزان غنای گونه‌ ای مارگالف بوده است. از طرف دیگر نتایج حاصل از شاخص‌ های تنوع ‌زیستی پرندگان تالاب کجی نشان می ‌دهد که در این دوره‌ 5 ساله، سال 1385 دارای بیش ‌ترین تنوع گونه ‌ای سیمپسون و تنوع گونه ‌ای شانون-وینر بوده است.در سال 1385 شاخص یکنواختی پیلو نسبت به سایر سال‌ ها بیش ‌ترین مقدار است، که این نشان ‌دهنده توزیع یکنواخت گونه‌ ها در این سال است.

کلیدواژه‌ها