ارزیابی به کارگیری ازن بر افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای 4 درجه سانتی گراد

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم وفنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی به­ کارگیری ازن برافزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل­ آلای رنگین کمان در دمای 4 درجه سانتی­ گراد می­ باشد. 4 نمونه ماهیقزل­ آلا تازه (1 تیمار شاهد و 3 تیمار گاز ازن در زمان­ های 5 ، 10 و 15 دقیقه ) با وزن متوسط  300 گرم تهیه شده و بلافاصله بعد از شستشو با آب معمولی، فیله شدند  و بعد از طی قرار گرفتن تحت تیمار ازن توسط دستگاه ازنایزر (توان 13 وات، ظرفیت 200 میلی ­گرم در ساعت)، به­ صورت مجزا بسته ­بندی و زیپ شده و در یخچال قرار گرفتند و پس از گذراندن 3 روز در این شرایط تمامی نمونه ­ها را در کیف یخ (با حفظ شرایط سرما برای نمونه­ ها) به سرعت به آزمایشگاه منتقل و خصوصیات میکروبی و شیمیایی و حسی آن در مقایسه با نمونه تیمار نشده مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج به ­دست آمده با برنامه آماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (برای هر تیمار 3 تکرار در نظر گرفته شد). نتایج حاصل نشان داد که با گذشت زمان (در روزهای 3، 6 و 9) تیمار­های 1، 2 و 3 نسبت به تیمار شاهد در فاکتورهای ظرفیت نگه ­داری آب و بافت (قابلیت­ های: جویدن، انسجام، سختی و ارتجاعی) کاهش داشته و در فاکتورهای تعیین بار میکروبی، سنجش مجموع بازهای نیتروزنی فرار، تیوباربیتوریک اسید، شمارش سودوموناس، آنالیز رنگی نور و طیف زرد و آبی افزایش داشته و هم چنین در ارزیابی حسی با روش هدونیک تیمارهای روز 3 نسبت به تیمار سایر روزها بیش ­تر مورد مقبولیت قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the application of Ozone on increasing the shelf life of Rainbow trout fillet at 4℃

نویسندگان [English]

 • Sahar Jasbi
 • Amir Eghbal Hhaje Rahimi
 • Mehdi Nikkhah
Department of Food Industry Science and Engineering, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the application of ozone on increasing shelf life of Rainbow troutfillets at +4℃. Four fresh Rainbow troutsamples (control treatment and 3 ozone treatments at 5, 10 and 15 minutes) with an average weight of 300 g were prepared and Immediately after rinsing with ordinary water, the fillets were then individually packaged, frozen, and refrigerated after ozone treatment by an ozonator (13 watt power, 200 mg/h). After 3 days in these conditions, all samples were immediately transferred to the laboratory in the ice bag (preserving the cold conditions for the samples) and their microbial and chemical and sensory properties were compared with the untreated sample. The results were analyzed by SPSS software. (3 replicates per treatment). The results showed that over time (days 3, 6, 9), 1,2,3 treatments decreased compared to control treatment in water and tissue retention factors (ability: chewing, cohesion, hardness, elasticity). And increased in microbial load factors, total volatile nitrogenous bases, thiobarbituric acid, Pseudomonas counts, colorimetric analysis of light and yellow and blue spectra, and also more favorable in sensory evaluation by Day 3 treatments than in other days accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ozone
 • Corruption
 • Shelf Life
 • Rainbow Trout
 1. توکلی، ح.؛ رنجبر، ر.؛ رستمی، ح.؛ دلخوش، م.؛ نورآبادی، م.؛ رستمی، ف. و یزدانی، ج.، 1389. بررسی تاثیر گاز ازن در کاهش آلودگی باکتریایی لاشه مرغ کشتار شده در یکی از کشتارگاه­های صنعتی تهران. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. جلد 4، شماره 4، صفحات 74 تا 66.
 2. طاهرنژاد، ب.؛ مختاری، م.؛ رضوانی، ح. و کسایی، ن.، 1387. بررسی اثر ضد عفونی کنندگی ازن درمقایسه با سایر مواد ضدعفونی جهت از بین بردن آلودگی E. coli لاشه طیور. خلاصه مقاله پانزدهمین کنگره  دامپزشکی ایران. جامعه دامپزشکان ایران. تهران.
 3. میان، ر.؛ رضایی، م. و مرتضوی، م.ص.، 1394. تأثیر یخ ازن ­دار برکیفیت شیمیایی و میکروبی عضله ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta) طی دوره کوتاه مدت نگه ­داری. مجله علوم و فنون شیلات. دوره 4، شماره 4، صفحات 109 تا 120.
 4. Adebayo-Tayo, B.; Odu, N.; Anyamele, L.; Igwiloh, N. and Okonko, I. 2012. Microbial quality of frozen fish sold in Uyo Metropolis. Nature & Science. Vol. 10, pp: 71-77.
 5. Aguayo, E.; Escalona, V.H. and Artes, F., 2006. Effect of cyclic exposure to ozone gas on physicochemical, sensorial and microbial quality of whole and sliced tomatoes. Postharvest Biol Technol. Vol. 39, pp: 169-177.
 6. Ali, M.Y.; Hossain, M.B. and Shamsuddin, M., 2012. Microbiological status in a fully export oriented shrimp processing plant. World Applied Sciences Journal. Vol. 16, pp: 903-906.
 7. Álvarez, A.; García García, B.; Garrido, M.D. and Hernández, M.D., 2008. The influence of starvation time prior to slaughter on the quality of commercialsized gilthead seabream (Sparus aurata) during ice storage. Aquaculture. Vol. 284, pp: 106-114.
 8. Alvarez, C.; Couso, I. and Tejada, M., 1999; Thermal gel degradation (modori) in sardine surimi gels. J. Food Sci. Vol. 64, No. 4, pp: 633-637.
 9. AOAC (Association of official analytical chemists). 2002. Moisture in Meat and poultry product Method 985.14. Official Methods of Analysis (17th edn). Washington, DC: Association of Official Analytical Chemists.
 10. AOAC (Association of official analytical chemists). 2005. Official methods of analysis, Arlington, Virginia.
 11. AOAC (Association of official analytical chemists). 1995. Official Methods of Analysis, 16th edition. AOAC, Arlington, Virginia. 1141 p.
 12. Auburg, S.P., 1993. Review: interaction of malonaldehyde with biological molecules new trends about reactivity and significance. International Journal of Food Science and Technology. Vol. 28, pp: 323-335.
 13. Basti, A.A.; Misaghi, A.; Salehi, T.Z. and Kamkar, A., 2006. Bacterial pathogens in fresh, smoked and salted Iranian fish. Food control. Vol. 17, pp: 183-188.
 14. Black, V.S., 1951. Osmotic regulations in teleost fishes. In Some Aspects of the Physiology of Fish. Toronto: University of Toronto Press. pp: 53-89.
 15. Bugueno, G.; Escriche, I.; Martı́nez-Navarrete, N.; del Mar Camacho, M. and Chiralt, A., 2003. Influence of storage conditions on some physical and chemical properties of smoked salmon processed by vacuum impregnation techniques. FoodChemistry. Vol. 81, No. 1, pp: 85-90.
 16. Bono, G. and Badalucco, C., 2012. Combining ozone and modified atmosphere packaging (MAP) to maximize shelf life and quality of striped red mullet (Mullus surmuletus), LWT-food science & technology. Vol. 47, No. 2, pp: 500-504.
 17. Carmen, C.A.; Rodríguez, Ó.; Losada, V.; Aubourg, S.P. and Barros-Velázquez, J., 2005. Effects of storage in ozonised slurry ice on the sensory and microbial quality of sardine (Sardina pilchardus). International journal of food microbiology. Vol. 103, No. 2, pp: 121-130.
 18. Chytiri, S.; Chouliara, I.; Savvaidis, I.N. and Kontominas, M.G., 2004. Microbiological, chemical and sensory assessment of iced whole and filleted aquacultured rainbow trout. J of Food Microbiology. Vol. 21, pp: 157-165.
 19. Clough, R. and Gillen, K.T., 1989. Polymer Degradation under Ionizing Radiation: The Role of Ozone. J. Polymer Science. Vol. 27, pp: 2313-2324.
 20. Eun, J.B.; Boyle, J.A. and Hearnsberger, J.O., 1994. Lipid peroxidant and chemical change in Catfish (Ictalurus punctatus) muscle microsoes during frozen storage. J. Food Sci. Vol. 59, pp: 251-255.
 21. Feng, L.; Jiang, T.; Wang, Y. and Li, J., 2012. Effects of tea polyphenol coating combined with ozone water washing on the storage quality of black sea bream. Food chemistry. Vol. 135, No. 4, pp: 2915-2921.
 22. Gao, W.; Liu, Y.J.; Tian, L.X.; Mai, K.S.; Liang, G.Y.; Yang, H.J.; Huai M.Y. and Luo, W.J., 2009. Effect of dietary carbohydrate-tolipid ratios on growth performance, body composition, nutrient utilization and hepatic enzymes activities of herbivorous grass carp (Ctenopharyngdon idella). Aquaculture Nutrition. Vol. 16, pp: 327-333.
 23. Gomes, H.A.; Silva, E.N.; Nascimento, M.R.L. and Fukuma, H.T., 2003. Evaluation of the 2 thiobarbituric acid method for the measurement of lipid oxidation in mechanically deboned gamma irradiated chicken meat. Food Chemistry. Vol. 80, pp: 433-437.
 24. Gram, L. and Huss, H.H., 1996. Microbiological spoilage of fish and fish products. International Journal of Food Microbiology. Vol. 33, pp: 121-137.
 25. Gram, L. and Dalgaard, P., 2002. Fish spoilage bacteria problems and solutions. Current Opinion is Biotechnology. Vol. 13, pp: 262-262.
 26. James, C.S., 1995. Analitical chemistry of foods. Blackie academic Professional press.
 27. Kerr, M.; Lawicki, P.; Aguirre, S. and Rayner, C., 2002. Effect of storage conditions on histamine formation in fresh and canned Tuna. State Chemistry Laboratory- Food Safety Unit, Department of Human Service, Werribee. pp: 5-20.
 28. Khadre, M.; Yousef, E. and Kim, J., 2001. Microbiological spects of Ozone Applications in Food: A ReviewJ.Food Science. Vol. 66, No. 9, pp: 1242-1252.
 29. Lopez-Caballero, M.E.; Gómez-Guillén, M.C.; Pérez Mateos, M. and Montero, P., 2005. A chitosan–gelatin blend as a coating for fish patties. Food Hydrocolloids. Vol. 19, No. 2, pp: 303-311.
 30. Lu, F.; Liu, S.L.; Liu, R.; Ding, Y.C. and Ding, Y.T., 2012. Combined effect of ozonized water pretreatment and ozonized flake ice on maintaining quality of Japanese sea bass (Lateolabrax japonicus). Journal of aquatic food product technology. Vol. 21, No. 2, pp: 168-180.
 31. Naito, S. and Takahara, H., 2006. Ozone Contribution in Food Industry in Japan. J. Ozone: science and Engineering. Vol. 28, pp: 425-429.
 32. Niazi shahraki, S.; Rokni, N.D.; Rzavilar, D.;Bahonar, A. and Akhoundzadeh, A., 2008. Qualitative and quantitative assessmentive assessment of poultry carcasses contaminated with Salmonella in Tehran industrial Slaughterhouses. J veter res. Vol. 62, No. 6, pp: 385-389.
 33. OSHA. 2004. Chemical sampling information: ozone. Available from: http://www.osha. gov/dts/chemicalsampling/ data/ CH_259300.html (accessed 10 September 2011).
 34. Papadopoulos, V.; Chouliara, I.; Badeka, A.; Savvaidis, I.N. and Kontominas, M.G., 2003. Effect of gutting on microbiological, chemical. and sensory properties of aquacultured sea bass (Dicentrarchus labrax) stored in ice. Food Microbiology. Vol. 20, pp: 411-420.
 35. Rong, C.; Qi, L.; Bang-zhong, Y. and Lan-lan, Z., 2010. Combined effect of ozonated water and chitosan on the shelf life of Pacific oyster (Crassostrea gigas). Innovative food science & emerging technologies. Vol. 11, No. 1, pp: 108-112.
 36. Rodriguez, A.; Carriles, N.; Cruz, J.M. and Aubourg, S.P., 2008. Changes in the flesh of cooked farmed.
 37. Selma, M.V.; Ibanez, A.M.; Allende, A.; Cantwell, M. and Suslow, T., 2008. Effect of gaseous ozone and hot water on microbial and sensory quality of cantaloupe and potential transference of Escherichia coli O157:H7 during cutting. Food Microbiol. Vol. 25, pp: 162-168.
 38. Yousef, A.; Vurma, M. and Rodriguez-Romo, L., 2011.  Basics of Ozone Sanitization and Food Applications. J. Nonthermal Processing Technologies for Food. https://doi. org /10.1002/9780470958360.ch21.
 39. WHO. 1999.The effect of gamma rays on shelf life.
 40. Zhao, Y.; Yang, X.; Li, L.; Hao, S.; Wei, Y.; Cen, J. and Lin, H., 2017 Chemical, Microbiological, Color & Textural Changes in Nile Tilapia Fillets Sterilized by Ozonated Water Pretreatment During Frozen Storage. Journal of Food Processing and Preservation. Vol. 41, No. 1, pp: e12746.