جایگزینی کامل پودر ماهی و بخش اعظم روغن ماهی با منابع گیاهی بدون کاهش شاخص های رشدی و کارایی تغذیه ای در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر شاخص ‌های رشد و کارایی تغذیه ‌ای ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان می‌باشد. تعداد 900 قطعه ماهی با وزن متوسط 0/5±6 گرم انتخاب و در داخل 18 تانک (300 لیتری) با تراکم 50 قطعه در هر تانک نگه ‌داری و به‌ مدت 60 روز با جیره‌ های آزمایشی تغذیه شدند. منابع پروتئین و چربی جیره گروه شاهد تماماً پودرماهی و روغن ماهی بود و در ترکیب 5 جیره آزمایشی منابع پروتئین گیاهی در 5  سطح  صفر، 40، 60، 80 و 100 درصد به‌ همراه ترکیب روغن‌ های گیاهی کانولا، بزرک، آفتابگردان و گلرنگ (به‌ ترتیب، 30، 30، 30 و 10%) در سطح 80% جایگزین پودر و روغن ماهی شدند. نتایج نشان داد که جایگزینی100 درصد پودر ماهی جیره به‌همراه 80% روغن ماهی با منابع گیاهی  اثرات منفیمعنی‌ داری بر شاخص‌ های رشد (وزن نهایی، 0/23±54/92 گرم) و کارایی تغذیه ‌ای ماهیان در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی، 1/98±58/02 گرم) نداشت (0/05<P). هم‌ چنین جایگزینی 80% روغن ماهی با ترکیب روغن‌ های گیاهی اختلاف معنی‌ داری را به ‌لحاظ شاخص ‌های رشدی و تغذیه ‌ای در مقایسه با گروه شاهد نداشت (0/05<P).

کلیدواژه‌ها