جایگزینی کامل پودر ماهی و بخش اعظم روغن ماهی با منابع گیاهی بدون کاهش شاخص های رشدی و کارایی تغذیه ای در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165-57153

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر شاخص ‌های رشد و کارایی تغذیه ‌ای ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان می‌باشد. تعداد 900 قطعه ماهی با وزن متوسط 0/5±6 گرم انتخاب و در داخل 18 تانک (300 لیتری) با تراکم 50 قطعه در هر تانک نگه ‌داری و به‌ مدت 60 روز با جیره‌ های آزمایشی تغذیه شدند. منابع پروتئین و چربی جیره گروه شاهد تماماً پودرماهی و روغن ماهی بود و در ترکیب 5 جیره آزمایشی منابع پروتئین گیاهی در 5  سطح  صفر، 40، 60، 80 و 100 درصد به‌ همراه ترکیب روغن‌ های گیاهی کانولا، بزرک، آفتابگردان و گلرنگ (به‌ ترتیب، 30، 30، 30 و 10%) در سطح 80% جایگزین پودر و روغن ماهی شدند. نتایج نشان داد که جایگزینی100 درصد پودر ماهی جیره به‌همراه 80% روغن ماهی با منابع گیاهی  اثرات منفیمعنی‌ داری بر شاخص‌ های رشد (وزن نهایی، 0/23±54/92 گرم) و کارایی تغذیه ‌ای ماهیان در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی، 1/98±58/02 گرم) نداشت (0/05<P). هم‌ چنین جایگزینی 80% روغن ماهی با ترکیب روغن‌ های گیاهی اختلاف معنی‌ داری را به ‌لحاظ شاخص ‌های رشدی و تغذیه ‌ای در مقایسه با گروه شاهد نداشت (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Total replacement of fish meal and large portion of fish oil by plant sources without decrease in growth performance and feed utilization in rainbow trout fingerlings (Oncorhynchus mykiss) diet

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Noori 1
  • Reza Jalili 2
1 Artemia and Aquatics Research Institute, Urmia University, P.O. Box: 57153-165, Urmia, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, P.O. Box: 57153-165, Urmia, Iran
چکیده [English]

The present study was performed to examine the effect of replacing fish meal and fish oil with plant sources on growth performance and feed utilization of rainbow trout fingerlings. Nine hundred fish with average weight of 6 ± 0.5 g were distributed into 18 (300 L) tanks (50 fish tank-1) and cultured for 60 days using experimental diets. The control diet contained only fish meal and fish oil as the primary sources of protein and lipid, while the 5 remaining diets each contained 80% canola, linseed, sanflower and safflower oil blend (30:30:30:10% respectively) as the primary lipid source and 0, 40, 60, 80 and 100 percent replacement of fish meal with plant protein sources. The Results showed that 100% fish meal replacement with plant protein and 80% replacement of fish oil (final weight: 54.9± 0.2 gr) did not have any significant effect on growth indices and feed utilization compared to the control group (final weight: 58.0± 1.9 gr) (P>0.05). However, growth parameter and feed utilization in group fed with 80% vegetable oil did not exhibited any significant difference compared to the control group (P>0.05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish meal
  • Fish oil
  • Plant protein
  • Vegetable Oil
  • growth
  • rainbow trout