برخی خصوصیات زیستی تولیدمثلی میگوی الگانس (Palaemon elegans) در تالاب گمیشان

نوع مقاله: زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 1987974635

2 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، گرگان، صندوق پستی: 139

3 دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان صندوق پستی: 4913815749

چکیده

    در این مطالعه، برخی خصوصیات زیستی تولیدمثلی و مراحل تکامل گنادی بافت تخمدان در 108 عدد میگوی ماده پالامون الگانس، Palaemon elegans در تالاب گمیشان طی آذر ماه 1389 تا پایان خرداد ماه 1390 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از بخش ‌های میانی تخمدان میگوی ماده، مقطع بافتی به ‌صورت ماهیانه تهیه گردید. حداقل و حداکثر هم‌ آوری مطلق معادل 300عدد و 2686 عدد متغیر بود. با افزایش اندازه بدن، هم ‌آوری مطلق آن‌ ها افزایش می ‌یابد و بیش ‌ترین میزان هم ‌آوری در دامنه طولی 45-35میلی‌ متر می ‌باشد. بیشینه فراوانی گنادهایی که در مرحله 4 و 5 قرار داشتند در ماه‌ های فروردین تا خرداد مشاهده شد و در مرحله نهایی تکامل تخم، حجم تخم به‌ طور متوسط به 0/725 میلی‌ متر رسید. به ‌نظر می ‌رسد هم‌ آوری میگوی الگانس در تالاب گمیشان نسبت به دیگر مناطق گزارش شده بسیار بالاتر است.

کلیدواژه‌ها