بررسی روند تغییرات زیستگاه گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica) درپارک های ملی و مناطق حفاظت شده دز و کرخه با استفاده از RS و GIS

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست وانرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 75-14515

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

             جنگل‌ هاو بیشه ‌زارهای پارک‌ های ملی ومناطق حفاظت شده دز وکرخه  به‌ عنوان آخرین زیستگاه گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica) محسوب می ‌گردد. دراین پژوهش روند تغییرات زیستگاه درطول 34 سال و دو دوره زمانی سال‌ های 1973تا1989وسال‌ های  1989 تا 2007با تفسیرداده ‌های سنجنده های MSS 1973،TM1989 و2007LISS III  واستفاده از دو روش طبقه‌ بندی نظارت نشده و نظارت شده بررسی شد. ابتدا نقشه‌ های پنج رده پوشش –کاربری اراضی شامل: سکونت‌ گاه ‌ها، کشتزار، جنگل، جنگل مخروبه و سطوح آبی تهیه و پس از ارزیابی صحت طبقه ‌بندی با استفاده از روش Cross Tabulation تغییرات پوشش وکاربری‌ ها آشکارسازی شد. نتایج نشان در طول زمان مورد بررسی سطح جنگل‌ ها 35 درصد کاهش  و جنگل‌ های مخروبه 48 درصد افزایش یافته که23درصد کاهش سطح جنگل‌ ها و32درصد افزایش جنگل‌ های مخروبه  در دوره دوم بررسی اتفاق افتاده است. در طول دوره بررسی 25درصد از سطح جنگل‌ ها به جنگل‌ های مخروبه و10درصد دیگر به همراه20 درصد جنگل‌ های مخروبه به کشتزار تبدیل شدند، از این ‌رو تغییرات گسترده زیستگاه وکاهش سطح جنگل‌ ها می‌ تواند یکی از عوامل کاهش شدید جمعیت گوزن زرد ایرانی باشد که حدود یک دهه از حضور این گونه در این منطقه گزارشی داده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend of habitat change for Persian fallow deer (Dama dama mesopotamicus) in Dez and Karkhe National Park and Protected Area using GIS and RS

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Mahmoud Karami 1
  • Bahram Hasanzadeh kiabi 2
  • Seyed Masaoud Monavari 1
1 Department of the Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 775-14515, Tehran, Iran
2 Department of Biology Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The forests and grasslands of Dez and Karkhe National Park and Protected area are considered as the last habitat for Persian Fallow Deer (Dama dama mesopotamica). In this research the trend of habitat change for was studied in two separate time periods of 1973-1989 and 1989-2007 by interpretation of data gathered from MSS 1973, TM 1989 and LISSIII 2007 Two unsupervised and supervised classification methods were used, Initially the maps of five cover and land-use classification including: settlements; agriculture; forest; degraded forest, and water classification were prepared Then, the accuracy classification was assessed, using Cross Tabulation method. The results indicate that in the total time of study the forest cover reduced 35% and degraded forest increased by 48%, from which 23% reduction in forest cover and 32% increase in degraded forest happened in the second period of study. In the total period of study 25% of forest cover converted to degraded forest and another 10% along with 20% degraded forest converted to agricultural lands. Therefore the vast habitat change and reduction of forest cover can be considered as one of the important factor resulted in rapid population reduction of Fallow Deer,  which caused no sign of species presence to be recorded in the region for the past decade.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian fallow deer
  • Dez and Karkhe
  • habitat change
  • landuse