ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) در خلیج فارس

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 لابراتوار ماهی شناسی، دانشکده جانورشناسی، آکادمی علوم آذربایجان، باکو، جمهوری آذربایجان، صندوق پستی: 1073

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، صندوق پستی:6116 – 14155

چکیده

             حلوا سفید یکی از ماهیان اقتصادی و مهم خلیج فارس است. براساس گزارشات و مشاهدات در ده سال گذشته صید و متوسط اندازه آن در تورهای ماهیگیران شدیداً کاهش یافته است. مشکل بودن تکثیر مصنوعی آن، بازسازی ذخایر را از این طریق غیرممکن ساخته است. لذا ارزیابی دقیق و سپس مدیریت ذخایر، طبق اصول دینامیک جمعیت و بیولوژی آن در بهره‌ برداری پایدار امری ضروری است. بدین منظور مطالعات گسترده ‌ای بین سال‌ های 1392- 1386 صورت گرفته است، که در این تحقیق محاسبه ضریب رشد ماهی، مرگ و میر طبیعی، مرگ ومیر کل، ضریب صید و سپس ضریب بهره‌ برداری جهت ارزیابی، ضریب گنادهای جنسی ومراحل رسیدگی ماهیان جهت مدیریت ذخایر مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب رشد ماهی در طول مطالعه 0/4 و بعد از محاسبات مرگ و میر کل، مرگ و میر طبیعی و ضریب صید، ضریب بهره برداری 0/1296 محاسبه گردیده است که حکایت از کاهش ذخایر و بحرانی شدن وضعیت جمعیت آن دارد. ماهی مورد‌نظر دوره تخم‌ ریزی طولانی از فروردین تا آخر مهر دارد (0/001>p). بیش‌ ترین فعالیت جنسی در ماده ‌ها به طول استاندارد 25/5 سانتی ‌متر و در نرها به طول استاندارد 21/5 سانتی ‌متر می‌باشد (0/01>p).  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and management of Silver Pomfret (Pampus argenteus) stores in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Shahram Forghani 1
  • Shaigh Ibrahimov 1
  • Tooraj Valinassab 2
1 Ichthyology Laboratory, Institute zoology, Azerbaijan National Academy of sciences, P.O. Box: AZE 1073, Baku, Azerbaijan
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pomfret is one of the valuable and economic fishes in the Persian Gulf. According to observations and reports in the last 10 years, amount of fishing and it’s average size in the fishermen net is strongly decreased. The problems in it’s artificial reproduction, make impossible the restoration by reproduction way. For this reason accurate evaluation of population and then store management according to principles of population dynamic and it’s biology in the stable exploitation is necessary order. For this purpose performed extensive study between 2007 – 2013 years, that in this section is accounted growth coefficient, natural death amount, total death amount, fishing coefficient amount and then exploitation coefficient for evaluation; has been studied sexual testis and fishes puberty stages for store management. Growth coefficient is accounted during study 0.4, and after accounting total death, natural death and fishing coefficient, exploitation coefficient amount is 0.1296 that shows store reduction and critical status of population. The fish has a long spawning period from May to November (p<0.001). And the greatest sexual activity is in the female fishes with standard length 25.5cm and in the male fishes with standard length 21.5 cm (p<0.01).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Management
  • Stores
  • Pomfret (Pampus argenteus)
  • Persian Gulf