ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) در خلیج فارس

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 لابراتوار ماهی شناسی، دانشکده جانورشناسی، آکادمی علوم آذربایجان، باکو، جمهوری آذربایجان، صندوق پستی: 1073

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، صندوق پستی:6116 – 14155

چکیده

             حلوا سفید یکی از ماهیان اقتصادی و مهم خلیج فارس است. براساس گزارشات و مشاهدات در ده سال گذشته صید و متوسط اندازه آن در تورهای ماهیگیران شدیداً کاهش یافته است. مشکل بودن تکثیر مصنوعی آن، بازسازی ذخایر را از این طریق غیرممکن ساخته است. لذا ارزیابی دقیق و سپس مدیریت ذخایر، طبق اصول دینامیک جمعیت و بیولوژی آن در بهره‌ برداری پایدار امری ضروری است. بدین منظور مطالعات گسترده ‌ای بین سال‌ های 1392- 1386 صورت گرفته است، که در این تحقیق محاسبه ضریب رشد ماهی، مرگ و میر طبیعی، مرگ ومیر کل، ضریب صید و سپس ضریب بهره‌ برداری جهت ارزیابی، ضریب گنادهای جنسی ومراحل رسیدگی ماهیان جهت مدیریت ذخایر مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب رشد ماهی در طول مطالعه 0/4 و بعد از محاسبات مرگ و میر کل، مرگ و میر طبیعی و ضریب صید، ضریب بهره برداری 0/1296 محاسبه گردیده است که حکایت از کاهش ذخایر و بحرانی شدن وضعیت جمعیت آن دارد. ماهی مورد‌نظر دوره تخم‌ ریزی طولانی از فروردین تا آخر مهر دارد (0/001>p). بیش‌ ترین فعالیت جنسی در ماده ‌ها به طول استاندارد 25/5 سانتی ‌متر و در نرها به طول استاندارد 21/5 سانتی ‌متر می‌باشد (0/01>p).  

کلیدواژه‌ها