بررسی تجزیه‌پذیری و فراسنجه‌های تخمیری جیره‌های حاوی برگ درخت کُنار هندی و روغن آفتابگردان در تغذیه نشخوارکنندگان

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

2 بخش تحقیقات تغذیه دام، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

به ­منظور بررسی افزودن برگ کنار (Ziziphus mauritiana) حاوی تانن و روغن آفتابگردان به ­عنوان منبع اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه (غنی از اسیدلینولئیک) در جیره‌ های پرکنسانتره بر گاز تولیدی و هم­ چنین تجزیه ‌پذیری آن ‌ها این آزمایش انجام شد. در این آزمایش، فراسنجه‌ های تجزیه ‌پذیری و تخمیری با استفاده از روش ‌های تولید گاز و کیسه نایلونی مقایسه شد. تولید گاز و نرخ تجزیه ‌پذیری در زمان ‌های صفر، 4، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت اندازه ‌گیری شد. تیمارهای آزمایشی شاهد، جیره حاوی 20 درصد برگ کُنار، جیره حاوی 2/5 درصد روغن آفتابگردان و جیره حاوی 20 درصد برگ کُنار و 2/5 درصد روغن آفتابگردان (به­ ترتیب 1 تا 4) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چینش فاکتوریل 2×2 بود. نتایج نشان داد که مقدار بخش تند تجزیه، 37/72 (0/09=p )، کند تجزیه، 49/41 (0/06=p ) و نرخ ثابت تجزیه‌پذیری، 0/0573 (0/08=p ) ماده خشک در بین تیمارهای مختلف تحت تاثیر افزودن برگ کُنار، تمایل به کاهش نشان داد. تجزیه ‌پذیری موثر ماده خشک در سرعت ‌های عبور مختلف (74/07، 66/52 و 61/60 به ­ترتیب برای تجزیه‌ پذیری موثر 0/02، 0/04 و 0/06) در تیمار کُنار نسبت به سایر تیمارها، کاهش یافت (0/02=p ). تجزیه ‌پذیری موثر پروتئین خام جیره‌ ها برای نرخ‌ های عبور 0/02، 0/04 و 0/06 کاهش نشان داد (به ­ترتیب 93/80، 90/32 و 87/60). افزایش معنی ‌دار (0/01>p)  بین تیمارها از نظر تولید گاز تجمعی در همه ساعات انکوباسیون (2 تا 96) در اثر افزودن روغن آفتابگردان مشاهده شد. فراسنجه‌ های تولید گاز شامل پتانسیل تولید گاز، 105/04 (0/01>p) و نرخ تولید گاز، 0/110 (0/06=p ) نیز تحت تاثیر افزودن روغن آفتابگردان، به­ طور معنی ‌داری افزایش یافتند. انرژی متابولیسمی و ماده آلی قابل هضم در اثر افزودن روغن آفتابگردان افزایش یافت (0/01>p). مقدار ماده آلی حقیقی هضم شده (TOMD) و تولید توده میکروبی (MB) در اثر افزودن برگ کُنار افزایش یافت (0/01<p). به ­طورکلی نتایج آزمایش حاضر نشان می ‌دهند که افزودن برگ کُنار و روغن آفتابگردان به جیره می ‌تواند فراسنجه ‌های تجزیه ‌پذیری و الگوی تخمیر جیره ‌ها را تحت تاثیر قرار دهد ولی برهم ­کنش قابل توجهی بین این دو عامل وجود ندارد، بدین معنی که اثر هرکدام از این عوامل در جیره مستقل از هم عمل می ‌کنند. از سوی دیگر، مصرف جداگانه و یا مخلوط برگ کنار حاوی تانن و روغن آفتابگردان، اثر سوئی بر عملکرد شکمبه به روش آزمایشگاهی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of degradability and fermentation parameters of diets containing Konar) Ziziphus mauritiana) leaves and sunflower oil in ruminants

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Dashtizadeh 1
 • Mohsen Sari 1
 • Hasan Fazaeli 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Food Industry, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Ahvaz, Iran
2 Department of Animal Nutrition Research, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

 This experiment was coducted in order to investigate the inclusion of Konar (Ziziphus mauritiana) leaves containing tannins and sunflower oil as a source of poly unsaturated fatty acids (full of linoleic acid) in high concentrate diets on gas production and degradability. In this experiment the degradability and fermentation parameters by were compared by using in situ and gas production techniques. Gas production and degradation rate were measured at 0, 4, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 hours in a completely randomized design with factorial arrangement of treatments. Dietary treatments were control, 20% Konar leaves, 2.5 % sunflower oil and, 2.5 % sunflower oil +20% Konar leaves. The results showed that dry matter soluble fraction (a), 37.72 (p < 0.09), potentially degradable insoluble fraction (b), 49.41 (p < 0.06) and constant degragation rate (c), 0.0573 (p < 0.08) tended to decrease using Konar leaf. Effective dry matter degradability at different passage rates (74.07, 66.52 and 61.60 for effective degradability of 0.02, 0.04 and 0.06, respectively) decreased in diets containing Konar leaf (P <0.02). Effective degradability of crude protein significantly decreased (93.80, 90.32 and 87.60, respectively) at the passage rates of 0.02 (p < 0.01), 0.04 (p < 0.01) and 0.06 (p < 0.02). Significant differences (p < 0.01) were observed between treatments in terms of cumulative gas production at all incubation hours (2 to 96) between treatments due to addition of sunflower oil. Gas production potential, 105.04 (p < 0.01) and gas production rate, 0.110 (p < 0.06) were significantly increased by addition of sunflower oil. An increase in true organic matter digestibility (TOMD) and microbial mass production (MB) (p < 0.01) observed using Konar leaves in the diet. Totally, the results of this study showed that addition of Konar leaves and sunflower oil to the diet could affect fermentative and degradability parameters of diets with little interaction. This means that the effect of each of factors in the diet is independent. On the other hand, separate or mixed using of konar leaves containing tannins and sunflower oil had no adverse effect on ruminal function in vitro.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gas production
 • Degradability
 • Konar leaves
 • Sunflower oil
 1. چاشنی‌ دل، ی.؛ کاظمی، س.م. و تیموری ­یانسری، ا.، 1398. اثر سطوح مختلف روغن کتان بر عملکرد، تجزیه ‌پذیری، برخی از فراسنجه ‌های خونی و صفات کمی و کیفی گوشت در بره‌ های پرواری. نشریه پژوهش‌ های علوم دامی ایران. جلد 11، شماره 2، صفحات 133 تا 149.
 2. چاشنی ‌دل، ی.؛ قدیری ­پایین ­لموکی. م. و تیموری­ یانسری، ا.، 1398. اثر سطوح مختلف پوست انار بر فراسنجه‌ های تخمیر شکمبه، تجزیه‌ پذیری، تولید گاز و جمعیت پروتوزوآ در گوسفند زل. نشریه علوم دامی. شماره 123، صفحات 183 تا 196. 
 3. دشتی­ زاده، م.؛ کبیری ­فرد، ع.م.؛ خاج، ح. و کمالی، ا.ا.، 1398. تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana)  در تغذیه گوسفند. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 2، صفحات 69 تا 76.
 4. Anele, U.Y.; Sudekum, K.H.; Hummel, J.; Arigbede, O.M.; Oni A.O.; Olanite, J.A. and Jolaosho, A.O., 2011. Chemical characterization, in vitro dry matter and ruminal crude protein degradability and microbial protein synthesis of some cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) haulm varieties. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 163, pp: 161-169.
 5. Apdini, T.A.P.; Dijkstra, J.; Ribeiro Menezes, D.; da Silva Santana, A.; Rodriges de Lima, P. and Fróes Garcez Neto, A., 2017. Effect of Tannin and Soybean Oil Supplementation on Gas Production, Degradability and Ruminal Fermentation. Abstract from Tropentag, Bonn, Germany.
 6. Apori, S.O.; Castro, F. B.; Shand W.J. and Orskov,E.R., 1998. Chemical composition, in Sacco degradation and in vitro gas production of some browse plants. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 76, pp: 129-137.
 7. Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 2001. Official Methods of Analysis, 12th edn. AOAC, Washington, DC. pp: 129-136.
 8. Belenguer, A.; Toral, P.G.; Frutos, P. and Hervás, G., 2010. Changes in the rumen bacterial community in response to sunflower oil and fish oil supplements in the diet of dairy sheep. J. Dairy Sci. Vol. 93, pp: 3275-3286.
 9. Blummel, M. and Bullerdieck, P., 1997. The need to complement gas production measurements with residue determination from in sacco degradability to improve the prediction of voluntary intake of hays. Animal Sci. Vol. 64, pp: 71-75.
 10. Blummel, M. and Orskov. E.R., 1993. Comparison of in vitro gas production and nylon bag degradability of roughages in predicting of food intake in cattle. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 40, pp: 109-119.
 11. Dawd, K.Y.; Musimba, N.K.R.; Ekaya, W.N. and Farah, KO., 2003. The nutritional value of Ziziphus spina–christi for goat production among the pastoralists of Kalu district, South Wello, Ethiopia. African J. Range and Forage Sci. Vol. 20, No. 3, pp: 265-270.
 12. Elghandour, M.M.Y.; Vallejo, L.H.; Salem, A.Z.M.; Salem, M.Z.M.; Camacho, L.M.; Buendía R.G. and Odongo, N.E., 2017. Effects of Schizochytrium microalgae and sunflower oil as sources of unsaturated fatty acids for the sustainable mitigation of ruminal biogases methane and carbon dioxide. J. Cleaner Prod. Vol. 168, pp: 1389-1397.
 13. Evitayani, L.W.; Fariani, A.; Ichinohe, T.; Abdulrazak, S.A. and Fujihara. T., 2004. Comparative rumen degradability of some legume forages between wet and dry season in west Sumatra, Indonesia. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 17, No. 8, pp: 1107-1111.
 14. FAO. 1997. Tree Foliage in Ruminant Nutrition. In: Animal Production and Health. Paper 139. ed. R.A. Leng.
 15. García, E.M.; Agustín, L.A.; Zimerman, M.; Hernández, O.; Ignacio, A.J. and Azucena, N.M., 2019. Enhanced oxidative stability of meat by including tannin-rich leaves of woody plants in goat diet. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 32, No. 9, pp: 1439-1447.
 16. Getachew, G.; Makkar, H.P.S. and Becker, K., 2002. Tropical browses: contents of phenolic compounds, in vitro gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acid and in vitro gas production. The J. Agric. Sci. Vol. 139, pp: 341-352.
 17. Getachew, G.; Makkar, H.P.S. and Becker, K., 2000. Effect of polyethylene glycol on in vitro degradability and microbial protein synthesis from tannin-rich browse and herbaceous legumes. Brit. J. Nutr. Vol. 84, pp: 73-83.
 18. Getachew, G.; Pittroff, W. and Putnama, D.H., 2008. The influence of addition of gallic acid, tannic acid, or quebracho tannins to alfalfa hay on in vitro rumen fermentation and microbial protein synthesis. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 140, pp: 444-461.
 19. Goering, H.K. and Van Soest, P.J., 1970. Forage Fiber Analysis (Apparatus Reagents, Procedures and Some Applications). Agriculture Handbook. United States Department of Agriculture, Washington DC.
 20. Grummer, R.R., 1988. Influence of prilled fat and cacium salt of palm oil fatty acids on ruminal fermentation and nutrient digestibility. J. Dairy Sci. Vol. 71, pp: 117-122.
 21. Ikweegbu, O.A. and Sutton. J.D., 1982. The effect of varing the amount of linseed supplementation on rumen metabolism in sheep. Brit. J. Nutr. Vol. 48, pp: 365-369.
 22. Jenkins, T.C. and Fotouhi. N., 1990. Effects of Lecithin and Corn oil on site of digestion, ruminal fermentation and microbial protein synthesis in sheep. J. Animal Sci. Vol. 2, pp: 460-466.
 23. Kamalak, A.; Canbolat, O.; Gurbuz, Y. and Ozay, O., 2005. Prediction of dry matter intake and dry matter digestibilities of some forages using gas production techniques in sheep. Turkish J. Vet. Anim. Sci. Vol. 29, pp: 517-523.
 24. Kamel, H.E.M.; Al-Dobaibb, S.N. and Salem, A.Z.M., 2019.  Dietary supplementation of sunflower oil and quebracho tannins in sheep feeding: In vivo nutrient digestibility, nitrogen utilization and in vitro ruminal degradation kinetics. doi: 10.1002/jsfa.9651.
 25. Karami, M.; Ponnampalam, E.N. and Hopkins, D.L., 2013. The effect of palm oil and canola oil (saturated versus polyunsaturated- fatty acids) on feedlot performance, plasma and tissue fatty acid profiles and meat quality in goats. Meat Sci. Vol. 94, pp: 165-169. 
 26. Khazaal, K.; Markantonatos, X.; Nastis, A. and Orskov, E.R., 1993. Changes with maturity in fibre composition and levels of extractable polyphenols in Greek browse: effect on vitro gas production and in sacco dry matter degradation. J. Sci. Food Agric. Vol. 63, pp: 237-244.
 27. Krishnamoorthy, H.; Steingass, H. and Menke, K.H., 1991. Preliminary observations on the relationships between gas production and microbial protein synthesis in vitro. Arch. Fur Tier. Vol. 41, pp: 521-526. 
 28. Kubelková1, P.; Jalč2, D.; Jančík1, F. and Homolka1, P., 2018. In vitro ruminal fermentation and fatty acid production by various oil seeds. South African J. Animal Sci. Vol. 48, No. 3, pp: 526-534.
 29. Liu, J.X.; Susenbeth, A. and Südekum, K.H., 2002. In vitro gas production measurements to evaluate interactions between untreated and chemically treated rice straws, grass hay, and mulberry leaves. J. Anim. Sci. Vol. 80, No. 2, pp: 517-524.
 30. Machmullar, A.; Ossowki, D.A.; Wanner, A. and Kreuzer, M., 1998. Potential of various fatty feeds to reduce methane release from rumen fermentation in vitro. Animal Feed Sci. Technol. Vol. 71, pp: 117-130.
 31. Maia, M.R.; Chaudhary, L.C.; Bestwick, C.S.; Richardson, A.J.; McKain, N.; Larson, T.R.; Graham, I.A. and Wallace, R.J., 2010. Toxicity of unsaturated fatty acids to the biohydrogenating ruminal bacterium, Butyri vibrio fibrisolvens. BMC Microbiology. Vol. 18, No. 10, pp: 52-62.
 32. Makkar, H.P.S.; Blümmel, M. and Becker, K., 1995. Formation of complexes between polyvinily pyrorolidones or polyethylene glycols and their implication in gas production and true digestibility in vitro techniques. Br. J. Nutr. Vol. 73, pp: 897-913.
 33. Makkar, H., 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Rumin. Res. Vol. 49, pp: 241-256.
 34. Mcsweeny, C.S.; Palmer, B.; McNeill, D.M. and Krause, D.O., 2001. Microbial interaction with tannin: nutritional consequences for ruminants. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 91, pp: 83-93.
 35. Mehrez, A.Z. and Orskov, E.R., 1977. A study of artificial fibre bag technique for determining the digestibility of feeds in the rumen. J. Agric. Sci. Vol. 88, pp: 645-650.
 36. Menke K.H. and Steingass, H., 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Anim. Res. Develop. Vol. 28, pp: 7-55.
 37. Menke, K.H.; Raab, L.; Salewski, A.; Steingass, H.; Fritz, D. and Schneider, W., 1979. The estimation of the digestibility and metabolisable energy content of ruminant feedingstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor. J. Agric. Sci. Vol. 93, pp: 217-222.
 38. Mirzaei-Aghsaghali, A.; Maheri-Sis, N.; Mansouri, H.; Razeghi, M.E.; Shayegh, J. and Aghajanzadeh-Golshani, A., 2011. Evaluating nutritional value of apple pomace for ruminants using in vitro gas production technique. Annals of Biol. Res. Vol. 2, pp: 100-106.
 39. Narimani-Rad, M.; Kiyani Nahand, M.; Aghdam Shahryar, H.; Maheri-Sis, N.; Salamatdoust nobar, R. and Lotfi, A., 2011. Influence of sunflower oil supplementation on in vitro gas production of mixed ration for ruminants. European J. Experimental Biol. Vol. 1, No. 4, pp: 125-129.
 40. Narimani-Rad, M.; Aghdam Shahryar, H.; Kiyani Nahand, M. and Lotfi, A., 2012. Effect of sunflower oil supplementation on in vitro fermentation patterns of forage based diets for ruminant. Bull. Env. Pharmacol. Life Scien. Vol. 1, No. 12, pp: 73-77.
 41. National Research Council (NRC). 2007. Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids, and New World camelids. National Academy Press, Washington, DC.
 42. Ørskov, E.R. and McDonald, I., 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. The Journal of Agricultural Science. Vol. 92, No. 2, pp: 499-503.
 43. Orskov, E.R., 1989. Recent advances in evaluation of roughages as feeds for ruminants. In: Advances in animal nutrition (Ed. Farell, D.J.,), pp: 102-108. University of New England Printery, Armidale.
 44. Osuga, I.M.; Abdulrazak, S.A.; Ichinohe, T. and Fujihara, T., 2005. Chemical composition, degradation characteristics and effects of tannin on digestibility of some brose species from Kenya harvested during wet season. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 18, No. 1, pp: 54-60.
 45. Patra, A.K., 2014. A meta-analysis of the effect of dietary fat on enteric methane production, digestibility and rumen fermentation in sheep, and a comparison of these responses between cattle and sheep. Livest. Sci. Vol. 162, pp: 97-103.
 46. Roy, A.; Mandal, G.P. and Patra, A.K., 2017. Effects of different vegetable oils on rumen fermentation and conjugated linoleic acid concentration in vitro, Veterinary World. Vol. 10, No. 1, pp: 11-16.
 47. Rubanza, C.D.K.; Shem, M.N.; Otsyina, R.; Ichinohe, T.; and Fujihara, T., 2003. Nutritive evaluation of some browse tree legume foliages native to semi arid areas in western Tanzania. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 16, No. 10, pp: 1429-1437.
 48. SAS Institute Inc. 2009. SAS/STAT User’s Guide: Version 9.2. 2nd edn. SAS Institute Inc; Cary, NC, USA.
 49. Silanikove, N.; Landau, S.; O, D.; Kababya, D.; Bruckental, I. and Nitsan, Z., 2006. Analytical approach and effects of condensed tannins in carob pods (Ceratonia siliqua) on feed intake, digestive and metabolic responces of kids. Livest. Sci. Vol. 1, pp: 29-38.
 50. Tabacco, E.; Borreani, G. and Crovetto, G.M., 2006. Effect of chestnut tannin on fermentation quality, proteolysis, and protein rumen degradability of alfalfa silage. J. Dairy Sci. Vol. 89, No. 12, pp: 4736-4746.
 51. Theodorou, M.K.; Williams, B.A.; Dhanoa, M.S.; McAllan, A.B. and France, J., 1994. A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feedstuffs. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 48, pp: 185-197.
 52. Tolera, A.; Khazaal, K. and Orskov, E.R., 1997. Nutritive evaluation of some browses species. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 67, pp: 181-195.
 53. Valentin, S.F.; Williams, P.E.V.; Forbes, J.M. and Sauvant, D., 1999. Comparison of the in vitro gas production technique and the nylon bag degradability technique to measure short and long term processes of degradation of maize silage in dairy cows. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 78, pp: 81-99.
 54. Van Soest, P.J.; Robertson, J.D. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fibre, eutral detergent fibre and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 55. Vargas, J.E.; Andrés, S.; Yáñez Ruiz, D.R. and López, S., 2011. The effect of olive, sunflower or linseed oils on the fermentation pattern and methane production in the rumen simulating technique. Options Méditerranéennes. Vol. 99, pp: 163-168.
 56. Vargas, J.E.; Andrés, S.; Snelling, T.J.; López-Ferreras, L.; Yáñez-Ruíz, D.R.; García-Estrada, C. and López, S., 2017. Effect of sunflower and marine oils on ruminal microbiota, in vitro fermentation and digesta fatty acid profile. Frontiers in Microbiology. Vol. 8, pp: 1124.