اثر تجویز خوراکی عصاره گیاه خار مریم (سیلی مارین) بر فراسنجه های الکتروکاردیوگرام در اردک های نژاد پکین مسموم شده با نیترات سرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

10.22034/aej.2021.130322

چکیده

سرب دومین فلز سنگین خطرناک است که به علت استفاده زیاد از این فلز در صنایع به طور گسترده در محیط انتشار یافته و از طریق آلودگی آب و مواد غذایی، انسان و حیوان را مسموم می کند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر عصاره دانه خارمریم بر پارامترهای الکتروکاردیوگرام در اردک های مسموم شده با سرب است. 90 قطعه اردک یک روزه نژاد پکین به 3 گروه 30 تایی تقسیم شدند که شامل گروه کنترل سالم، گروه کنترل مسموم (40 میلی گرم / کیلوگرم نیترات سرب در جیره غذایی)، گروه مسموم درمان (40 میلی گرم /کیلوگرم نیترات سرب و 300 میلی گرم / کیلوگرم عصاره گیاه در جیره غذایی) بودند. به منظور اندازه گیری ارتفاع امواج T ،S و  و فواصل ST ،RR ،QT  و QRS و محورالکتریکی قلب در سنین 28 و 60 روزگی از تعداد 8 قطعه اردک در هر گروه نوار الکتروکاردیوگرام تهیه گردید. نتایج نشان داد تغییراتی در امواج R ،S ،T در گروه کنترل مسموم مشاهده گردید و ارتفاع این امواج در مقایسه با گروه کنترل سالم افزایش پیدا کرد که نتیجه هیپرتانسیون ناشی از سرب است. عصاره گیاه در گروه درمان مانع افزایش غیرطبیعی این امواج شد و کاهش ارتفاع در موج R اشتقاق III و موج T دراشتقاق های III و aVF  در 60 روزگی از لحاظ آماری معنی دار بود. هم چنین فواصل QRS وQT در گروه کنترل مسموم افزایش یافت و عصاره گیاه به طور معنی داری مانع افزایش در فاصله QRS در اشتقاق II در 60 روزگی و فاصله QT در اشتقاق III در 28 روزگی و در اشتقاق aVF در 60 روزگی شد. بنابراین، عصاره دانه خارمریم موجب بهبود شاخص های الکتروکاردیوگرام قلب در اردک های مسموم شده توسط سرب می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  بخردی، ر.، 1383. گیاه درمانی نوین. کاشان. شرکت داروسازی باریج اسانس. صفحات 69 تا 247.
 2. تشفام، م.؛ نوده، ح. و کرامتی، ک.، 1383. مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب درجوجه‌ های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی با استفاده از مدل خوراکی 3T با جوجه ­های سالم. مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران. شماره 58، صفحات 297 تا 300.
 3. حسن پور، ح.؛ تشفام، م.؛ مدیرصانعی، ل. و عمادی، ح.، 1384. مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام، محور الکتریکی قلب و اندیس قلبی (RV/TV) در جوجه‌ های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی با استفاده از سرما با جوجه‌ های سالم. مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران. جلد 60، صفحات 333 تا 337.
 4. ضیایی، س.؛ فلاح ­حسینی، ح.؛ رجبیان، ط.؛ پورحسینی، ل.؛ نقدی بادی، ح. و رضازاده، ش.، 1383. بررسی حلال­ های مختلف در استخراج سیلی­ مارین از بذر گیاه خارمریم. فصلنامه گیاهان دارویی. سال 4، صفحات 1 تا 6.
 5. DerMarderosian, A. and Louis, P., 2001. The review of natural products. 1st ed. Facts and Comparisons. St. pp: 405-409.
 6. Dey, S.; Swarup, D. and Singh, G.R., 1993. Effect of experimental lead toxicity on cardiovascular function in calves. Vet Hum Toxicol. Vol. 35, pp: 501-503.
 7. Kamil, K.A.; Kartasudjana, R.; Iskandar, S. and Latipudin, D., 2011. Effect of phytate in diet and lead in drinking water on blood mineral and growth of ducks. International Scientific Symposium-60 Years of Animal Science Higher Education in Moldova.
 8. Kirby, Y.K. and Wideman, R.F.R., 1995. Molecular genetics analysis of loci affecting resistance or susceptibility to pulmonary hypertension syndrome. Poultry Sci. Vol. 74, No. 1, pp: 91.
 9. Kober, T. and Cooper, G., 1976. Lead competitively inhibits calcium dependent synaptic transmission in the bullfrog sympathetic ganglion. Nature. Vol. 262, pp: 704-705.
 10. Kopp, S.; Baker, J.; LS, D.A. and Hawley, P.L., 1978. Simultaneous recording of Hisbund le electrogram, electrocardiogram, and systolic tension from intact modified Langendorff rat heart preparations. I: effects of perfusion time, cadmium, and lead. Toxicol Appl Pharmacol. Vol. 46, pp: 475-487.
 11. Kopp, S.J.; Perry, M.Jr.; Glonek, T.; Erlanger, M.; Perry, E.F. and Barany, M., 1980. Cardiac physiologic-metabolic changes after chronic low-level heavy metal feeding. Am J Physiol. Vol. 239, pp: H22-H30.
 12. Lumeii, J.T., 1985. Clinico-pathologic aspects of lead poisoning of birds: A review. The Vet Quarterly. Vol. 7, No. 2, pp: 133-138.
 13. Mortinez, A.; Jeffrey, S. and Odom, T.W., 1997. Electrocardiographic diagnosis of cardiomypathies in aves. Poult Avian Boil Rev. Vol. 8, pp: 9-20.
 14. Myerburg, R., 1997. Sudden cardiac death in persons with normal (or near normal) hearts. Am J Cardiol. Vol. 79, pp: 3-9.
 15. Myerson, R. and Eisenhauer, J., 1963. Atrio-ventricular conduction defects in lead poisoning. Am J Cardiol, Vol. 11, pp: 409-412.
 16. Navas-Acien, A.; Guallar, E.; Silbergeld, E.K. and Rothenberg, S.J., 2007. Lead exposure and cardiovascular disease - A systematic review. Environ Health Perspect. Vol. 115, pp: 472-782.
 17. Narayana, K. and Al-Bader, M., 2011. Ultrastructural and DNA damaging effects of lead nitrate in the liver. Exp &Tox Path. Vol. 63, pp: 43-51.
 18. Nosratola, D. and Vaziri, K., 2008. Mechanisms of lead induced hypertension and cardiovascular disease. Am J Physiol Heart Circ Physiol. Vol. 295, pp: H454-H465.
 19. Silbergeld, E.; Fales, J. and Goldberg, A., 1974. Evidence for a junctional effect of lead on neuromuscular function. Nature, Vol. 247, pp: 49-50.
 20. Silver, W. and Rodriguez-Torres R., 1968. Electrocardiographic studies in children with lead poisoning. Pediatrics. Vol. 41, pp: 1124-1127.
 21. Sunil, K.M.; Asok, M.; Nguyen, T.V. and Bharat, B.A., 1999. Silymarin suppresses TNF induced activation of NFKb, c-Jun N-Terminal Kinase, and Apoptosis. J Molecul Biol. Vol. 18, pp: 6800-6809.
 22. Tuormaa, T.E., 1995. The adverse effects of lead. J Orthomol Med. Vol. 10, No. 3-4, pp: 149-164.
 23. Read, J. and Williams, J., 1952. Lead myocarditis: report of a case. Am Heart J. Vol. 15, pp: 797-802.