ارزیابی آلودگی فلزات سنگین روی، نیکل، کروم، سرب، کادمیوم، مس و آهن در آب، رسوبات سطحی و جلبک های سواحل شمالی دریای مکران در فصل تابستان 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی غلظت فلزات سنگین در آب، رسوبات سطحی و جلبک ­های 12 ایستگاه در سواحل دریای مکران با 3 تکرار در فصل تابستان 1399 انجام شد. فلزات سنگین به کمک دستگاه جذب اتمی ConterAA700 سنجش شدند. میانگین فلزات سنگین روی، نیکل، کروم، سرب، کادمیوم، مس و آهن در آب به ­ترتیب 0/135، 0/061، 0/118، 0/018، 0/018، 0/036 و 0/123 میلی­ گرم در لیتر و در رسوبات 36/893، 25/952، 43/815، 21/588، 0/184، 32/525 و 24/069 میلی ­گرم در کیلوگرم به ­دست آمد. نتایج نشان بین فلزات سنگین روی، نیکل، سرب، کروم، مس، کادمیوم و آهن در آب، رسوبات و جلبک­ ها همبستگی مثبت و معنی ­داری وجود داشت (0/01>p )، اما در مورد فلز ارتباط بین فلزات روی ـ کادمیوم (0/364=r) و آهن ـ کادمیوم (0/280=r) همبستگی ضعیف بود (0/01<p ). غلظت فلزات روی، کروم، نیکل، مس، آهن، سرب و کادمیوم در رسوبات سطحی بالاتر از آب و جلبک­ های مورد مطالعه بود. براساس آنالیز خوشه ­ای فلزات سنگین مورد مطالعه در آب، رسوبات و جلبک­ ها به دو گروه عمده تقسیم ­بندی شدند. گروه اول شامل نیکل، آهن، روی، مس، سرب و کروم هستند و در گروه دوم فلز کادمیوم بود. گروه متفاوت خوشه ­ای نشان ­دهنده تفاوت در رفتار ژئوشیمیایی و منشا مختلف فلزات هستند. بنابراین فلزاتی که در یک گروه هستند دارای منشاء یکسان و طبیعی می ­باشند. ارزیابی ریسک سلامت نشان داد که برخی فلزات سنگین در منطقه مورد مطالعه می ­توانند سبب مشکلات بهداشتی و بیماری ­زایی در انسان شود. فاکتور انتقال فلزات سنگین به­ وسیله آب در جلبک­ ها برای فلز کروم، نیکل، سرب، کادمیوم، مس، روی و آهن بالاتر از 1 به ­دست آمد، اما فاکتور انتقال فلزات سنگین به­ وسیله رسوبات برای همه فلزات کم ­تر از 1 بود و در برخی موارد در دامنه 2/5-1 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of heavy metal pollution of Zinc, Nickel, Chromium, Lead, Cadmium, Copper and Iron in water, surface sediments and algae of the northern shores of Makran Sea in summer 2020

نویسندگان [English]

 • Elham Shahri 1
 • Mohammad Hossein Sayadi 1 2
 • Elham Yousefi 1
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, Iran
2
چکیده [English]

 The aim of this study was to evaluate the concentration of heavy metals in water, surface sediments and algae at 12 stations on the shores of the Makran Sea with 3 replications in the summer of 2020. Heavy metals were measured using the ConterAA700 atomic absorption spectrometer. The average heavy metals of zinc, nickel, chromium, lead, cadmium, copper and iron in water are 0.135, 0.061, 0.118, 0.018, 0.018, 0.036 and 0.123 mg, respectively. In liters and in sediments, 36.893, 25.952, 43.815, 21.588, 0.184, 32.55 and 24.069 mg/kg were obtained. The results showed that there was a significant positive correlation between heavy metals zinc, nickel, lead, chromium, copper, cadmium and iron in water, sediments and algae (p < 0.01), but in the case of metal, the relationship between zinc and cadmium (R=0.364) and iron-cadmium (r=0.280) correlation was weak (P>0.01). The concentrations of zinc, chromium, nickel, copper, iron, lead and cadmium in surface sediments were higher than the studied water and algae. Based on the analysis of studied heavy metal clusters in water, sediments and algae were divided into two main groups. The first group consisted of nickel, iron, zinc, copper, lead and chromium, and the second group consisted of cadmium. Different cluster groups represent differences in the geochemical behavior and different origins of metals. Therefore, the metals in a group have the same and natural origin. Health risk assessment showed that some heavy metals in the study area can cause health problems and pathogenicity in humans. The transfer of heavy metals by water in algae for chromium, nickel, lead, cadmium, copper, zinc and iron was higher than 1, but the transfer of heavy metals by sediments for all metals was less than 1 and in some cases it was calculated in the range of 1-2.5.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Algae
 • Makran Sea
 • Sediments
 • Heavy metals
 1. سینکاکریمی، م.ح.؛ گرجیان ­عربی، م.ح.؛ احمدپور، م. و حسن­ پور، م.، 1399. بررسی میزان روی و کادمیوم در ماهی آترینا (Atherina boyeri) صید شده از تالاب بین‌ المللی انزلی. فصلنامه محیط ­زیست جانوری. دوره 12، شماره 3، صفحات 174 تا 167.
 2. شهری، ا.؛ خراسانی، ن.؛ نوری، غ.؛ کردمصطفی پور، ف. و ولایت ­زاده، م.، 1396. ارزیابى خطر برخى فلزات سنگین در عضله چهار گونه ماهى دریاى عمان در فصل بهار. فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، دوره 3، شماره 1، صفحات 30 تا 39.
 3. شهری، ا. و ولایت ­زاده، م.، 1397. تجمع نیکل، کادمیوم و سرب در عضله میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) و ماهی سوکلا (Rachycentron canadum) در دریای عمان (خلیج چابهار).فصلنامه زیست ­شناسی دریا. سال 10، شماره 37، صفحات 77 تا 86.
 4. میرزایی، م.؛ ولی­ نسب، ت. و حاجی­ سیدمحمد شیرازی، ر.، 1399. ارزیابی خطر فلزات سنگین سرب، مس و کادمیوم در بافت عضله و پوست بزماهی زرد جامه (Upeneus sulphureus) بندر ماهشهر. فصلنامه محیط ­زیست جانوری. دوره 12، شماره 3، صفحات 139 تا 144.
 5. Ali, A.Y.A.; Idris, A.M.; Eltayeb, M.A.H.; Adel A.; El Zahhar, A.A. and Ashraf, I.M., 2019. Bioaccumulation and health risk assessment of toxic metals in red algae in Sudanese Red Sea coast. Toxin Reviews. pp: 1-10.
 6. Allen, S.E.; Grimshaw, H.M. and Rowland, A.P., 1986. Chemical analysis. In: Moore PD, Chapman SB (eds) Methods in plant ecology. Blackwell Scientific Publication, Oxford, London. pp: 285-344.
 7. Anusha, W.A.; Wickramasinghe1, D.L.; Valentine, K.M. and Blust, R., 2017. The effects of heavy metal concentration on bio-accumulation, productivity and pigment content of two species of marine macro algae, Sri Lanka. Journal of Aquatic Science. Vol. 22, No. 1, pp: 1-8.
 8. Benkdad, A.; Laissaoui, A.; Tornero, M.V.; Benmansour, M.; Chakir, E.; Garrido, I.M. and Moreno, J.B., 2011. Trace metals and radio nuclides in macro algae from Moroccan coastal waters. Environmental Monitoring and Assessment. No. 182, pp: 317-324.
 9. Bradi, B.H., 2005. Heavy metals in the environment. Interface Science and Technology, ed. Hubbard, A., Vol. 6, Elsevier Academie Press: Neubrucke.
 10. Chakraborty, S.; Bhattacharya, T.; Singh, G. and Maity, J.P., 2014. Benthic macro algae as biological indicators of heavy metal pollution in the marine environments: a biomonitoring approach for pollution assessment. Ecotoxicology and environmental safety. Vol. 100, pp: 61-68.
 11. Chen, Q.; Pan, X.D.; Huang, B.F. and Han, J.L., 2018. Distribution of metals and metalloids in dried seaweeds and health risk to population in southeastern China. Scientific Reports. Vol. 8, p: 3578.
 12. Cheney, D., 2016. Toxic and harmful seaweeds. In Fleurence, J. and Levine I., (Eds.). Seaweed in health and disease prevention (pp: 407-421). Amsterdam: Elsevier.
 13. Dewailly, E.; Pereg, D.; Knap, A.; Rouja, P.; Galvin, J. and Owen, R., 2008. Exposure and effects of sea food-borne contaminants in maritime populations. In Walsh, P.J.; Smith, S.L.; Fleming, L.E.; Solo-Gabriele, H.M. and Gerwick, W.H., (Eds.). Oceans and human health, risks and remedies from the seas.pp: 181-197.
 14. Diop, C.; Dewaele, D.; Cazier, F.; Diouf, A. and Ouddane, B., 2015. Assessment of trace metals contamination level, bioavailability and toxicity in sediments from Dakar coast and Saint Louis estuary in Senegal, West Africa. Chemosphere. Vol. 138, pp: 980-987.
 15. Diop, C.; Dewaele, D.; Diop, M.; Toure, A.; Cabral, M.; Cazier, F.; Fall, M.; Diouf, A. and Ouddane, B., 2014. Assessment of contamination, distribution and chemical speciation of tracemetals in water column in the Dakar coast and the Saint Louis estuary from Senegal, West Africa. Marine Pollution Bulletin. Vol. 86, pp: 539-546.
 16. Esmaeili, L., 2015. Bioaccumulation and toxic effect of zinc on the green alga, Chlorella vulgaris. Thesis as a requirement for the master in chemistry. University Du Quebec a Montreal 102 p.
 17. Fiola, N.; Escuderoa, C. and Villaescusa, I., 2008. Chromium sorption and Cr (VI) reduction to Cr(III) by grape stalks and you him be bark. Bioresource Technology. Vol. 99, pp: 5030-5036.
 18. Ghaleno, O.R.; Sayadi, M.H. and Rezaei, M.R., 2015. Potential ecological risk assessment of heavy metals in sediments of water reservoir case study: Chah Nimeh of Sistan. Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences. Vol. 5, No. 4, pp: 89-96.
 19. Ghanbarpour, M.R.; Goorzadi, M. and Vahabzade, G., 2014. Spatial variability of heavy metals in surficial sediments: Tajan River Watershed, Iran. Sustainability of Water Quality and Ecology. Vol. 2, pp: 48-58.
 20. Guo, W.; Huo, S.; Xi, B.; Zhang, J. and Wu, F., 2015. Heavy metal contamination in sediments from typical lakes in the 5 geographic regions of China: Distribution, bioavailability & risk. Ecological engineering. Vol. 81, pp: 243-255.
 21. Idris, A.M.; Said, T.O.; Omran, A.A. and Fawy, K.F., 2015. Combining multivariate analysis and human risk indices for assessing heavy metal contents in muscle tissues of commercially fish from Southern Red Sea, Saudi Arabia. Environmental science and pollution research. Vol. 22, No. 21, pp: 17012-17021.
 22. Jitar, O.; Teodosiu, C.; Oros, A.; Plavan, G. and Nicoara, M., 2015. Bioaccumulation of heavy metals in marine organisms from the Romanian sector of the Black sea. New Biotechnol. Vol. 32, pp: 369-378.
 23. Kharkan, J.; Sayadi, M.H. and Rezaei, M.R., 2019. Investigation of heavy metals accumulation in the soil and pine trees. Environmental health engineering & management Journal. Vol. 6, No. 1, pp: 17-25.
 24. Knaur, K.; Behra, R. and Sigg, L., 1997. Effects of free Cu and Zn ions on growth and metal accumulation in freshwater. Environmental toxicology & chemistry. Vol. 16, pp: 220-229.
 25. Komorowski, J.R.; Greenberg D. and Juturu, V., 2008. Chromium picolinate does not produce chromosome damage. Toxicology in Vitro. Vol. 22, pp: 819-826.
 26. Li, Y.X.; Wijesekara, I.; Li, Y. and Kim, S.K., 2011. Phlorotannins as bioactive agents from brown algae. Process Biochemistry. Vol. 46, pp: 2219-2224.
 27. Li, J.; Huang, Z.Y.; Hu, Y. and Yang, H., 2012. Potential risk assessment of heavy metals by consuming shellfish collected from Xiamen, China. Environmental Science andPollution Research. Vol. 20, No. 5, pp: 2937-2947.
 28. Lordan, S.; Ross, R.P. and Stanton, C., 2011. Marine bioactives as functional food ingredients: Potential to reduce the incidence of chronic diseases. Marine Drugs. Vol. 9, pp: 1056-1100.
 29. Mahdi Abkenari, A.; Yahyavi, M.; Bahri, A. and Jafaryan, H., 2020. Assessment of heavy metals pollution in muscle of sole (Cynoglossus arel), spiny lobster (Panulirus homarus) and sediments in the northern coasts of the Oman Sea during pre and post monsoon. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 19, No. 4, pp: 1638-1665.
 30. Mc Call, G.J.H., 1985. Area Report, East Iran Project, Area No.1 (North makran and South Bluchestan). pp: 163-490.
 31. Method 7000. 1983. U.S. Environment protection Agency, Methods for chemical Analysis of water and waste, EPA. 600.4- 79-0201.
 32. Pirsaheb, M.; Azadi, N.A.; Miglietta, M.L.; Sayadi, M.H.; Blahova, J.; Fathi, M. and Mansouri, B., 2019. Toxicological effects of transition metal-doped titanium dioxide nanoparticles on goldfish (Carassius auratus) and common carp (Cyprinus carpio). Chemosphere. Vol. 215, pp: 904-915.
 33. Poskuta, J.W.; Parys, E. and Romanowska, E., 1996. Toxicity of lead to photosynthesis, accumulation of chlorophyll, respiration & growth of Chlorellapyrenoidosa. Protective role of dark respiration. Acta Physiological Plant. Vol. 18, pp: 165-171.
 34. Prasad, M.N.V., 2004. Heavy metal stress in plants: from biomolecules to ecosystems. Berlin: Springer-Verlag.
 35. Rajfur, M.; Klos, A. and Waclawek, M., 2010. Sorption properties of algae Spirogyra sp. and their use for determination of heavy metal ions concentrations in surface water. Bio electrochemistry. Vol. 80, pp: 81-86.
 36. Rashed, M.N., 2001. Monitoring of environmental heavy metals in fish from Nasser Lake. Environment International. Vol. 27, pp: 27-33.
 37. Roleda, M.Y.; Marfaingc, H.; Desnicad, N.; Jonsdottird, R.; Skjermoe, J.; Reboursa, C. and Nitschkeg, U., 2019. Variations in polyphenol and heavy metal contents of wild harvested and cultivated seaweed bulk biomass: Health risk assessment and implication for food applications. Food Control. Vol. 95, pp: 121-134.
 38. Sadeghi, P.; Loghmani, M. and Frokhzad, S., 2020. Human health risk assessment of heavy metals via consumption of commercial marine fish (Thunnus albacaresEuthynnus affinis, and Katsuwonus pelamis) in Oman Sea. EnvironmentalScience and Pollution Research. Vol. 27, pp: 14944-14952.
 39. Sayadi, M.H.; Kharkan, J. and Binkowski, L.J., 2020. Cadmium and chromium levels in water and edible herbs in a risk assessment study of rural residents living in Eastern Iran. EnvironmentalScience and Pollution Research. Vol. 27, pp: 9901-9909.
 40. Sayadi, M.H.; Mansouri, B.; Shahri, E.; Tyler, C.R.; Shekari, H. and Kharkan, J., 2020. Exposure effects of iron oxide nanoparticles and iron salts in blackfish (Capoeta fusca): Acute toxicity, bioaccumulation, depuration, and tissue histopathology. Chemosphere. Vol. 247, pp: 125900.
 41. Sayadi, M.H.; Rezaei, A. and Sayyed, M.R.G., 2017. Grain size fraction of heavy metals in soil and their relationship with land use. Proceedings of the International Academy of Ecology and environmental sciences. Vol. 7, No. 1, pp: 1-11.
 42. Sinaei, M. and Loghmani, M., 2019. Toxicity and Mechanisms of Action of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Pollution in Red Algae (Gracilaria corticata) from the Northern Coast of the Oman Sea. Environmental Toxicology and Chemistry. Vol. 38, No. 9, pp: 1947-1953.
 43. Sinaei, M., Loghmani, M. and Bolouki, M., 2018. Application of biomarkers in brown algae (Cystoseria indica) to assess heavy metals (Cd, Cu, Zn, Pb, Hg, Ni, Cr) pollution in the northern coasts of the Gulf of Oman. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 164, pp: 675-680.
 44. Smirnoff, N., 1995. Environment and plant metabolism: flexibility and acclimation. Oxford: BIOS Scientific.
 45. Sohrabipour, J. and Rabii, R., 1999. A list of marine algae of seashores of Persian Gulf and Oman Sea in the Hormozgan Province. Iranian Journal of Botany. Vol. 8, pp: 132-162.
 46. Standard methods for the examination of water and waste water. 2012. Prepared and published jointly by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. (22nd).
 47. Stevant, P.; Marfaing, H.; Duinker, A.; Fleurence, J.; Rustad, T. and Sandbakken, I.,2018. Biomass soaking treatments to reduce potentially undesirable compounds in the edible seaweeds sugar kelp (Saccharina latissima) and winged kelp (Alaria esculenta) and health risk estimation for human consumption. Journal of Applied Phycology. Vol. 30, pp: 2047-2060.
 48. Trifan, A.; Breaban, L.G.; Sava, D.; Bucur, L.; Toma, C.C. and Mirona, A., 2015. Heavy metal content in macroalgae from Roumanian Black sea. Review Romanian Chemistry. Vol. 60, No. 9, pp: 915-920.
 49. Turner, A., 2013. Metal contamination of soils, sediments and dusts in the vicinity of marine leisure boat maintenance facilities. Journal of Soils and Sediments. Vol.13, No. 6, pp: 1052-1056.
 50. USEPA. 2007. Concepts, Methods, and Data Sources for Cumulative Health Risk Assessment of Multiple Chemicals, Exposures and Effects: A Resource Document.US Environmental Protection Agency Washington, DC.
 51. Valko, M.; Morris, H. and Cronin, M.T.D., 2005. Metals, toxicity and oxidative stress. Current Medicinal Chemistry, Vol. 12, pp: 1161-1208.
 52. Veluchamy, C. and Palaniswamy, R., 2020. A review on marine algae and its applications. Asian Journal of pharmaceutical & clinical research. Vol. 13, No. 3, pp: 21-27.
 53. Vo, T.S. and Kim, S.K. 2013. Fucoidans as a natural bioactive ingredient for functional foods. J Funct Foods. Vol. 5, pp: 16-27.
 54. Vrhovnik, P.; Arrebola, J.P.; Serafimovski, T.; Dolenec, T.; Smuc, N.R.; Dolenec, M. and Mutch, E., 2013. Potentially toxic contamination of sediments, water and two animal species inlake Kalimanci, Fyr Macedonia: relevance to human health. Environment pollution. Vol. 180, pp: 92-100.
 55. Vymazal, J., 1995. Algae and element cycling in wetlands, C.R.C Press, Boca Raton, USA. 704 p.
 56. Wang, Y.T. and Shen, H., 1995. Bacterial reduction of hexavalent chromium. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnolog. Vol. 14, pp: 159.
 57. Wijesinghe, W.A. and Jeon, Y.J., 2012. Enzyme-assistant extraction (EAE) of bioactive components: A useful approach for recovery of industrially important metabolites from seaweeds: A review. Fitoterapia. Vol. 83, pp: 6-12.
 58. Wong, C.; Wong, P. and Chu, L., 2001. Heavy metal concentrations in marine fishes collected from fish culture sites in Hong Kong. Environmental Contamination and Toxicology. Vol. 40, pp: 60-69.
 59. Yap, C.K.; Jusoh, A.; Leong, W.J.; Karami, A. and Ong, G.H., 2015. Potential human health risk assessment of heavy metals via the consumption of tilapia Oreochromis mossambicus collected from contaminated and uncontaminated ponds. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 187, No. 9, pp: 1-16.