مطالعه و مقایسه رفتار انتخاب محل آشیانه سازی دو زیرگونه گنجشک رودخانه‌ای (Passer moabiticus mesopotamicus Zarudny, 1904 and P. m. yatii Sharpe, 1888) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 کمیته ثبت پرندگان ایران

چکیده

انتخاب محل آشیانه­ سازی یک جزء کلیدی برای بقاء پرندگان محسوب می ­شود که پویایی جمعیت‌ ها را تحت تأثیر قرار می­ دهد. بنابراین شناسایی خصوصیات محل آشیانه ­سازی یک گام اساسی برای حفاظت از زیستگاه ­های مطلوب گونه­ ها محسوب می ­شود. گنجشک رودخانه‌ ای با جمعیت‌ های پراکنده و دو زیرگونه در ناحیه جنوبی ایران به ­لحاظ تاکسونومی و بوم­ شناسی وضعیت مبهمی دارد. بررسی رفتار انتخاب زیستگاه در مقیاس خرد ابزاری سودمند برای آشکار شدن وضعیت این گونه و حفاظت از آن‌ها است. به این منظور در این مطالعه چندین متغیر زیستگاهی در نقاط حضور و عدم حضور این گونه در پلات­ های به شعاع 50 متر در پارک ملی کرخه شهرستان شوش (20نقطه حضور و 22 عدم حضور) و یکی از زیستگاه ­های شهرستان زابل (25 حضور و 15 عدم حضور) به‌ منظور تعین ارتباط و اهمیت این متغیرها با حضور و عدم حضور آن‌ ها اندازه‌ گیری و میزان معنی ­داری هر یک با استفاده از روش رگرسیون منطقی خطی بر اساس مدل تعمیم یافته خطی (GLM) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از بین متغیرهای زیستگاهی (DBH، درصد درخت گز، درصد بوته بلند، بوته کوتاه و علفی، زمین بدون پوشش، فاصله با منبع آبی، ارتفاع درخت، استحکام درخت و قطر بزرگ و کوچک درخت در محل ساخت آشیانه)، درصد درخت گز و فاصله از آب مهم ­ترین متغیرهای محیطی موثر بر لانه­ گزینی هر دو زیر محسوب می ­شوند. با توجه به وابستگی این گونه به درخت گز و منابع آب شیرین، لازم است مدیران جهت حفاظت از این دو زیر گونه به‌ خصوص زیرگونه P. m. yatii، از آن­ جایی که این زیرگونه به لحاظ جغرافیایی و ژنتیکی منزوی شده است، توجه ویژه­ ای به حفاظت از گزستان های نزدیک به رودخانه ­ها و دریاچه هامون داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nest Site Selection by Two Subspecies of Dead Sea Sparrow (Passer moabiticus mesopotamicus Zarudny, 1904 and P. m. yatii Sharpe, 1888) in Iran

نویسندگان [English]

 • Bita Shams 1
 • Mohammad Kaboli 1
 • Seyed Babak Musavi 2
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Iran Bird Records Committee
چکیده [English]

The choice of a nesting habitat is a key component of fitness for birds which influence population’s dynamic. Therefore, quantitative studies of habitat selection are fundamental for protecting species’ suitable habitat. Dead Sea Sparrow with sparse populations, and with two subspecies presence in southern of Iran. This species has unclear taxonomic and ecological situation. Surveying habitat selection behavior in micro-scale is a useful means for clarifying this species situation and its conservation. Here, we combined information from nest sites detected in 2018 in Zabol (25 Presence and 15 absent plots) and Karkhe National Park in Shoush (20 Presence and 22 absent plots), a set of environmental variables measured at landscape and fine spatial scales, and generalized linear models to identify patterns of nest site selection by two Dead Sea sparrow species.  These results revealed that among measured habitat variables (DHB, height and stability of nested tree, distance to water resource percentage of tamarix, bush, shrub and bare ground) tamarix tree percentage and distance to water have substantial role on presence, nesting and breeding of these sub species. Our results suggest that based on dependency of this specie to tamarix tree and water resource, in order to preserve this species specially P. m. yatii subspecies as it is geographically and genetically isolated, preserving of tamarix jungles near to rivers and Hamoon river should be accounted by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Habitat variables
 • Dead Sea Sparrow
 • Nest site selection
 • Generalized Linear Models
 1. الهامی ­راد، ا.؛ رضایی، ح.ر.؛ وارسته ­مرادی، ح. و کابلی، م.، 1394. متغیرهای زیستگاهی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در فصل تابستان در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 7، شماره 1، صفحات 113 تا 118
 2. کابلی، م.؛ علی­ آبادیان، م.؛ توحیدی ­فر، م.؛ هاشمی، ع.ر. و موسوی، س.ب.، 1395. اطلس پرندگان ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز (خوارزمی). 628 صفحه.
 3. Abe, F.; Hasegawa, O.; Kudo, T. and Higashi, S., 2007. Nest-site selection of northern goshawks and eurasian sparrowhawks in fragmented landscape in northern Japan Nest. Journal of raptor research. Vol. 41, No. 4, pp: 299-306.
 4. Aguilar, T.M.; Dias, R.I.; Oliveira, A.C. and Macedo, R.H., 2008. Nest-site selection by Blue-black Grassquits in a Neotropical savanna: do choices influence nest success?  Journal Field Ornithology. Vol. 79, No. 1, pp: 24-31.
 5. Austin, G.T., 1974. Nesting success of the Cactus Wren in relation to nest orientation. Condor. Vol. 76, pp: 216-217.
 6. Ayé, R.; Roth, T.; Sayedi, S.I. and Stalling, T., 2012. Sistan (Afghan) Scrub Sparrow Passer (moabiticus) yatii: Notes on Common Name, Status and Threats, Podoces. Vol. 7, No. 1/2.
 7. Benson, T.J.; Anich, N.M.; Brown, J.D. and Bednarz, J.C., 2009. Swainson's Warbler Nest-Site Selection in Eastern Arkansas. The Condor. Vol. 111, No. 4, pp: 694-705.
 8. Bisson, I.A.; Ferrer, M. and Bird, D.M., 2002. Factors influencing nest-site selection by Spanish Imperial Eagles, Journal of Field Ornithology. Vol. 73, No. 3, pp: 298-302.
 9. Bock, C.E., 1970. The ecology and behavior of the Lewis’ Woodpecker (Asyndesmus lewis). University of California Publications in Zoology. Vol. 92, pp: 1-100.
 10. Bollman, K.; Weibel, P. and Graf, R.F., 2005. An analysis of central Alpine capercaillie spring habitat at the forest stand scale. Forest ecology and management. Vol. 215, pp: 307-318.
 11. Boulton, R.L.; Cassey, P.; Schipper, C. and Clarke, M.F., 2003. Nest site selection by yellow-faced honeyeaters Lichenostomus chrysops. Journal of Avian Biology. Vol. 34, pp: 267-274.
 12. Boyce, M.S. and McDonald, L.L., 1999. Relating populations to habitats using resource selection functions. Trends in Ecology and Evolution. Vol. 14, pp: 268-272.
 13. Brown, C.R. and Brown, M.B., 1996. The evolution of coloniality, pp: 449-483. In Coloniality in the Cliff Swallow. University of Chicago Press, Chicago, IL.
 14. Bulluck, L.P. and Buehler, D.A., 2008. Factors influencing golden-winged warbler (Vermivora chrysoptera) nest-site selection and nest survival in the Cumberland Mountains of Tennessee. Auk. Vol. 121, pp: 551-559.
 15. Burnham, K.P. and Anderson, D.R., 2002. Model selection and inference: a practical information theoretic approach. Springer-Verlag, New York, New York, USA.
 16. Burhans, D.E. and Thompson, F.R.III., 1999. Habitat patch size and nesting success of Yellow-breasted Chats. Wilson Bull. Vol. 111, pp: 210-215.
 17. Chalfoun, A.D. and Martin, T.E., 2007. Assessments of habitat preferences and quality depend on spatial scale and metrics of fitness. J of applied ecology. Vol. 44, pp: 983-992.
 18. Chase, M.K., 2002. Nest Site Selection and nest success in song sparrow population: the significance of spatial variation. The Condor. Vol. 104, No. 1, pp: 103-116.
 19. Cody, M.L., 1981. Habitat selection in birds: the roles of vegetation structure, competitors and productivity. BioScience. Vol. 31, pp: 107-113.
 20. Coulson, J.C., 2002. Colonial breeding in seabirds, pp: 87-114. InSchreiber, E.A. and Burger, J., [EDS.], Biology of marine birds. CRC Press, Boca Raton, FL.
 21. Davis, S.K., 2005. Nest-site selection patterns and influence of vegetation on nest survival of mixed-grass prairie, Source. The Condor. Vol. 107, No. 3, pp: 605-616.
 22. Dinsmore, S.J.; White, G.C. and Knopf, F.L., 2002. Advanced techniques for modeling avian nest survival. Ecology. Vol. 83, pp: 3476-3488.
 23. Drever, M.C. and   Clark, R.G., 2007.  Spring temperature, clutch initiation date, and duck nest success: a test of the mismatch hypothesis. Journal of Animal Ecology. Vol. 76, pp: 139-148.
 24. Fox, J. and Weisberg, S., 2011. An R Companion to Applied Regression, Second Edition. Thousand Oaks CA: Sage. http://socserv.socsci.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion.
 25. Fretwell, S.D. and. Lucas, H.L., 1970. On territorial behavior and other factors influencing habitat distribution in birds. Acta Biotheoretica. Vol. 19, pp: 16-36.
 26. Gloutney, M.L. and Clark, R.G., 1997. Nest-site selection by Mallards and Blue Winged Teal in relation to microclimate. Auk. Vol. 114, pp: 381-395.
 27. Green, G.A. and Anthony, R.G., 1989. Nesting success and habitat relationships of Burrowing Owls in the Columbia Basin, Oregon. Condor. Vol. 91, pp: 347-354.
 28. Hilde´n, O., 1965. Habitat selection in birds, a review. Annales Zoologici Fennici. Vol. 2, pp: 53-75.
 29. Holway, D.A., 1991. Nest-site selection and the importance of nest concealment in the Black-throated Blue Warbler. Condor. Vol. 93, pp: 575-581.
 30. Janes, S.W., 1985. Habitat selection in raptorial birds. pp:  159-188 in Habitat selection in birds (Cody, M.L., Editor). Academic Press Inc., Orlando, Florida, USA.
 31. Jedlikowski, J.; Chibowski, P.; Karasek, T. and Brambilla, M., 2016. Multi-scale habitat selection in highly territorial bird species: Exploring the contribution of nest, territory and landscape levels to site choice in breeding rallids (Aves: Rallidae). Acta Oecologica. Vol. 73, pp: 10-20.
 32. Joern, W.T. and Jackson, J.F., 1983. Homogeneity of vegetational cover around the nest and avoidance of nest predation in Mockingbirds. Auk. Vol. 100, pp: 497-499.
 33. Kilgo, J.C.; Sargent, R.A.; Chapman, B.R.  and Miller, K.V., 1996a. Nest site selection of Kentucky Warblers in bottomland hardwoods of South Carolina. J. Field Ornithol. Vol. 67, pp: 300-306.
 34. Kilgo, J.C.; Sargent, R.A.; Chapman, B.R.  and Miller, K.V., 1996b. Nest site selection by Hooded Warblers in bottomland hardwoods of South Carolina. Wilson Bull. Vol. 108, pp: 53-60.
 35. Kirwan, G.M., 2004. The taxonomic position of the Afghan Scrub Sparrow Passer (moabiticus) yatii, Available from: Guy M. Kirwan.
 36. Latif, Q.S.; Sacha, K.H. and Rotenberry, J.T., 2011. An ecological trap for yellow warbler nest microhabitat selection. Oikos. Vol. 120, pp: 1139-1150.
 37. Lanham, J.D. and Miller, S.M., 2006. Monotypic Nest Site Selection by Swainson's Warbler in the Mountains of South Carolina. Southeastern Naturalist. Vol. 5, No. 2, pp: 289-294.
 38. Lee, W.S.; Kwon, Y.S.; Yoo, J.C.; Songb, M.Y. and Chonb, T.S., 2006.  Multivariate analysis and self-organizing mapping applied to analysis of nest-site selection in Black Tailed Gulls. Ecological Modelling. Vol. 193, pp: 602-614.
 39. Lennington, S., 1980. Female choice and polygyny in Red Winged Blackbirds. Anim. Behav. Vol. 28, pp: 347-361.
 40. Lusk, J.J.; Wells, K.S.; Guthery, F.S. and Fuhlendorf, S.D., 2003. Lark Sparrow (Chondestes Grammacus) Nest Site Selection and Success in a Mixed Grass Prairie. The Auk. Vol. 120, No. 1, pp: 120-129.
 41. Maguire, G.S., 2006. Fine-scale habitat uses by southern emu-wren (Stipiturus malachurus). Wildlife Research. Vol. 33, pp: 137-148.
 42. Manly, B.F.J.; McDonald, L.L.; Thomas, D.L.; McDonald, T.L. and Erickson, W.P., 2002. Resource selection by animals: statistical design and analysis for field studies. Dordrecht, Netherlands, Kluwer. 221 p.
 43. Martin, T.E. and Roper, J.J., 1988. Nest predation and nest site selection of a western population of the Hermit Thrush. Condor. Vol. 90, pp: 51-57.
 44. Martin, T.E.; Paine, C.R.; Conway, C.J.; Hochachka, W.; Allen, P. and Jenkins, J.W., 1997. BBIRD field protocol. Montana Cooperative Wildlife Research Unit, University of Montana, Missoula, MT.
 45. Martínez, G.; Baladrón, A.V.; Cavalli, M.; BÓ, M.S. and Isacch, J.P., 2017. Microscale nest-site selection by the Burrowing Owl (Athene cunicularia) in the pampas of Argentina Source. The Wilson Journal of Ornithology. Vol. 129, No. 1, pp: 62-70.
 46. Marks, J.S., 2001. Assessing nest-sit selection in Owles: random is not always better. Journal of Field Ornithology. Vol. 72, No. 3, pp: 462-464.
 47. Misenhelter, M.D. and Rotenberry, J.T., 2000. Choices and consequences of habitat occupancy and nest site selection in Sage Sparrows. Ecology. Vol. 81, pp: 2892-2901.
 48. Newlon, K.R. and Saab, V.A., 2011. Nest-Site Selection and Nest Survival of Lewis's Woodpecker in Aspen Riparian Woodlands. The Condor. Vol. 113, No. 1, pp: 183-193.
 49. Paton, P.W.C., 1994. The effect of edge on avian nest success: how strong is the evidence? Conservation Biology. Vol. 8, pp: 17-26.
 50. Pidgeon, A.M.; Radeloff, V.C. and Mathews, N.E., 2003. Landscape scale patterns of black-throated sparrow (Amphispiza bilineata) abundance and nest success. Ecological Applications. Vol. 13, pp: 530-542.
 51. Polak, M., 2007. Nest-Site Selection and Nest Predation in the Great Bittern Botaurus stellaris Population in Eastern Poland. Ardea. Vol. 95, No. 1, pp: 31-38.
 52. Pobprasert, K.  and Gale, G.A., 2010. Nest-Site Selection by Abbott's Babblers Malacocincla abbotti in Northeastern Thailand. Acta Ornithologica. Vol. 45, No. 1, pp: 67-74.
 53. Porter, R.  and Aspinall, S., 2010. Birds of the Middle East Second Edition. Christopher Helm. 400 p.
 54. Powell, L.L.; Hodgman, T.P.; Glanz, W.E.; Osenton, J. D.  and Fisher, C.M., 2010. Nest-Site Selection and Nest Survival of the Rusty Blackbird: Does Timber Management Adjacent to Wetlands Create Ecological Traps? The Condor. Vol. 112, No. 4, pp: 800-809.
 55. Quinney, T.E.; Hussel, D.J. and Ankney, C.D., 1986. Sources of variation in growth of Tree Swallows. Auk. Vol. 103, pp: 389-400.
 56. Rader, M.J.; Brennan, L.A.; Hernandez, F.; Silvy, N.J. and Wu, B., 2007. Nest-site selection and nest survival of northern Bobwithe in southern Texas. The Wilson Journal of Ornithology. Vol. 119, No. 3, pp: 392-399.
 57. Rodewald, A.D., 2004. Nest-searching cues and studies of nest-site selection and nesting success, Journal of Field Ornithology. Vol. 75, No. 1, pp: 31-39.
 58. Rotenberry, J.T. and Wiens, J.A., 1991. Weather and reproductive variation in shrubsteppe sparrows: a hierarchical analysis. Ecology. Vol. 72, pp: 1325-1335.
 59. Rotenberry, J.T. and Wiens, J.A., 1998. Foraging patch selection by shrubsteppe sparrows. Ecology. Vol. 79, pp: 1160-1173.
 60. Saab, V.A. and Vierling, K.T., 2001. Reproductive success of Lewis’s Woodpecker in burned pine and cottonwood riparian forests. Condor. Vol.103, pp: 491-501.
 61. Sedgwick, J.A. and Knppf, F.L., 1992. Describing illow Flycatcher habitats: scale perspectives and gender differences. Condor.  Vol. 94, pp: 720-733.
 62. Siepielski, A.M.; Rodewald, A.D. and Yahner, R.H., 2001. Nest site selection and nesting success of the red-eyed viro in central. The Wilson Bulletin. Vol. 113, No. 3, pp: 302-307.
 63. Small, M.F. and Hunter, M.L., 1988. Forest fragmentation and avian nest predation in forested landscapes. Oecologia. Vol. 76, pp: 62-64.
 64. Smith, L.A.; Nol, E.; Burke, D.M. and Elliott, K.A., 2007. Nest-sit selection of Rose-breasted Grosbeaks in southern Ontario. The Wilson Journal of Ornithology. Vol. 119, No. 2, pp:151-161.
 65. Summers-Smith, J.D., 1988. The Sparrows a study of the genus Passer, Print-on-demand and digital editions published 2010 by T & AD Poyser, an imprint of A&G Black Publishers Ltd, 36 Soho quare, London W1D 3QY.
 66. Svardson, G., 1949. Competition and habitat selection in birds. Oikos. Vol. 1, pp: 157-174.
 67. Tobalske, B.W., 1997. Lewis’s Woodpecker (Melanerpes lewis), no 384. InPoole, A. and Gill, F., [EDS.], The birds of North America. Academy of Natural Sciences, Philadelphia.
 68. Thomson, D.L.; Monaghan, P. and Furness, R.W., 1998. The demands of incubation and avian clutch size. Biol. Rev. Vol. 73, pp: 293-304.
 69. Yosef, R.; Zduniak, P. and Tryjanwski, P., 2004. Age, sex and season related biometrics of the dead sea sparrow Passer moabiticus. Ardeola. Vol. 51, No. 2, pp: 297-302.
 70. Warkentin, I.G.; Roberts, S.E.; Flemming, S.P. and Fisher, A.L., 2004. Nest-site characteristics of Northern Waterthrushes. Journal of Field Ornithology. Vol. 75, No. 1, pp: 79-88.
 71. Wiebe, K.L., 2001. Microclimate of tree cavity nests: Is it important for reproductive success in Northern Flickers? Auk. Vol. 118, pp: 412-421.
 72. Williams, J.B., 1996. Energetics of avian incubation. pp: 375-415. In Carey, C., ed. Avian energetics and nutritional ecology. Chapman and Hall, London.
 73. Zanette, L.; Clinchy, M. and Smith, J.N.M., 2006. Food and predators affect egg production in Song Sparrows. Ecology. Vol. 87, pp: 2459-2467.
 74. Zharikov, Y.; Lank, D.B.; Huettmann, F.; Bradley, R.W.; Parker, N.; Yen, P.P.W.; McFarlane Tranquilla, L. and Cooke, F., 2016. Nest Site Selection and Breeding Success in Marbled Murrelets in Relation to Distances to Edges and Forest Patch Size, at Desolation and Clayoquot Sounds, British Colombia, Canada.
 75. Zhou, D.; Zhou, C.; Kong, X. and Deng, W., 2011. Nest Site Selection and Nesting Success of Grey-Backed Thrushes in Northeast China. The Wilson Journal of Ornithology. Vol. 123, No. 3, pp: 492-501.