تاثیر عصاره آبی گیاه سیر(Allium sativum) بر درمان بیماری ایکتیوفیتریوزیس ماهی گلدفیش (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/aej.2021.133941

چکیده

بیماری ایکتیوفیتریوزیس از مهم ترین بیماری‌های ماهیان آب‌ های شیرین می باشد. در این تحقیق اثر درمانی عصاره­ آبی سیر در درمان ماهی گلدفیش مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 200 قطعه ماهی گلد فیش به ظاهر سالم با وزن متوسط 1± 15 گرم به طور تصادفی به پنج تیمار با سه تکرار تقسیم شدند در ادامه عصاره به دست آمده از گیاه سیر به دو روش مستقیم و غیر مستقیم در دو غلظت 177 و 570  میلی گرم در لیتر به شکل حمام بلند مدت بر روی ماهیان آلوده به انگل ایک آزمایش شد. طی مدت آزمایش که تا پاک سازی کامل سطح بدن ماهیان ادامه یافت هر 24 ساعت یک بار تعداد انگل روی بدن ماهیان با تهیه­ لام مرطوب شمارش شد. نتایج به دست آمده حاکی از اثر گذاری مناسب عصاره بر روند کاهش تعداد انگل و درمان بیماری در گروه های مختلف بود و تعداد انگل رویت شده بر روی بدن ماهیان گروه شاهد به شکل معنی ­داری از انگل­ های مشاهده شده بر روی بدن ماهیان گروه­ های آزمایش بیش تر بود (p <0/05). هم چنین عصاره استخراج شده به شکل مستقیم در هر دو غلظت از عصاره مستخرج به شکل غیر­مستقیم موثرتر بود (p <0/05). این نتایج با کاهش روند تلفات و صفر شدن آن در تیمارهای مختلف تایید شد که با توجه به آن می توان عصاره سیر را در درمان این بیماری توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. اصحابی، س.ز.، 1391. تأثیرات نگه ­داری از ماهی‌ های زینتی در آکواریوم به‌ عنوان حیوانات خانگی. اولین همایش پژوهش‌ های شیلاتی با محوریت ماهیان زینتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل. 8 تا 10 اسفند.
 2. بهرام­ زاده، ع.؛ صحرایی، ر. و پوریا، م.، 1391. ماهیان زینتی پتانسیلی بالقوه در توسعه شیلاتی استان کرمانشاه. همایش منطقه‌ ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط‌ زیست. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. 23 اردیبهشت.
 3. پیغان، ر.؛ رضایی، ا. و زادپرور، ن.، 1393. مطالعه تأثیر عصاره سیر خام بر میزان رشد و هیستوپاتولوژی کبد، کلیه و حباب روده ­ای در ماهی کپور معمولی. نشریه پژوهش‌ و سازند‌گی. دوره 27، شماره 4، صفحات 68 تا 76.
 4. جلالی­ جعفری، ب.، 1377. انگل‌ ها و بیماری‌ های انگلی ماهیان آب شیرین ایران. انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج. صفحات 155 تا 168.
 5. حسین ­زاده،س. و بحرکاظمی، م.، 1398. تاثیر تجویز خوراکی لاکتوفرین، بتاگلوکان و سیاه دانه بر شاخص ­های رشد و پارامترهای خونی و ایمنی در ماهی کپور معمولی. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 11، شماره 2، صفحات 187 تا 196.
 6. رمضانی، ح.؛ بینایی، م. فضلی، ح.، 1398. تاثیر سطوح مختلف گیاهان دارویی در جیره بر برخی شاخص ­های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی قزل­ آلای رنگین ­کمان پرورشی در مرحله پرواری. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 11، شماره 3، صفحات 141 تا 146.
 7. عسگری، ر.، ۱۳۸۴. ماهی‌ شناسی سیستماتیک. انتشارات سروا. 260 صفحه.
 8. میرزایی، ح.، 1385. روش تحقیق در علوم دامی و دامپزشکی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. 256 صفحه.
 9. Buchmanna, K., Jensena, P. B., and Krusea, K. D., 2003. Effects of Sodium Percarbonate and Garlic Extract on Ichthyophthirius multifiliis Theronts and Tomocysts: In Vitro Experiments; North American Journal of Aquaculture. Vol. 65, No. 1, pp: 21-24.
 10. Colorni, A., Avtalion, R., Knibb, W.  Berge, E., Colorni, B. and Timan, B., 1998. Histopathology of sea bass Dicentrarchus labrax experimentally infected with Mycobacterium marinum and treated with streptomycin and garlic (Allium sativum) extract. Aquac. Vol. 190, pp: 1-17.
 11. Corzo-Martinez, M.; Corzo, N. and Villamiel, M., 2007. Biological properties of onions and garlic, Trends in. Food Sci. and Techno. Vol. 18, pp: 609-625.
 12. Giannenas, I.; Triantafillou, E.; Stavrakakis, S.; Margaroni, M.; Mavridis, S.; Steiner, T. and Karagouni, E., 2012. Assessment of dietary supplementation with carvacrol or thymol containing feed additives on performance, intestinal microbiota and antioxidant status of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 353, pp: 26-32.
 13. Konjufca, V.H.; Pesti, G.M. and Bakalli, R.I., 1997. Modulation of cholesterol levels in broiler meat by dietary garlic and copper. Poul. Sci. Vol. 76, pp: 1264-1271.
 14. Pena, N.; Auro, A. and Sumano, H., 1988.  A comparative trial of garlic, its extract and ammonium- potassium tartrate as anthelmintics in carp. Journal-of-Ethnopharmacology. Vol. 24, No. 2-3, pp: 199-203.
 15. Peyghan, R.; Powel, M.D. and Zadkarami, M.R., 2008. In vitro effect of Garlic extract and Metronidazole against Neoparamoeba pemaquidensis and isolated amoeba from atlantic salmon. Pakistan jornal of Biological sciences. Vol. 11, No. 1, pp: 41-47.
 16. Ramos, A., 1991. Treatment of saprolegniasis in rain trout with garlic. Veterinaria Mexico. Vol. 22, No. 1, pp: 98.
 17. Sahandi, J.; Gholipour-Kanani; H. and Taheri, A., 2012. Influence of Garlic (Allium sativum) and Mother worth (Matricaria chamomilla) Extract on Ichthyophtirius multifilus Parasite Treatment in Sail Fin Molly (Poecilia latipinna) Ornamental Fish. 2nd International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA 2012).
 18. Sinai, T. and Zilberg, D., 2014. Efficacy of garlic based treatments against monogenean parasites infecting the guppy, Vet Parasitol.  Jun 16. Vol. 203, No. 1-2, pp: 51-58. doi: 10.1016/j.vetpar.2014.02.002.
 19. Sivam, G.P., 2001. Recent advances on the nutrition effects associated with the use of garlic as supplement. Am. Soc. Nutr. Sci. Vol. 31, pp: 955-962.
 20. Slusarenko, A.J.; Patel, A. and Portz. D., 2008. Control of plant diseases by natural products: Allicin from garlic as a case study. European J. Plant Pathol. Vol. 12, No. 3, pp: 313-322.
 21. Soko, C.K. and Barker, D.E., 2004. Efficacy of crushed garlic and lemon juice as bio-product treatments for Ichthyophthirius multifiliis infections among juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Aquaculture Associaton of Canada Special Publication. Vol. 9, pp: 108-110.
 22. Wang, H. and Nq, T., 2010. The rolor of lysozymes. Biochemistry Reserch Community. Vol. 336, No. 1, pp: 100-104.
 23. William, Q., 2008. Least toxic controls of plant diseases. Brooklyn Botanic garden. Natural Disease Control. Vol. 11, 225 p.