بررسی اثر رژیم غذایی حاوی جلبک Sargassum cristaefolium بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی و آنزیم‌های گوارشی میگوی وانامی (Penaeus vannamei)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. بندرعباس، ایران

2 ایستگاه تحقیقات نرم تنان خلیج فارس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. بندرلنگه، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر جیره غذایی حاوی جلبک قهوه‌ای Sargassum cristaefolium بر آنزیم‌های گوارشی هپاتوپانکراس و شاخص‌های بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) می‌باشد. در این مطالعه تعداد 600 قطعه پست لارو میگوی پاسفید غربی با رژیم غذایی حاوی جلبک Sargassum (شامل تیمار شاهد، 5، 10، 20 و 40 گرم در هر کیلوگرم غذا) به مدت 60 روز تغذیه شدند. تیمارها شامل پنج جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 5، 10، 20 و 40 گرم در هر کیلوگرم بود. در پایان دوره به صورت تصادفی از میگوها نمونه‌برداری شد. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم آمیلاز در میگوهای تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی 10، 20 و 40 گرم Sargassum افزایش معنی‌داری نسبت به میگوهای تغذیه شده با جیره شاهد و تیمار 5 گرم داشت (0/0001>p ). هم چنین بیش ترین میزان آنزیم لیپاز در تیمار 40 گرم به ثبت رسید که اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها نشان داد (0/0001>p ). از طرفی اختلاف معنی‌داری در میزان اوریک‌اسید، اوره و کراتینین مشاهده نشد (0/05<p ). بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش میزان جلبک Sargassum، غلظت گلوکز در همولنف کاهش پیدا می‌کند (0/05>p ). به نظر می‌رسد که استفاده از 40 گرم جلبک S. cristaefolium اثر مثبت بر فعالیت آنزیم‌های هضمی داشته و می‌تواند به عنوان افزودنی مناسب در جیره غذایی میگوی پاسفید غربی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation dietary effect of on some hemolymph biochemical parameters and digestive enzymes of Penaeus vannamei

نویسندگان [English]

 • Saeid Tamadoni Jahromi 1
 • Sajjad Pourmozaffar 2
 • Mohsen Gozari 1
 • Hossein Rameshi 2
 • Ahmadreza Jabaleh 3
1 Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
2 Persian Gulf Mollusks Research Station, Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Lengeh, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The  objectives  of  this  study,  was  to  evaluate  the  effect  of dietary supplementation  of brown algae (S. cristaefolium) on hepatopancreas digestive enzymes and hemolymph parameters of whiteleg shrimp (Penaeus vannamei). In this study six hundred Penaeus vannamei were fed with diets containing different levels of S.cristaefolium powder (control group and then 5 g/kg, 10 g/kg, 20 g/kg, and 40 g/kg w/w) for 60 days. Shrimp were randomly sampled at the end of the experiment. The results showed that Amylase activity of shrimp fed 10, 20 and 40 g/kg S. cristaefolium diets was significantly higher than that of shrimp fed control and 5 g/kg S. cristaefolium diets (p < 0.0001). In addition, the maximum value of lipase activity was found in 40 g/kg S. cristaefolium diet and showed significant differences with other diet groups (p < 0.0001). No significant difference in urea, uric acid, and creatinine were observed (P>0.05). The glucose concentration was decreased when the concentration of S. cristaefolium was increased (p < 0.05). It’s seems that the inclusion of Sargassum cristaefolium at 40 g/kg have positive effect on digestive enzymes and therefore, it has the potential for use as a diet supplement for L. vannamei.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Penaeus vannamei
 • Sargassum cristaefolium
 • Amylase
 • Lipase
 • Hemolymph
 1. اکبری، پ. و فدایی ­راینی، ر.، 1398. اثر عصاره پلی ساکارید جلبک الوا (Ulva rigida) بر فعالیت آنزیم­ های گوارشی و فراسنجه  های بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Litopeneaus vannamei). مجله علمی شیلات ایران. سال 28، شماره 4، صفحات 151 تا 163.
 2. اکبری، پ.؛ دباشی، ف. و فدایی ­راینی، ر.، 1397. مطالعه تغییر شاخص بیوشیمیایی خون و آنتی ­اکسیدانی کبد در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens). مجله علمی شیلات ایران. سال 28، شماره 3، صفحات 89 تا 99.
 3. اکبری، پ.؛ بلوچ ­امین، ا. و امینی­ خویی، ز.، 1397. اثر سطوح مختلف عصاره الکی گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر برخی فراسنجه­ های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus). فیزیولوژی و تکوین جانوری. دوره 12، شماره 21، صفحات 1 تا 12.
 4. بلوچ، گ.م. و آزدهاکش ­پور، ا.، 1396. تأثیر کاهشی استفاده از عصاره جلبک قهوه‌ای Sargassum  glaucescens در تلفات میگوی Penaeus vannamei. فصلنامه میگو و سخت‌پوستان. دوره 2، شماره 1، صفحات 18 تا 21.
 5. پورمظفر، س.؛ حاجی­ مرادلو، ع.م.؛ احمدنیای مطلق، ح.م. و گودرزی، ر.، 1396. اثرات رژیم غذایی حاوی اسید آلی و سرکه سیب بر یکپارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei). محیط زیست جانوری. دوره 12، شماره 3، صفحات 337 تا 346.
 6. حیدری، م.؛ قطب‌الدین، ن. و پذیر، م.خ.، 1396. بررسی تأثیر عصاره جلبک دریایی (Sargassum angustifolium) بر روی شاخص‌های رشد و بازماندگی میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei). محیط‌زیست جانوری. دوره 9، شماره 2، صفحات 224 تا 230.
 7. خواجه، غ.م.؛ اکبری، س. و سلیمی ­فرد، ه.، 1385. بررسی میزان برخی پارامترهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پرورشی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus). مجله پژوهش و سازندگی. دوره 19، شماره 4، صفحات 120 تا 127.
 8. دشتیان­ نسب، ع.؛ مصباح، م.؛ پیغان، ر. و کاکولکی، ش.، 1393. اثر عصاره اتانولی جلبک قهوه‌ای Sargassum angustifolium بر عملکرد رشد، درصد بقاء و مقاومت در برابر ویبریوزیس (Vibrio harveyi) در میگوی پاسفید غربی Penaeus vannamei. مجله علمی شیلات ایران. سال 23، شماره 3، صفحات 31 تا 41.
 9. ضیایی­ نژاد، س.؛ لاوت، د. و آبرومند، ع.، 1396. بررسی فعالیت آنزیم‌های گوارشی میگوی سفید غربی در مراحل زیستی مختلف. یافته‌های نوین در علوم زیستی. دوره 4، شماره 4، صفحات 373 تا 379.
 10. Akbary, P.; Molazaei, E. and Aminikhoei, Z., 2018. Effect of dietary supplementation of Ulva rigida C. Agardh extract on several of physiological parameters of grey mullet, Mugil cephalus (Linnaeus). Iranian Journal of Aquatic Animal Health. 4, pp: 59-68.
 11. Ali Mohamed, G.; Daw Amhamed, I.; Alhadi Almabrok, A.B.; Ali Barka, A.; Bilen, S. and Elbeshti, R.T., 2018. Effect of celery (Apium graveolens) extract on the growth, haematology, immune response and digestive enzyme activity of common carp (Cyprinus carpio). Marine Science and Technology Bulletin. 7, pp: 51-59.
 12. Cheng, S.Y.; Lee, W.C.; Shieh, L.W. and Chen, J.C., 2004. Increased production and excretion of urea in the kuruma shrimp (Marsupenaeus japonicus) exposed to combined environments of increased ammonia and nitrite. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 47, pp: 352-362.
 13. Chiew, S.L., 2011. Dietary administration of a Gracilaria tenuistipitata extract enhances the immune response and resistance against Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus in the white shrimp Penaeus vannamei. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 31, pp: 848-855.
 14. Choi, H.;  Lee,  B.J.  and  Nam,  T.J.,  2015. Effect  of  dietary  inclusion  of  Pyropia yezoensis extract on  biochemical  & immune  responses of  olive  flounder Paralichthys olivaceus. Aquaculture. Vol. 435, pp: 347-353.
 15. Citarasu, T.; Sivaram, V.; Immanuel, G.; Rout, N. and Murugan, V., Influence of selected Indian immunostimulant herbs against white spot syndrome virus (WSSV) infection in black tiger shrimp, Penaeus monodon with reference to haematological, biochemical and immunological changes. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 21, pp: 372-384.
 16. Defoirdt, T.; Sorgeloos, P. and Bossier, P., 2011. Alternatives to antibiotics for the control of bacterial disease in aquaculture. Current opinion in microbiology. 14, pp: 251-258.
 17. Fernandez Gimenez,  V.;  Garcia-Carren, F.L.; Navarrete Del Toro, M.A.  and  Fenucci,  J.L.,  2001. Digestive  proteinases of red shrimp Pleoticus  muelleri (Decapada,  Penaeoidea):  Partial characterization and relationship with  molting. Comparative Biochemistry and Physiology (B). Vol. 130, pp: 331-338.
 18. Holmstroom, K.; Graslund, S.; Wahlstroom, A.; Poungshompoo, S.; Bengtsson, B.E. and Kautsky, N., 2003. Antibiotic use in shrimp farming and implications for environmental impacts and human health. International J of food science and technology. Vol. 38, pp: 255-266.
 19. Gupta,   and  Abu-Ghannam,  N.,  2011. Bioactive  potential  and  possible  health effects  of  edible  brown  seaweeds. Trends Food Science and Technology. Vol. 22, pp: 315-326.
 20. Li, Y.X. and Kim, S.K., 2011. Utilization of seaweed derived  ingredients  as  potential antioxidants  and  functional  ingredients  in the  food  industry:  An    Food Science  Biotechnology. Vol. 20, pp: 1461-1466.
 21. Ling, S; Wu, C.C.; Liu, C.H. and Lian, J.L.; 2013. Effects of the water extract of Gynura bicolor (Roxb. & Willd.) DC on physiological and immune responses to Vibrio alginolyticus infection in white shrimp (Penaeus vannamei). Fish & Shellfish Immunoloogy. 35, pp: 18-25.
 22. Madibana, M.G.; Mlambo, V.; Lewis, B. and Fouché, C., 2017. Effect of graded levels of dietary seaweed (Ulva sp.) on growth, hematological & serum biochemical parameters in dusky kob, Argyrosomus japonicus, sciaenidae. Egyptian J of aquatic research. Vol. 43, pp: 249-254.
 23. Morshedi, ;  Nafisi  Bahabadi,  M.; Sotoudeh,  E.;  Azodi,  M.  and  Hafezieh, M.,  2017.  Nutritional  evaluation  of Gracilaria  pulvinata  as  partial substitute with  fish meal in practical diets of barramundi (Lates  calcarifer). Journal  of applied  phycology. Vol.  2, pp: 1-11.
 24. Nagur Babu, K.; Pallavi, P.N.; Reddy, D.C. and Kalarani, V., 2012. Effect of 5-Hydroxytryptamine and dopamine on the carbohydrate metabolism in the shrimp, Penaeus monodon (Fabricius). World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 4, pp: 586-593.
 25. Ng, W.K.; Koh, C.B.; Sudesh, K. and Siti-Zahrah, A., 2009. Effects of dietary organic acids on growth, nutrient digestibility and gut microflora of red hybrid tilapia, Oreochromis, and subsequent survival during a challenge test with Streptococcus agalactiae. Aquaculture Research. Vol. 40, pp: 1490-1500.
 26. Omont, A.; Quiroz-Guzman, E.; Tovar-Ramirez, D. and Peña-Rodríguez, A., 2019. Correction to: Effect of diets supplemented with different seaweed extracts on growth performance and digestive enzyme activities of juvenile white shrimp Penaeus vannamei. Journal of Applied Phycology. 31, pp: 1443.
 27. Pourmozaffar, S.; Hajimoradloo, A. and Miandare, H.K., 2017. Dietary effect of apple cider vinegar and propionic acid on immune related transcriptional responses and growth performance in white shrimp, Penaeus vannamei. Fish & shellfish immunology. 60, pp: 65-71.
  Pourmozaffar, S., Hajimoradloo, A.; Paknejad, H. and Rameshi, H., 2019a. Effect of dietary supplementation with apple cider vinegar and propionic acid on hemolymph chemistry, intestinal microbiota and histological structure of hepatopancreas in white shrimp, Penaeus vannamei. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 86, pp: 900-905.
 28. Schleder, D.D.; Peruch, L.G.B.; Poli, M.A.; Ferreira, T.H.; Silva, C.P.; Andreatta, E.R.; Hayashi, L. and do Nascimento Vieira, F., 2018. Effect of brown seaweeds on Pacific white shrimp growth performance, gut morphology, digestive enzymes activity and resistance to white spot virus. Aquaculture. Vol. 495, pp: 359-365.
 29. Sha; Y.; Wang, L.; Liu, M.; Jiang, K.; Xin, F. and Wang, B., 2016. Effects of lactic acid bacteria and the corresponding supernatant on the survival, growth performance, immune response and disease resistance of Penaeus vannamei. Aquaculture. Vol. 452, pp: 28-36.
 30. Sirirustananun, N.; Chen, J.C.; Lin, Y.C.; Yeh, S.T.; Liou, C.H.; Chen, L.L.; Sim, S.S. and Chiew, S.L, 2011. Dietary administration of a Gracilaria tenuistipitata extract enhances the immune response and resistance against Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus in the white shrimp Penaeus vannamei. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 31, pp: 848-855.
 31. Sivagnanavelmurugan, M.; Marudhupandi, T.; Palavesam, A. and Immanuel, G., 2012. Antiviral effect of fucoidan extracted from the brown seaweed, Sargassum wightii, on shrimp Penaeus monodon postlarvae against white spot syndrome virus. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 43, pp: 697-706.
 32. Talpur, D.,  2014. Mentha piperita (Peppermint) as feed additive enhanced growth performance, survival,   immune response and disease resistance of Asian seabass, Lates  calcarifer (Bloch) against Vibrio harvey infection. Aquaculture. Vol. 420- 421, pp: 71-78.
 33. Widanarni, W.; Taufik, A.; Yuhana, M. and Ekasari, J., 2019. Dietary mannan oligosaccharides positively affect the growth, digestive enzyme activity, immunity and resistance against Vibrio harveyi of pacific white shrimp (Penaeus vannamei) larvae. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 19, pp: 271-278.
 34. Yu, Y.; Chen, W.D.; Liu, Y.J.; Niu, J.; Chen, M. and Tian, L.X., 2016. Effect of different dietary levels of Gracilaria lemaneiformis dry power on growth performance, hematological parameters and intestinal structure of juvenile Pacific white shrimp (Penaeus vannamei). Aquaculture. Vol. 450, pp: 356-362.
 35. Zhao, H.X.; Cao, J.M.; Wang, A.L.; Du, Z.Y.; Ye, C.X.; Huang, Y.H.; Lan, H.B.; Zhou, T.T. and Li, G.L., 2012. Effect of long-term administration of dietary β-1,3-glucan on growth, physiological, and immune responses in Penaeus vannamei. Aquaculture International. 20, pp: 145-158.