بررسی مقایسه ایی میزان تولید در اسفنج های دریایی رده Demospongiae مستقر بر سازه های مصنوعی بحرکان واقع در شمال غربی خلیج فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، پردیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

3 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 61465-866

چکیده

این تحقیق در منطقه استقرار سازه‌ های مصنوعی بحرکان از بهار 1388 تا زمستان 1388 انجام شد. نمونه ‌برداری به‌ صورت فصلی در4  ایستگاه به کمک غواص در عمق 12 متری و به ‌صورت تصادفی با انداختن کوادرات 0/25×0/25 مترمربع صورت گرفت. در این مطالعه تغییرات فصلی توده زنده و در نهایت میزان تولید براساس اختلاف بیش ‌ترین و کم ترین میزان توده زنده گونه ها در فصول و ایستگاه‌ های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی‌ ها نشان داد که بیش ‌ترین میانگین تولید فصول متعلق به دو گونه Spongia officinalis وChondrilla nuculla  به ‌ترتیب با میزان تولید gAFDWm-2yr-1 5/96 و gAFDWm-2yr-1 5/47 و کم‌ ترین میزان متعلق به گونه .Clathria sp با میزان تولید gAFDWm-2yr- 0/31 می‌ باشد. نتایج حاصل از میزان تولید در ایستگاه ‌ها نیز بیش ‌ترین میزان را در دو گونه  Chondrilla nucula با میزان تولید  gAFDWm-2yr-17/117 و کم ‌ترین میزان را در گونه .Clathria sp با میزان تولید  gAFDWm-2yr-0/132 نشان داد. نتایج حاصل از بررسی‌ های فیزیکوشیمیایی آب نیز نشان‌ دهنده افزایش میزان شوری در فصول سرد سال و کاهش میزان توده زنده با افزایش دما در فصول گرم سال می‌ باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison productivity of class Desmospongiae (phylum Porifera) on Artificial Reefs (ARs) in Northwest Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Negin Derakhshesh 1
  • Ahmad Savari 2
  • Babak Dostahenas 2
  • Simin Dehghan Madise 3
  • Abdolmajid Doraghi 2
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
3 South of Iran Aquaculture Research Center, P.O. Box: 61645-866, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This research was carried out in four seasons from May 2009 to February 2010 in artificial reefs of Bahrakan coastal water.The samples were collected by SCUBA diving at depth of 12m by throwing quadrate (0.25×0.25m) randomly. Four stations selected for sampling. Comparison of sponge production in ARs was examined over one yr period. The highest production during the one year in seasons belonged to H. simulans and H. oculata:7.06 gAFDMm-2yr-1 and 6.75 gAFDMm-2yr-1, respectively and the lowest scale of production belongated to species Clathria sp. with 0.31 gAFDMm-2yr-1. So, in this study the production of stations estimated that the highest production stations belonged to H. simulans and H. oculata:46.22 gAFDMm-2yr-1 and 12.09 gAFDMm-2yr-1, respectively and the lowest production in stations belongated to species Clathria sp. with ratio of 0.32 gAFDMm-2yr-1. The results of relation between physicochemical properties of water and sponges biomass showed increasing of salinity in cold season increased biomass and vice versa decreasing of salinity in warm season decreased it in all species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sponge
  • Class Demospongiae
  • Productivity
  • Artificial Reefs (ARs)
  • Persian Gulf