بررسی سموم هپتاکلر، هپتاکلر اپوکسید و آلدرین در رسوب، ماکروبنتوز و ماهی کاراس Carassius carassius)) در تالاب انزلی، ایران

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181-19735

2 گروه زیست شناسی دریا ، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181-19735

چکیده

آفت کش های آلی کلره از انواع آلاینده هایی هستند که به علت حلالیت بالا در چربی و پایداریشان در محیط زیست، قادر به تجمع در بدن موجودات زنده و انتقال از طریق زنجیره غذایی می باشند. در تحقیق حاضر میزان سموم هپتاکلر و هپتاکلر اپوکسید و آلدرین در رسوب، ماکروبنتوز(شیرونومیده) و ماهی کاراس Carassius carassius)  (در فصل بهارسال 1392، در 8 ایستگاه (سه ایستگاه در غرب ،دو ایستگاه مرکز و سه ایستگاه در شرق )واقع در غرب تالاب انزلی (بخش آبکنار ) توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی  GC-MSارزیابی شدند.  در نمونه های رسوب و ماهی ، سم هپتاکلر اپوکسید به ترتیب با میانگین ppb(4/42±6/01)و (0/09±0/41) بیش ترین میزان را از سموم مورد مطالعه داشتند و در نمونه های بنتوز(شیرونومیده ) بالاترین میانگین را سم آلدرین با میانگینppb  (0/07±0/16) به خود اختصاص داده است . در نمونه های رسوب، بیش ترین تجمع هر سه سم هپتاکلر ، هپتاکلر اپوکسید و آلدرین در رسوب بخش شرقی آبکنار و در نمونه های ماهی بیش ترین تجمع این سموم در مرکز و شرق آبکنار بوده است. در نمونه های شیرونومیده بیش ترین تجمع سم هپتاکلر وآلدرین در غرب و مرکز آبکنار بوده است . روند غلظت سموم مورد بررسی در بخش های مختلف آبکنار به صورت غرب< مرکز< شرق ارزیابی گردید. در مقایسه با استانداردهای بین المللی، میزان هپتاکلر ، هپتاکلر اپوکسید و سم آلدرین در رسوبات منطقه مورد مطالعه از استاندارد کشور کانادا)غلظت اثر آستانه)(TEC) بالاتر بوده در حالی که در نمونه های ماهی، غلظت هیچ کدام از سموم مورد بررسی بیش تر از میزان استاندارد اتحادیه اروپاEU (پارلمان اروپا) نبوده است . غلظت کلیه سموم در نمونه های بنتوز(شیرونومیده) ازحد استاندارد (حد تعریف غلظت سم)  LOQ  پایین تر بودند . هم چنین اختلاف معنی داری در میزان سم هپتاکلر اپوکسید در رسوب و هپتاکلر در ماهی و آلدرین در شیرونومیده وجود داشت (0/05>p) . یافته های این تحقیق نشان می دهد که در زنجیره غذایی (رسوب، شیرونومیده و ماهی کاراس)، بزرگنمایی زیستی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Heptachlor, Heptachlor epoxide and Aldrin in sediments, macrobenthos and Caras fish (Carassius carassius)

نویسندگان [English]

  • Mahshid Kadkhodaei 1
  • Parisa Nejatkhah 2
  • Abdolrahim Vousoghi 1
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, P.O.Box: 19735-181, Tehran, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, P.O.Box: 19735-181, Tehran, Iran
چکیده [English]

* Corresponding Author’s email: kadkhodaei_mahshid@yahoo.com

OCPs (Organochlorine pesticides) are part of various contaminants that are able to accumulate in organisms and transfer through the food chain, due to their high fat solubility and persistence in the environment .The aim of the present study was to examine the levels of Heptachlor, Heptachlor epoxide and Aldrin in sediments, macrobenthos (Chironomidae) and Caras fish (Carassius carassius) at 8 stations (in the west side, 2  in the central part and 3 in the east side) in West Lagoon of Anzali wetland (Abkenar)  in the spring of 2013. The pesticides concentrations were analyzed using the Moopan method and Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Heptachlor epoxide had the highest concentrations with a mean of (6.01±4.42) ppb and (0.41±0.09) ppb in fish and sediment samples respectively. In addition, the highest average concentration of pesticides in macrobenthos (Chironomidae) samples was related to Aldrin with a mean of (0.16±0.07) ppb. The highest levels of all three pesticides were found in the sediments from the east of the Abkenar lagoon.  The highest levels of Heptachlor, Heptachlor epoxide, and Aldrin in fish were recorded in the central and eastern part of Abkenar and in Chironomidae samples in the central and western part of Abkenar. The overall order of pesticides levels were west>central>East parts in Abkenar In the present study, concentrations of heptachlor, heptachlor epoxide, and Aldrin in sediments were higher than the Canadian standards (TEC: Threshold effect concentration). None of the concentrations of the pesticides detected in fish samples were higher than the standards recommended by Europe Standards) EU (in macrobenthos samples, the highest average concentration of pesticides was related to Aldrin and all of the toxins (Heptachlor, Heptachlor epoxide and Aldrin) were below the LOQ (Limit of Quantification) standard. Analysis of variance (ANOVA) of Heptachlor epoxide in sediment, Heptachlor in fish and Aldrin in Chironomidae samples revealed a significant difference (P<0.05). According to the results of the study, biomagnification can be observed in the food chain.