بررسی فعالیت ضدقارچی عصاره های گیاه گزنه (Urtica dioica) و ریحان (Ocimum basilicum) بر قارچ ساپرو لگنیا پارازتیکا در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: 578

چکیده

عفونت‌ های قارچی یکی از عوامل مهم تلفات و زیان اقتصادی درصنعت آبزی‌ پروری جهان محسوب می‌ شوند. در این مطالعه اثر ضد‌قارچی عصاره‌‌های آبی ‌و اتانولی دو گیاه گزنه (Urtica dioica) و ریحان (Ocimum basilicum) علیه قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا (Saprolegnia parasitica) مورد بررسی قرار گرفت. عصاره‌ های آبی و اتانولی گیاه گزنه و ریحان در 5 غلظت (0، 250، 350، 700 و 1050 میلی‌ گرم در لیتر) تهیه و در 5 تکرار به محیط کشت سابورودکستروز آگار اضافه شد. سپس مهار رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکادر غلظت‌ های متفاوت اندازه‌ گیری و با روش آنالیز واریانس یک‌ طرفه در برنامه SPSS آنالیز شد. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره آبی گزنه در غلظت 250 میلی‌‌‌ گرم در لیتر بیش ‌ترین میزان بازدارندگی(0/05>P) رشد قارچ ساپرولگنیا پارازتیکا را نسبت به عصاره آبی ریحان و عصاره‌ های اتانولی گزنه و ریحان نشان داده است. مطالعه حاضر نشان داد که عصاره آبی گزنه با غلظت 250 میلی‌ گرم در لیتر را می‌ توان به ‌عنوان یک داروی ضدقارچ علیه ساپرولگنیوز به‌ کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invitro antifungal activity of Nettle (Urtica dioica) and Basil (Ocimum basilicum) extracts on Saprolegnia parasitica

نویسندگان [English]

  • Farid Firouzbakhsh
  • Ameneh Zolfaghari
  • Zibandeh Mehrabi
  • Mohammad Kazem Khalesi
Department of Fishery, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, P.O.Box: 578, Sari, Iran
چکیده [English]

Fungal infections are one of the main factors responsible for mortality and economic loss to the fish industry in the world. In this study, antifungal effect of Basil (Ocimum basilicum) and Nettle (Urtica dioica) aqueous and ethanolic extracts against Saprolegnia parasitica was investigated. Basil and Nettle aqueous and ethanolic extracts were prepared in 5 dosages (0, 250, 350, 700 and 1050 mg L-1) and mixed with Sabroud Dextrose Agar medium in five replicate.  Then, the inhibition of S. parasitica mycelia growth was measured in different dosages. The result of this study showed that among of experimental extracts, the Nettle aqueous extract (250 mg L-1) performed more effectively compared to other extracts for the growth inhibition of S. parasitica (p<0.05). The present study revealed that the Nettle aqueous extract at a concentration of 250 mg L-1 can be used as a treatment for saprolegniosis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ocimum basilicum
  • Urtica dioica
  • Antifungal activity
  • Saprolegnia parasitica