بررسی رفتار تغذیه ای ماهی سیلورشارک Blantiocheilos melanopterus)) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد اسیدی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

وجود اسید‌های آمینه در غذاهای آزمایشی باعث تغییر در رفتار غذایی ماهی‌ ها شده و مصرف بیش ‌تر غذا را در پی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رفتار غذایی ماهی سیلور شارک نسبت به غلظت‌ های مختلف مواد چشایی محرک می‌ باشد. در مطالعه حاضر پاسخ‌ های رفتار چشایی ماهی‌های سیلورشارک Blantiocheilosmelanopterus) ) 0/15±3/8گرمی به گرانول‌ های حاوی مقادیر مختلف اسید آمینه ‌های آسپارتیک و گلوتامیک اسید و تعیین مطبوعیت چشایی آن‌ ها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور گرانول‌ های حاوی غلظت‌ های مختلف این مواد و شاهد تهیه و پاسخ‌ های رفتار غذایی در مواجه با هر یک از گرانول ‌ها ثبت گردید. بیش‌ ترین درصد مصرف به‌ میزان 85/82 درصد، بالاترین درصد خورده به تلاش 72/59 درصد، در غلظت 0/001 مولار اسیدگلوتامیک مشاهده شد (0/05>P). درصد مصرف دارای همبستگی مثبت و معنی‌ دار با شاخص مطبوعیت بود (0/05>P). در مقایسه با شاهد اسیدهای آمینه اسیدآسپارتیک و اسیدگلوتامیک در دسته اسیدهای آمینه جاذب برای سیلور شارک قرار گرفتند. تفاوت در پاسخ چشایی گونه‌ های مختلف ماهی به اسیدهای آمینه مشابه، به اختصاص گونه ‌ای در ترجیح چشایی نسبت داده شده است.

کلیدواژه‌ها