بررسی رفتار تغذیه ای ماهی سیلورشارک Blantiocheilos melanopterus)) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد اسیدی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

وجود اسید‌های آمینه در غذاهای آزمایشی باعث تغییر در رفتار غذایی ماهی‌ ها شده و مصرف بیش ‌تر غذا را در پی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رفتار غذایی ماهی سیلور شارک نسبت به غلظت‌ های مختلف مواد چشایی محرک می‌ باشد. در مطالعه حاضر پاسخ‌ های رفتار چشایی ماهی‌های سیلورشارک Blantiocheilosmelanopterus) ) 0/15±3/8گرمی به گرانول‌ های حاوی مقادیر مختلف اسید آمینه ‌های آسپارتیک و گلوتامیک اسید و تعیین مطبوعیت چشایی آن‌ ها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور گرانول‌ های حاوی غلظت‌ های مختلف این مواد و شاهد تهیه و پاسخ‌ های رفتار غذایی در مواجه با هر یک از گرانول ‌ها ثبت گردید. بیش‌ ترین درصد مصرف به‌ میزان 85/82 درصد، بالاترین درصد خورده به تلاش 72/59 درصد، در غلظت 0/001 مولار اسیدگلوتامیک مشاهده شد (0/05>P). درصد مصرف دارای همبستگی مثبت و معنی‌ دار با شاخص مطبوعیت بود (0/05>P). در مقایسه با شاهد اسیدهای آمینه اسیدآسپارتیک و اسیدگلوتامیک در دسته اسیدهای آمینه جاذب برای سیلور شارک قرار گرفتند. تفاوت در پاسخ چشایی گونه‌ های مختلف ماهی به اسیدهای آمینه مشابه، به اختصاص گونه ‌ای در ترجیح چشایی نسبت داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Behavior of feeding in silver shark (Blantiocheilos melanopterus) Using Acidic Free Amino Acid (Aspartic Acid and Glutamic Acid)

نویسندگان [English]

  • Samira Enayati
  • Valiallah Jafary
  • Rasoul Ghorbani
Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O.Box: 49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Free amino acids have a stimulatory effect on the taste system. The purpose of this study was to study of the behavioral responses of Blantiocheilos melanopterus to various concentrations of stimulant taste substances. Taste preferences of silver shark (Blantiocheilos melanopterus) 3/8±0/15g to granules containing differences amounts of amino acids were established. The granules containing different concentrations amino acids, and control (lacking amino acids) preparation, and behavioral responses to each granule were recorded. Highest palatability index, percentage of consumption and consumption/grasp, were observed at concentrations of 0.01M of Glutamic acid and Aspartic acid. In high concentration of substances decreased (p≥0.05). High correlation was between in percent consumption and palatability index (p≥0.05). Glutamic acid and Aspartic acid were highly attractive. Different behavioral responses in varied fish spaces to same amino acid, ascribed to highly species-specific in fish taste preferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino acid
  • Blantiocheilos melanopterus
  • Behavior of feeding