تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر شاخص های رشد، رسیدگی جنسی و بقاء لاروهای ماهی فایتر(Betta splendens)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در تحقیق حاضر تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر میزان رشد، رسیدگی جنسی مولدین و بقاء لاروها در ماهی فایتر (Bettasplendens) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، 48 قطعه ماهی 2 ماهه‌ فایترتهیه گردید. سپس ماهی‌ها (با نسبت جنسی1: 1 و متوسط وزن 0/2 گرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار به میزان 0(گروه 1 یا شاهد)، 50 (گروه 2)، 100(گروه 3) و 150(گروه 4) میلی‌گرم رنگدانه‌ آستاگزانتین در کیلوگرم جیره به‌ مدت 2 ماه مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد در ماهیان تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی رنگدانه‌ آستاگزانتین، هرچند ضریب تبدیل غذایی در پایین‌ ترین میزان خود قرار داشت؛ اما میزان رشد در گروه تیمار و شاهد در سطح  (0/05<P)  معنی ‌دار نبود. با این وجود رسیدگی جنسی در گروه تیمار زودتر رخ داد (0/05>P). هم‌ چنین در گروه شاهد، رسیدگی جنسی و تخم‌ریزی صورت نگرفت. درحالی‌ که ماهیانی که با جیره‌ غذایی حاوی این رنگدانه ‌تغذیه شدند؛ در بازه زمانی دو ماهه تخم ‌ریزی کردند. ماهیان گروه 4 در سطح (0/05>P) دارای حداکثر بقاء لاروی بودند. در مجموع با توجه به خواص تغذیه‌ای رنگدانه‌ آستاگزانتین، رسیدگی جنسی و بقاء لاروهای حاصله، استفاده از این رنگدانه در رژیم غذایی لاروهای این ماهی باحداقل میزان 50 میلی‌گرم رنگدانه در کیلوگرم غذا توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها