تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر شاخص های رشد، رسیدگی جنسی و بقاء لاروهای ماهی فایتر(Betta splendens)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در تحقیق حاضر تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر میزان رشد، رسیدگی جنسی مولدین و بقاء لاروها در ماهی فایتر (Bettasplendens) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، 48 قطعه ماهی 2 ماهه‌ فایترتهیه گردید. سپس ماهی‌ها (با نسبت جنسی1: 1 و متوسط وزن 0/2 گرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار به میزان 0(گروه 1 یا شاهد)، 50 (گروه 2)، 100(گروه 3) و 150(گروه 4) میلی‌گرم رنگدانه‌ آستاگزانتین در کیلوگرم جیره به‌ مدت 2 ماه مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد در ماهیان تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی رنگدانه‌ آستاگزانتین، هرچند ضریب تبدیل غذایی در پایین‌ ترین میزان خود قرار داشت؛ اما میزان رشد در گروه تیمار و شاهد در سطح  (0/05<P)  معنی ‌دار نبود. با این وجود رسیدگی جنسی در گروه تیمار زودتر رخ داد (0/05>P). هم‌ چنین در گروه شاهد، رسیدگی جنسی و تخم‌ریزی صورت نگرفت. درحالی‌ که ماهیانی که با جیره‌ غذایی حاوی این رنگدانه ‌تغذیه شدند؛ در بازه زمانی دو ماهه تخم ‌ریزی کردند. ماهیان گروه 4 در سطح (0/05>P) دارای حداکثر بقاء لاروی بودند. در مجموع با توجه به خواص تغذیه‌ای رنگدانه‌ آستاگزانتین، رسیدگی جنسی و بقاء لاروهای حاصله، استفاده از این رنگدانه در رژیم غذایی لاروهای این ماهی باحداقل میزان 50 میلی‌گرم رنگدانه در کیلوگرم غذا توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Astaxanthin on sexual maturing and fecundity and survival larval of fighter fish (Betta splendens)

نویسندگان [English]

  • Hamideh Zakariaee
  • Mohammad Sudagar
  • Mohammad Mazandarani
  • Seyed Abbas Hoseini
Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O.Box: 49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

 This study was aimed to evaluate the effect of dietary astaxanthin pigment on growth  and maturation of bloodstocks and fry survival rates in fighter fish, Betta splendens. To this end, 48 fighter fish fry were prepared with 0.2gr.weight (the sexual ratio at fish is 1:1) then these fish A completely randomized design. Were divided to 4: groups with three replicates including group1 or control group (with additional astaxantine in diet), group2 (with 50 mg/kg supplementary astaxanthin in diet), group 3 (with 100 mg/kg supplementary astaxanthin in diet) and grpup4 (with 150 mg/kg supplementary astaxanthin in diet). Fish were reared for two month and then growth factors and some spawning indices were studied. According to the result although astaxanthin lead to lower FCR in treatment groups but it has no significant effects on other growth indices (P<0.05). On the other hand spawning were just recorded in treatment groups and treatment with 150 mg/kg supplementary astaxanthin had most hatched fry in first and second spawning in compare to other groups. Moreover, the highest survival rate of larva was observed in group 4. Based on the nutritional effects of astaxanthin and its positive impact on sexual maturation and survival rate of larva, we recommend using of this pigment (at least 50 mg kg-1 of feed) in the diet of fighter fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astaxanthin
  • Maturation
  • Larva survival
  • Fighter fish
  • Betta splendens