مدل‌سازی ریسک حملات مکانی تابستانه و پاییزه گرگ (Canis lupus) به آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) در منطقه تیراندازی و شکارممنوع قراویز (استان کرمانشاه)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

چکیده

گرگ (Canis lupus) بزرگ‌ترین سگ‌سان ایران، گونه‌ فرصت‌طلب باقابلیت سازگاری بالا و یکی از طعمه‌ خواران اصلی سم‌داران در زیستگاه‌ هایشان محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد گرگ‌ها زیستگاه‌هایی را ترجیح می‌دهند که جمعیت مناسبی از سم‌داران را داشته باشد. آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) بزرگ‌ ترین علف‌ خوار دشت‌های استپی ایران است. زیستگاه آهوی ایرانی در غرب ایران و منطقه شکارممنوع قراویز در مجاورت با کشور عراق متناسب با پراکنش تپه‌ماهورهاست. در این بررسی مرز محدوده مطالعاتی برابر حد نهایی پراکنش آهوان طی فصول تابستان و پاییز سال‌ 1392 در نظر گرفته شد. داده‌های نقاط حملات گرگ جمع‌آوری و به دودسته تعلیمی (Training data) و آزمون (Test data) تقسیم ‌شد. سپس به‌صورت سیستم اطلاعات جغرافیایی به همراه نقشه‌های مطلوبیت زیستگاه تابستانه و پاییزه، تراکم آهوان و 8 متغیر دیگر وارد مدل(Maxent) شدند. نتایج بررسی ماتریس امتیازات و فراکافت جک نایف مشخص کردند که فاصله از منابع آبی و چشمه‌ها مهم‌ترین فاکتور مؤثر در مطلوبیت زیستگاه تابستانه و پاییزه و نیز احتمال حملات گرگ است. نتایج حاصل از تحلیل منحنی ویژگی عامل دریافت‌کننده (ROC) و مساحت زیر منحنی آن در میانگین اجراها مشخص کرد که مدل در پیش‌بینی حملات موفق (0/949=AUC) بوده است. نتایج نشان می‌دهند که مناطق با شیب‌های زیاد، تراکم بالای آهوان، نزدیک چشمه‌ و آبشخورها و جهت‌های شمالی دارای ریسک بالای حمله گرگ هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of the Risk of wolf (Canis lupus) Spatial attacks in the summer and autumn To Persian Gazelle (Gazella subgutturosa) in the Qaraviz no hunting area (Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • Peyman karami
  • Seyyed Majid Hosseini
  • Mohamad Kamangar
Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, P.O. Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Wolf (Canis lupus) is the largest of the canidae in Iran, is considered opportunistic species with high compatibility and one of the main predator of ungulates in their habitats. It seems wolves prefer habitats which have a decent population of ungulates. Persian Gazelle (Gazella subgutturosa) is the largest herbivore in Iran's steppe plains. Habitats of Persian Gazelle in the west of Iran and in Qaraviz no hunting area adjacent to country of Iraqproportional to the dispersion mounds. In this investigation area boundary were considered equal to ultimate limit of distribution of gazelles During the summer and autumn seasons of 2013. Data of wolf attacks points was collected and it is divided into two sets, training data and test data. Then entered the model (Maxent) as geographic information system along with summer and autumn habitat suitability maps, Gazelles density and other 8 variables. The results of the score matrix and Jackknife analysis have characterize that distance from water sources and springs is the most important factor in habitat suitability of the summer and autumn  and also possibility of the wolf spatial attacks. The results of the receiver operating characteristic (ROC) analysis and the area under the ROC curve (AUC) in the average runs, characterized which model has been successful in the prediction of attacks (AUC=0/949). Results show that areas with high-gradient, the high density of gazelles, near to the springs and watering places and north directions, have high-risk of Wolf attacks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canis Lupus
  • Wolf Attacks
  • Gazella subgutturosa
  • Maximum Entropy
  • Qaraviz No Hunting Area
  • Kermanshah province