طعمه‌خواری گرگ (Canis lupus) از دام اهلی و اثر آن بر نگرش و اقتصاد مردم محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران، استان زنجان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

انجمن یوزپلنگ ایرانی، تهران، صندوق پستی: 8549-14155

چکیده

گرگ Canis lupus در ایران به ‌واسطه طعمه‌خواری از دام‌اهلی، از دیرباز در تعارض با دام‌داران سنتی قرار داشته‌است. از این‌رو نگرانی‌هایی نسبت به پیامدهای منفی این تقابل بر بقای بلندمدت جمعیت‌های گرگ در کشور وجود دارد. مطالعه حاضر در فاصله مهر 1388 تا خردادماه 1390 با هدف ارزیابی تعامل گرگ و مردم محلی در پناهگاه حیات وحش انگوران انجام گرفت. به‌منظور ارزیابی نگرش مردم محلی نسبت به گرگ و بررسی خسارت‌های ناشی از این گوشت‌ خوار، به‌ کمک پرسشنامه‌های تخصصی با 100 نفر از ساکنان مصاحبه شد. سپس این داده‌ها با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سرگین‌های جمع‌آوری‌شده گرگ از منطقه مورد مطالعه، مقایسه شد. 63% افراد مصاحبه‌شده، تجربه حمله گرگ به دام‌های خود را در فاصله این مطالعه داشتند. با وجود آن‌که 59% دام‌داران شرکت‌کننده در این مطالعه، گرگ را دشمن اصلی دام خود می‌دانستند؛ مجموع ضرر نقدی واردآمده از سایر عوامل (مانند بیماری و حوادث) به دام آن‌ها بیش از 3/5 برابر تلفات ناشی از حملات گرگ بود. هم‌چنین تجزیه و تحلیل 20 سرگین گرگ نشان داد که غذای اصلی گرگ‌های پناهگاه حیات وحش انگوران در بازه این مطالعه، گراز (61/3% زی‌توده مصرفی) بوده‌ است. بقایای دام اهلی نیز در سرگین‌ها قابل توجه بود (41/4% زی‌توده مصرفی). در مجموع به نظر می‌رسد که تعارض‌گرگ با مردم محلی ساکن در پناهگاه حیات وحش انگوران در سطح بحرانی قرار نداشته‌است. با این‌وجود، باید اقدامات مدیریتی در جهت کاهش تنش دام‌داران با گرگ در نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wolf depredation of livestock and its impact on local people's attitude and economy in Anguran Wildlife Refuge, Zanjan province

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Hosseini Zavarei
 • Ehsan Mohammadi Moqanaki
 • Mohammad sadegh Farhadinia
 • Saba Sohrabinia
 • Farshid Jafarzadeh
 • Elmira Sharbafi
Iranian Cheetah Society, P.O.Box: 14155-8549, Tehran, Iran
چکیده [English]

Conservation of large carnivore populations, particularly in areas with high level of conflict with local people is challenging. The grey wolf Canis lupus is an apex predator in Iran whose future is gloomy due to conflict with pastoralists across the country. However, our knowledge about its interaction with local peoples is extremely poor in Iran. The present investigation was carried out between October 2009 and May 2011 in Anguran Wildlife Refuge, northwestern Iran. Semi-structured questionnaire survey was performed in 100 households in order to evaluate local people's attitudes towards wolves and economic impact of wolf predation on livestock. In the meantime, scat analysis was performed to reconstruct main dietary components of the predator in the area. The majority of respondents (60%) considered wolf as the main enemy to their livestock; however, economic loss due to other non-predation factors accounted for more than 3.5 times of the depredation loss. Moreover, scat analysis indicated that wild boar and wild sheep compromise the main proportion of the wolves’ diet in the area. We concluded that wolf-human conflict is not currently serious in the area, but management implications should be considered to mitigate the present level of livestock loss due to wolves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grey wolf
 • Diet
 • Scat analysis
 • livestock depredation
 • Human-wolf conflict