برآورد و مقایسه ضرایب اقتصادی صفات تولیدی گاوهای آمیخته و بومی استان گیلان

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، صندوق پستی: 3516 – 41335

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، صندوق پستی: 41635-3394

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، صندوق پستی:41635-3394

چکیده

در این پژوهش اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه 20 گله گاو آمیخته در سطح استان گیلان در شهرستان‌های لاهیجان (7 گله)، املش (1 گله)، رضوانشهر (3 گله) و ماسال (9 گله) مورد بررسی قرار گرفت. معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در دو گرایش حداکثر سود و حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده و برای شرایط بلند مدت یعنی متغیر بودن تمام هزینه‌ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند. در گاو آمیخته ضرایب اقتصادی تولید شیر (ریال به کیلوگرم به گاو ماده در سال)، درصد چربی(ریال به گاو ماده در سال)، درصد پروتئین (ریال به گاو ماده در سال) و طول عمر گله (ریال به روز به گاو ماده در سال) در گرایش حداکثر سود و در میانگین استان به‌ ترتیب برابر با 739، 60261-، 30672 و 28 و در گرایش حداقل هزینه برابر با 0/24-، 19/89، 10/12 و 0/01- بود. در گاو بومی ضریب اقتصادی این صفات در گرایش حداکثر سود به ‌ترتیب 232، 6242-، 3177- و 454 و در گرایش حداقل هزینه 0/11-، 3/2، 1/6 و 0/23- بود. ضریب اقتصادی درصد چربی و درصد پروتئین شیر در شهرستان‌ های مورد بررسی در گرایش حداکثر سود منفی و در گرایش حداقل هزینه مثبت است. ضریب اقتصادی تولید شیر و سپس طول عمر گله از اهمیت بیش ‌تری در میان بقیه صفات در دو گرایش برخوردار بود. ضریب اقتصادی نسبی صفات در دو گرایش یکسان بود. ضریب اقتصادی نسبی طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اکثر شهرستان ‌ها در دو گرایش مثبت و افزایش راندمان اقتصادی سیستم تولید در این صفت بیش ‌تر از صفات دیگر و هم‌ جهت با صفت تولید شیر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation and Comparison of Economic Values for Productive Characters in Hybrid and Native Cattles of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Seidavi 1
  • Mani Ghanipoor 2
  • Seyed Abolhasan Mirmahdavi 3
  • Ramzan Hosseinpoor 2
  • Ahmad Ghorbani 2
1 Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Agricultural and Natural Resources Research Center of Guilan Province, Rasht, Iran
3 Agricultural and Natural Resources Research Center of Guilan Province, Rasht, Iran
چکیده [English]

At this experiment was studied information of income and costs of 20 crossbred herds at Guilan province included Lahijan (7 herds), Amlesh (1 herd), Rezvanshahr (3 herds) and Masal (9 herds) cities. The equations were estimated for economic cofficients of milk production, fat percentage, protein percentage and herd life in maximum profit interest and and minimum cost price interest. For crossbred cow equations for economic cofficients of milk production (Rial/kg/cow/year), fat percentage (Rial/cow/year), protein percentage (Rial/cow/year) and herd life (Rial/day/cow/year) in maximum profit interest were (739, -60261, -30672 and 28), and minimum cost price interest (-0.24, 19.89, 10.12 and -0.01), Respectively. In native cows, the economic weights of these traits in maximum profit interest were 232, -6242, -3177 and 454 and minimum cost price interest -0.11, 3.2, 1.6 and -0.23. Economic weights of fat percentage and protein percentage were negative in minimum cost price interest and positive in maximum profit one. In both interest, economic weights of milk production and herd life had more importance than others. The relative economic weights of the traits were equal in both interests. The relative economic weight of herd life (to milk production) was positive in most cities so that increase in economic efficiency of production system for this trait was higher than others in the same direction to milk production.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Cow
  • Crossbred Cow
  • Economical Coefficient
  • Life Herd
  • Protein percentage