مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پایکا (Ochotona rufescens) با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در پارک ملی گلستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

ویژگی بوم ‌شناختی گونه ‌ها و تعیین مطلوبیت زیستگاه آن‌ ها، یکی از ارکان اصلی مدیریت و حفاظت گونه‌ های حیات‌ وحش محسوب می‌ گردد. در این مطالعه مطلوبیت زیستگاه پایکا (Ochotona rufescens) در پارک ملی گلستان مورد بررسی قرار گرفت. به‌ منظورمد‌ل‌ سازی مطلوبیت زیستگاه این گونه از روش تحلیل عاملی آشیان بوم ‌شناختی (ENFA) و نرم‌ افزار  بایومپر استفاده شد. لایه‌ های اطلاعاتی بهکار برده شده بهعنوان متغیرهای مؤثر بر حضور گونه شامل ارتفاع، شیب، جهت، شاخص پوشش گیاهی(NDVI)[1]، فاصله از چشمه‌ ها و رودخانه‌ بود. نتایج در سطح معنی‌ داری 95 درصد نشان داد که زیستگاه مطلوب این گونه به‌ طور میانگین در ارتفاع 1325متر از سطح دریا و در شیب‌های 21 درجه، جهت جنوبی، فواصل 2291 و 3054 متری از آبراهه و  چشمه‌ ها قرار دارد. نتایج حاصل از مدل‌ سازی مطلوبیت زیستگاه نشان داد که زیستگاه مطلوب پایکا در پارک ملی گلستان  عمدتاً در مناطق صخره‌ ای و کوهستانی با پوشش استپی است.پایکاها دارای آشیان بومشناختی میانه ‌ای هستند و به زیستگاه‌های حاشیه ‌ای تمایل بیشتری دارند.
1- Normalizel Difference Vegetation Index (NDVI)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat suitability modeling of Pika (Ochotona rufescens) using ENFA (Ecological Niche Factor Analysis) in Golestan National Park

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasani
  • Hosein Varasteh Moradi
  • Hamid bakhshi
Department of Environmental Sciences, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Investigation of the ecological characteristics of wildlife species and determination of habitat suitability of them is one of the main goals for wildlife management and protection strategies. In this study, habitat suitability of Pika (Ochotona rufescens) was investigated in Golestan National Park. In order to habitat suitability modeling, the Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method was used. Ecogeographic factors were also used as independent variables including altitude, slope, aspect, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), distances from the springs and the rivers.  Result with 95 % of significance level demonstrated that the best habitat for Pika was in average altitudes 1325 m a.s.l., slope of 21degrees, south aspect, and distances of 2291 m far from the rivers, 3216 m from the springs.The results of habitat suitability modeling indicated that pika favorite Habitat in Golestan National Park was mostly at rocky and mountainous areas with steppe cover, that this species has a median niche and a tendency to occupy marginal habitats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat suitability modeling
  • Pika (Ochotona rufescens)
  • Ecological Niche Factor Analysis
  • Golestan National Park