مقایسه خصوصیات مرفومتریک و تولیدمثلی دو گونه میگو Palaemon elegans وPalaemon adspersus در سواحل حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

خانواده پالامون در دریای خزر دارای دو گونه Palaemon elegans  وPalaemon adspersus  می‌ باشد. برای شناخت و مقایسه خصوصیات زیستی این گونه‌ ها، 448 قطعه میگو از فروردین تا شهریور 1392 توسط نمونه ‌بردار دریچ  از ساحل شهرستان نور صید گردید. طول کل، طول کاراپاس، طول پروپود، وزن کل بدن و هم ‌آوری کاری اندازه‌ گیری گردید. نتایج نشان دادند که صفات مرفومتریک بین گونه‌ ها و جنس ها دارای اختلاف معنی‌ دار می‌ باشند (0/05>P). گونه P. adspersus نسبت به گونه P. elegans و ماده‌ ها نسبت به نرها از رشد بیش ‌تری برخوردار می ‌باشند. هم‌ چنین گونه P. elegans هم ‌آوری نسبی بالاتری نسبت به گونه P. adspersusدارا می‌ باشد. نسبت جنسی در P. adspersus و P. elegans به ‌ترتیب (29نر،74ماده) و (24نر،76ماده) هم‌ چنین نسبت گونه ‌ای 44/64٪ P. adspersus، 55/36٪ P. elegans بود. در زمان تخم‌ ریزی هر دو گونه از اختلاف معنی ‌داری در وزن تخمدان، تعداد و قطرتخم نسبت به یکدیگر برخوردار بودند (0/05>P). میانگین وزن تخمدان، تعداد و قطرتخم در مرحله تکوینی (ΠEarly) در P. elegans و P. adspersus به‌ ترتیب (104/0)گرم، (514) عدد، (01/2) میلی‌متر و (122/0) گرم، (589) عدد، (52/2) میلی‌متر و در مرحله تکوینی (ΠLate)  در P. elegans و P .adspersus به‌ ترتیب (0/137) گرم، (643) عدد، (2/38) میلی‌ متر و (0/158) گرم، (589) عدد، (2/99) میلی‌ متر بود، بنابراینP. adspersusبا توجه به صفات مرفومتریک و وزن تخمدان بیش‌ تر، تعداد تخم بیش ‌تری را نسبت به P. elegans تولید می‌ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of morphometric characteristics and reproduction of two species shrimp Palaemon elegans and Palaemon southern caspian sea shores

نویسندگان [English]

  • Shahryar Taghipour
  • Azam Moshfegh
Basic Sciences Faculty , Department of Biology, Lahijan Islamic Azad University.
چکیده [English]

Caspian sea contains two species with scientific names Palaemon adspersus and Palaemon elegans. 448 pieces of shrimp P. adspersus and P. elegans from April to Desambr2014 in the coastal water of nour Morphometric to compare some properties of two species of the genus to species and gender Palamon to better understand the biological properties of samples if the sampling were Dreach . Total length, Carapace length, Propod length, Weight total body, fecundity was measured. The results showed that the ratio of female to male sex P. adspersus than P. elegans morphometric traits showed significant differences (P<0/05). P. adspersus and females grow any more than any P. elegans were male sex, as well as P. elegans the relative fecundity was higher than any P. adspersus. Sex ratio in P. adspersus and P. elegans respectively (29% male, 51% female) , and  (24% male,76% female) are ratio 44.64% P. adspersus  55.36% It was P. elegans. Both species spawn in significant differences in ovarian weight, egg number and Egg Weight were compared to each other (P<0/05). The mean ovarian weight, egg number and developmental stage Egg Weight (EarlyΠ) in P. elegans and P. adspersus  respectively 0/104 (gr), 514 number, 2/01 (mm) and 0/122(gr), 589 number, 52/2 (mm) and the developmental stage (LateΠ) in order to arrange P. elegans and P. adspersus 0/137 (gr),643 number, 2/38 (mm) and  0/158 (gr), 589 number 2/99 (mm). The P. adspersus according to morphometric traits and ovarian weight more, more eggs than P. elegans produced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Palaemon elegans
  • Palaemon adspersus
  • Morphometric
  • fecundity