بررسی شاخص های زیست شناسی ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در محدوده گروه های طولی مختلف در منابع آبی استان خوزستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسنده

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی زیست‌ شناسی ماهی  بنی (Barbus sharpeyi) در محدوده گروه‌ های طولی مختلف در منابع آبی استان خوزستان مشتمل بر هورشادگان و هورالعظیم انجام شد. در این تحقیق 413 قطعه ماهی بنی در دامنه طولی 30 تا 440 میلی‌ متر از منابع آبی استان خوزستان  صید گردید. رشد ماهی بنی با توجه به میزان شیب معادله رابطه طول و وزن از الگوی رشد ایزومتریک تبعیت می ‌کند. با افزایش طول در گروه‌ های مختلف طولی میزان شاخص نسبی طول روده افزایش یافت. بیش ‌ترین طول نسبی طول روده در ماهیان نر در گروه طولی (360-440 میلی‌ متر) مشاهده گردید، ضریب همبستگی مثبت بین این دو پارامتر زیستی (طول نسبی روده و طول ماهی) برقرار می‌ باشد. ضریب شاخص نسبی طول روده در نمونه ‌های ماهی بِنی در گروه ‌های طولی فوق‌ الذکر حاکی از رژیم گیاه‌ خواری و همه‌ چیزخواری ماهی بِنی در شرایط طبیعت می ‌باشد. بیش ‌ترین ضریب چاقی در ماهیان بنی نر در گروه طولی(150-249 میلی ‌متر) و در گروه طولی ماده (360-440 میلی‌ متر) مشاهده گردید. دامنه تغییرات شدت تغذیه ماهیان بنی نر از 29 درصد در گروه طولی (150-249 میلی‌ متر) تا 53 درصد در گروه طولی (250-359 میلی‌ متر) متغیر می‌ باشد. از تعداد کل مورد مطالعه، تعداد 147 قطعه ماهی بِنی به‌ علت عدم علائم تمایز جنسی از لحاظ جنسیت نامشخص بودند. عدم تمایز جنسی  در گروه‌ های طولی کم ‌تر از 100  میلی‌ متر قابل مشاهده بود. بررسی فاکتور گنادوسوماتیک ایندکس حاکی از آن است که ماهیان بنی جدا جنس (Gonochroistic) می‌ باشند. دامنه تغییرات گنادها در ماهیان ماده بنی در گروه ‌های مختلف طولی دارای نوسانات بیش ‌تری نسبت به ماهیان نر می ‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological indices of different length groups of Benni fishes (Barbus sharpeyi) from Khozestan water resources

نویسنده [English]

  • Mansour Sharifian
Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted in order to evaluate the biological indices of different length groups of Benni fishes (Barbus sharpeyi) from Khozestan water resources. 413 fishes between 30 to 440 mm length divided in different group,. The growth following the length/weight equation adhered from isometric rate. The results showed that increasing the relative intestine length followed by increasing the fish length.  The highest relative intestine length in male fishes obtained in 440-360mm group with positive correlation coefficient which was showed the herbivorous and omnivorous feeding behavior of this species. The highest CF was measured in male fishes between 249-150 mm and 440-360mm. The variation in feeding intensity between males fishes were from 29% in 249-150mm group to 53% in 359-250mm one.  The sex differentiation of 147 fishes placed in less than 100 mm group were not recognized. GSI factor revealed that this species  is Gonochroistic (separated sexes). The variation between gonads in female with different length was higher fluctuation than male Benni fishes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus sharpeyi
  • biology
  • Shadegan and Horolazim