بررسی شاخص های زیست شناسی ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در محدوده گروه های طولی مختلف در منابع آبی استان خوزستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسنده

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی زیست‌ شناسی ماهی  بنی (Barbus sharpeyi) در محدوده گروه‌ های طولی مختلف در منابع آبی استان خوزستان مشتمل بر هورشادگان و هورالعظیم انجام شد. در این تحقیق 413 قطعه ماهی بنی در دامنه طولی 30 تا 440 میلی‌ متر از منابع آبی استان خوزستان  صید گردید. رشد ماهی بنی با توجه به میزان شیب معادله رابطه طول و وزن از الگوی رشد ایزومتریک تبعیت می ‌کند. با افزایش طول در گروه‌ های مختلف طولی میزان شاخص نسبی طول روده افزایش یافت. بیش ‌ترین طول نسبی طول روده در ماهیان نر در گروه طولی (360-440 میلی‌ متر) مشاهده گردید، ضریب همبستگی مثبت بین این دو پارامتر زیستی (طول نسبی روده و طول ماهی) برقرار می‌ باشد. ضریب شاخص نسبی طول روده در نمونه ‌های ماهی بِنی در گروه ‌های طولی فوق‌ الذکر حاکی از رژیم گیاه‌ خواری و همه‌ چیزخواری ماهی بِنی در شرایط طبیعت می ‌باشد. بیش ‌ترین ضریب چاقی در ماهیان بنی نر در گروه طولی(150-249 میلی ‌متر) و در گروه طولی ماده (360-440 میلی‌ متر) مشاهده گردید. دامنه تغییرات شدت تغذیه ماهیان بنی نر از 29 درصد در گروه طولی (150-249 میلی‌ متر) تا 53 درصد در گروه طولی (250-359 میلی‌ متر) متغیر می‌ باشد. از تعداد کل مورد مطالعه، تعداد 147 قطعه ماهی بِنی به‌ علت عدم علائم تمایز جنسی از لحاظ جنسیت نامشخص بودند. عدم تمایز جنسی  در گروه‌ های طولی کم ‌تر از 100  میلی‌ متر قابل مشاهده بود. بررسی فاکتور گنادوسوماتیک ایندکس حاکی از آن است که ماهیان بنی جدا جنس (Gonochroistic) می‌ باشند. دامنه تغییرات گنادها در ماهیان ماده بنی در گروه ‌های مختلف طولی دارای نوسانات بیش ‌تری نسبت به ماهیان نر می ‌باشد. 

کلیدواژه‌ها