تعیین عملکرد رشد و برخی صفات دستگاه گوارش فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) تغذیه شده با سطوح مختلف افزودنی گیاهی دایجستروم پی.ای.پی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف مکمل گیاهی دایجسترم پی.ای. پی. در جیره غذایی نوزاد فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) و اثر آن بر برخی خصوصیات رشد، فلور میکروبی و مورفولوژی روده ماهی مذکور انجام شد. به این منظور 120 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 0/4±1/2 گرم، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار غذایی حاوی مقادیر صفر، 1، 5/1 و 2 گرم مکمل در کیلوگرم خوراک در سه ۳ تکرار و طی یک دوره 60 روزه تغذیه شدند. نتایج نشان دادکه مکمل غذایی دایجستروم اثر معنی داری در تیمار تغذیه شده با سطح 2 گرم نسبت به گروه شاهد داشته به گونه‌ای که بیش ترین وزن نهایی بدن (0/34±6/8 گرم)، حداکثر نرخ رشد ویژه (0/12±4/0) و کم ترین ضریب تبدیل غذایی (0/22±1/1) در این تیمار ثبت شد (0/05>p). بیش ترین تعداد لاکتوباسیل ­های روده و بیش ترین ابعاد پرز روده (طول 15/44±600/14، عرض 2/10±105/18و عمق کریپت 2/10±55/2 میکرون) نیز از همین تیمار گزارش شد (0/05>p). بر اساس نتایج مذکور می‌توان اظهار نمود که افزودنی گیاهی دایجستروم پی. ایی. پی در سطح 2 گرم در کیلوگرم جیره، می‌تواند در افزایش عملکرد رشد و بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش فرشته ماهی آب شیرین مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of growth performance and some intestinal traits of the freshwater Angelfish (Pterophyllum scalare) fed with different levels of the herbal supplement “Digestrum P.E.P.”

نویسندگان [English]

 • Sara Karami 1
 • Mehdi Shamsaie Mehrgan 1
 • Mojtaba Keshavarz 2
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries, QaemShahr Branch, Islamic Azad University, QaemShahr, Iran
چکیده [English]

This survey was done in order to use of different levels of the herbal supplement Digestrum P. A. P. in freshwater Angel fish (Pterophyllum scalare) fry and its effect on some growth performance; microbial Flore and morphology of the intestine. 120 fries (1.2±0.4gr) were gathered in a Complete Randomize Design plan with 4 treatments fed on different levels of Digestrum (0, 1, 1.5 and 2 gr/kg in dried food) each with 3 replicates for 60 days. The results showed that Digestrum had positive effects on final body weight, SGR and FCR so that in the treatment fed on 2 gr/kg. The most final weight (6.8g±0.34), the best SGR (4.0±0.12) and the least FCR (1.1±0.22) were observed in the same treatment (p<0.05). The most number of Lactobacilli colonies, the best length of the intestinal villies (600.14±15.44), villi across (105.14±2.18), and cript depth (55.2±2.10) were reported from this treatment too (p<0.05). Based on the results, it could be concluded that the herbal supplement Digestrum P. A. P. can improve growth performance and intestinal bacterial flore in 2gr/kg level of dried diet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Angelfish
 • Phytogenic
 • Herbal supplement
 • Lactobacil
 • Digestrum P. A. P
 1. ابراهیمی، ع.؛ تنگستانی، ر.؛ علیزاده­ دوغی­ کلایی، ا. و زارع، پ.، 1391. اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ­ماهی جوان پرورشی. مجله علوم و فنون دریایی. دوره 11، شماره 4، صفحات 1 تا 12.
 2. احمدی­ فر، ا.؛ اکرمی، ر.؛ پورعلی ­مطلق، س.؛ قلیچی، ا. و نوری، س.، 1389. استفاده از افزودنی Next Enhance 150 (تیمول و کارواکرول) به ­منظور بررسی کارایی رشد، ترکیبات مغذی بدن و شاخص‌های خونی ماهی قرل­ آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. دوره 4، شماره 4، صفحات 83 تا 91.
 3. بشکاردانا، س.؛ مقدسی، ب. و منوچهری، ح.، 1393. تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو (Biomin Imbo) در جیره غذایی بر کارایی رشد بچه­ماهیان طلایی نژاد اوراندا (Carassius auratus)، فصلنامه زیست شناسی جانوری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. دوره 7، شماره 2، صفحات 1 تا 12.
 4. بهمنی، م.؛ کاظمی. ر.؛ حلاجیان، ع.؛ محسنی، م.؛ پوردهقانی، م.؛ یوسفی، ا. و دژندیان، س.، 1386. گزارش نهایی پروژه بررسی امکان تکثیر مصنوعی ماهی ازون برون پرورشی. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. 132 صفحه.
 5. بیشه ­بان، م.ع.؛ زمینی، ع. و نصری ­تجن، م.، ۱۳۹۵. تعیین برخی شاخص‌های خونی و ایمنی ماهی استرلیاد (Acipenser ruthents) تغذیه شده با سطوح مختلف افزودنی گیاهی کارواکرول، آنتول و لیمونن. مجله زیست شناسی دریا واحد دانشگاه آزاد اهواز ایران. شماره ۳۰، صفحات ۱۵ تا ۲۶.
 6. بیشه ­بان، م.ع.؛ زمینی، ع. و نصری­ تجن، م.، ۱۳۹۴. تعیین شاخص‌های رشد و ایمنی بچه ماهی استرلیاد. مجله بهره برداری و پرورش آبزیان. دوره 4، شماره 2، صفحات 41 تا
 7. جوادی، ا.؛ شرفی، ش. و مقدسی، ب.، 1395، بررسی اثرات کلومیفن در جیره غذایی و تاثیر آن بر فاکتورهای رشد ماهی گورامی.(Trichogaster trichopterus) فصلنامه زیست­شناسی جانوری. دوره 9، شماره 1، صفحات 1 تا 8.
 8. چگینی، ح.ر.؛ امیرکلایی، ع.؛ جعفرپور، ع. و فیروزبخش، ف.، 1391. اثر سطوح مکمل ساپونین (Saponaria quillaja) بر پارامترهای رشد و ترکیب شیمیایی لاشه لاروهای قزل­ آلای رنگین­ کمان .Oncorhynchus mykiss مجله بهره ­برداری و پرورش آبزیان. دوره 1، شماره 1، صفحات 1 تا 14.
 9. حافظیه، م.؛ صیدگر، م.؛ قائدی، ع.؛ محمدی، م. و آبکنار، ع.، 1399. استفاده از پودر آزولای (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به عنوان منبع پروتئین گیاهی در تغذیه ماهی زینتی سیچلاید ایرانی (Iranocichla hormuzensis). فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 12، شماره 1، صفحات 331 تا 338.
 10. رمضانی، ف. و مقدسی، ب.، 1395. تاثیر پروبیوتیک‌ پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی (Pediococcus acidilactici) بر شاخص‌های رشد و تغذیه، در بچه­ ماهیان سیکلید زندانی (Amatitlania nigrofasciata). فصلنامه زیست ­شناسی جانوری. دوره 9، شماره 2، صفحات 45 تا 57.
 11. رمضانی، ح.؛ دادگر، ش. و قدیری ­ابیانه، م.، 1398. بررسی تاثیر رشد ماهی قزل­ آلای رنگین ­کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss) در مرحله پرواری با استفاده از مکمل گیاهی. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 1، صفحات 247 تا 252.
 12. صدیق ­نوحی، ن.؛ مقدسی، ب. و چنگیزی، ر.، 1394. تاثیر استفاده از سین‌ بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی بر کارایی رشد در بچه ماهیان سیکلید سورم طلایی(Heros severus). فصلنامه زیست­ شناسی جانوری. دوره 8، شماره 1، صفحات 37 تا 46.
 13. عبدالباقیان، س.؛ متین­ فر، ع. و جمیلی، ش.، 1394. اثر دما و غذا بر روی رشد و بازماندگی نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare). علوم و تکنولوژی محیط­ زیست. دوره 17، شماره 2، صفحات 143 تا 151.
 14. علیشاهی، م.؛ سلطانی، م.؛ مصباح، م. و زرگر، ا.، 1388.  تأثیر تحریک ایمنی و رشد عصاره‌های گیاهی سرخارگل، کندر و آویشن در ماهی کپور. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره ۶۷، صفحات ۱۲۷ تا ۱۳۳.
 15. علیشاهی، م.؛ مصباح، م.؛ نامجویان، ف.؛ سبزواری ­زاده، م. و راضی­ جلالی، م.، ۱۳۹۱. مقایسه اثر برخی محرک­ های ایمنی شیمیایی و گیاهی در ماهی اسکار .(Astronotus ocellatus) مجله دامپزشکی ایران. دوره 8، شماره ۲، صفحات ۵۸ تا ۶۸.
 16. کریمی­فر، ب.؛ عبدالحی، ح.؛ محمدی­ زاده، ف.؛ شمسایی مهرجان، م. و حسینی­ شکرابی، س.پ.، اثر افزودنی خوراکی فایتوژنیک دایجستروم پی.ای.پی. بر عملکرد رشد و برخی صفات دستگاه گوارش گورامی بزرگ ­جثه (Osphronemus gouramy). فصلنامه محیط­ زیست جانوری. دوره 12، شماره 2، صفحات 274 تا 267.
 17. یوسفی­ جوردهی، ا.؛ سوداگر، م.؛ بهمنی، م.؛ حسینی، س.ع.؛ دهقانی، ا. و یزدانی، م.ع.، 1392. مقایسه اثرات فیتواستروژن­ های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون‌های آستروئید جنسی در فیل ماهی ماده (Huso huso) پرورشی. فصلنامه محیط­ زیست جانوری. سال 5، شماره 2، صفحات 51 تا 57.
 18. Aboelward, A.; Eid, A.; Badia. A.; Mohamed, K.A. and Tonsy, H.D., 2020. Effect of Digestrom® on growth performance and feed utilization of red tilapia ( niloticus × O. mossambicus). Egyptian journal for aquaculture. Vol. 10, No. 1, pp: 65-83.
 19. Akhter, N.; Wu, B.; Memon, A.M. and Mohsin, M., 2015. Probiotics and prebiotics associated with aquaculture: a review. Fish and shellfish immunology. Vol. 45, No. 2, pp: 733-741.
 20. Akrami, R.; Haji-Moradloo, A.; Matin-Far, A.; Abedian Kenari, A. and Alimohammadi, S., 2008. Theeffect of different levels of dietary inulin prebiotic on indices of growth, nutrition, survival rate and body composition of farmed juvenile Beluga (Huso huso). Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. Vol. 15, No. 5, pp: 20-32.
 21. Ayokanmi Dada, 1., 2012. Effects of herbal growth promoter feed additive in fish meal on the perfor-mance of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). The Egyptian Academic Joumal of Biological Sciences. Vol. 4, No. 1, pp: 111-117.
 22. Borgeson, T.L.; Racz, V.J.; Wilkie, D.C.; White, L.J. and Drew, M.D., 2006. Effect of replacing fishmeal and oil with simple or complex mixtures of vegetable ingredients in diets fed to Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Nutrition. Vol. 12, No. 2, pp: 141-149.
 23. Francis, G.; Makkar, H.P.S. and Becker, K., 2001. Effects of Quillaja saponins on growth, metabolism, egg production, and muscle cholesterol in individually reared Nile tilapia (Oreochromis niloticus(. Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 129, pp: 105-114.
 24. Ghosh, K.; Sen, S.K.; Ray, A.K., 2003. Supplementation of an isolated fish gut bacterium, Bacillus circulans, in formulated diets for rohu, Labeo rohita, fingerlings. Journal of Aquaculture. 55, pp: 13-21.
 25. Hyder Ali, A.; Jawahir Ali, A.; Saiyad Musthafa, M. and Arun Kumar, M.S., 2016. Effect of Digestrom® on growth performance and feed utilization of Red tilapia ( niloticus × O. mossambicus). Egyptian journal for aquaculture. Vol. 8, No. 1, pp: 65-83.
 26. Javadi Moosavi, B.M. and Montajami, S.; 2013. Assessment the Effect of Spirulina platensis as Supplemental Feed on Growth Performance and Survival Rate in Angel Fish (Pterophyllum scalare). Journal of Fisheries International. Vol. 8, No. 3, pp: 74-77.
 27. Kroismayr, A.; Schedle, K.; Sehm, J.; Pfaff, M.W.; Plitzner, C.; Foissy, H. and Windisch, W., 2008. Effects of antimicrobial feed additives on gut microbiology and blood parameters of weaned piglets. Bodenkultur. Vol. 59, No. 59, pp: 111-120.
 28. Lovell, R.T., 2000. Nutrition of ornamental fish. Kriks Current Veterinay Therapy Animal Practice. Philadelphia, USA.
 29. Luo, G.; Xu, J.; Teng, Y.; Ding, C. and Yan, B., 2010. Effects of dietary lipid levels on the growth, digestive enzyme, feed utilization and fatty acid composition of Japanese sea bass (Lateolabrax japonicas) reared in freshwater. Aquaculture Research. Vol. 41, pp: 210-219.
 30. Mohseni, M.; Bahmani, M.; Pourali, H.; Poudeaghani, M.; Bae, J.Y. and Bai, S.C., 2009. Effect of soybean meal as a fish meal replacement without and with dietarylysineand methionine supplementation in great sturgeon Huso huso. In: 6th International Symposium on Sturgeon, Hubei Province, China. pp: 25-31.
 31. Oritz, L.T.; Rebole, A.; Velaasco, S.; Rodriguez, M.L. and Trevino, J., 2013. Effects of inulin and fructo oligosaccharides on growth performance, body chemical composition and intestinal microbiota of farmed rainbow trout. Aquaculture nutrition, Vol. 19, No. 4, pp: 475-482.
 32. Papageorgiou, G.; Botsoglou, N.; Govaris, A.; Giannenas, I; Iliadis, S. and Botsoglou, E., 2003. Effect of dietary oregano oil and a-tocopheryl acetate supplementation on iron-induced lipid oxidation of turkey breast, thigh, liver and heart tissues. Joumal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Vol. 87, No. 9-10, pp: 324-335.
 33. Pattnaik, S.; Subramanyam, V.R.: Kole, C.R. and Sahoo, S., 1995. Antibacterial activity of essential oils from Cymbopogon: inter and intra specific differences Microbiology. Vol. 84, No. 341, pp: 239-245.
 34. Peterson, B.C.; Bosworth, B.G.; Li, M.H.; Beltran, R. and Santos, G.A., 2014. Assessment of a phytogenic feed additive (Digestarom PEP) on growth performance, processing yield, fillet composition, and survival of channel catfish. Joumal of the World Aquaculture Society. Vol. 45, No. 2, pp: 206-212.
 35. Reisinger, N.; Steiner, T.; Nitsch, S.; Schatzmayr, G. and Applegate, T.J., 2011. Effects of a blend of essential oils on broiler performance and intestinal morphology during coccidial vaccine exposure. Journal of Applied Poultry Research. Vol. 20, No. 3. pp: 272-283.
 36. Tahmasebi Kohyani, A.; Keyvanshokooh, S.; Nematollahi, A.; Mahmoudi, N. and Pasha Zanoosi, H., 2008. Effects of dietary nucleotide on growth indices and intestinal morphology of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Joumal of Marine Science and Technology. Vol. 1, No. 2, pp: 45-54.
 37. Zhao, Y.; Hu, Y.; Zhou, X.Q.; Zeng. X.Y., Feng, L.; Liu, Y. and Wu, C.M., 2015. Effects of dietary glutamate supplementation on growth performance, digestive enzyme activities and antioxidant capacity in intestine of grass carp (Ctenopharyngodon idella). Aquaculture Nutrition. Vol. 21. No. 6, pp: 935-941.