پیش بینی پاسخ ایمنی همورال برعلیه گلبول قرمزگوسفندی براساس شمار گلبول های سفید خونی در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 331-91735

3 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، صندوق پستی: 717

چکیده

تقویت سیستم ایمنی در جلوگیری از تلفات و افزایش راندمان تولید موثر است. راه‌های مختلفی برای بالا بردن کارایی سیستم ایمنی وجود دارد و تحقیقات زیادی هم در این زمینه صورت گرفته است. بدین منظور در تحقیق حاضر با ا‌ستفاده از اطلاعات مربوط به تعداد سلول‌ های خونی از قبیل هتروفیل، لیمفوسیت، منوسیت، بازوفیل و ائوزینوفیل، 196 بلدرچین ژاپنی (98 عدد جنس ماده، 98 عدد جنس نر) در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم ‌کشاورزی ومنابع طبیعی‌ گرگان، تیترآنتی ‌بادی برعلیه گلبول‌ قرمز گوسفندی (SRBC) پیش ‌بینی شد. پس از تهیه محلول SRBC، در روز 28 دوره پرورش مقدار 0/5 میلی‌ لیتر محلول 5 درصد SRBC به عضله‌ سینه تزریق شد و هفت روز بعد در روز 35 دوره‌ی پرورش، خون‌ گیری از سیاهرگ گردنی جهت شمارش سلول‌ های خونی و تیترآنتی‌ بادی برعلیه SRBC انجام شد. تیترآنتی‌ بادی از روش هماگلوتیناسیون جهت بررسی همبستگی بین میزان پیش ‌بینی شده تیترآنتی ‌بادی و میزان اندازه‌ گیری شده در واقعیت انجام شد. حدود 0/1 میلی‌ لیتر خون جهت تهیه گسترش بر روی لام استفاده شد، ‌گسترش با متانول 99/5 درصد تثبیت و در مجاورت هوا خشک شده و بعد از رنگ‌ آمیزی با گیمسای رقیق شده و شستشو، آماده شمارش شد. باتوجه به نتایج حاصل از این تحقیق، افزایش معنی‌ داری درنسبت هتروفیل به لیمفوسیت در جنس ماده نسبت به جنس نرمشاهده شد (0/05 >P). برآورد تیترآنتی‌ بادی کل، تیتر آنتی‌ بادی مقاوم به مرکاپتواتانول (IgG) و تیترآنتی‌ بادی حساس به مرکاپتواتانول (IgM) بااستفاده ازمعادله رگرسیونی خطی چندگانه براساس تعداد سلول‌ های خونی در جنس نر و در جنس ماده‌ انجام شد. هم‌ چنین همبستگی بین میزان برآورد‌شده و واقعی برای انواع تیتر آنتی‌ بادی در دوجنس مثبت و معنی ‌دار به‌ دست آمد (0/05 >P ).

کلیدواژه‌ها