پیش بینی پاسخ ایمنی همورال برعلیه گلبول قرمزگوسفندی براساس شمار گلبول های سفید خونی در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 331-91735

3 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، صندوق پستی: 717

چکیده

تقویت سیستم ایمنی در جلوگیری از تلفات و افزایش راندمان تولید موثر است. راه‌های مختلفی برای بالا بردن کارایی سیستم ایمنی وجود دارد و تحقیقات زیادی هم در این زمینه صورت گرفته است. بدین منظور در تحقیق حاضر با ا‌ستفاده از اطلاعات مربوط به تعداد سلول‌ های خونی از قبیل هتروفیل، لیمفوسیت، منوسیت، بازوفیل و ائوزینوفیل، 196 بلدرچین ژاپنی (98 عدد جنس ماده، 98 عدد جنس نر) در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم ‌کشاورزی ومنابع طبیعی‌ گرگان، تیترآنتی ‌بادی برعلیه گلبول‌ قرمز گوسفندی (SRBC) پیش ‌بینی شد. پس از تهیه محلول SRBC، در روز 28 دوره پرورش مقدار 0/5 میلی‌ لیتر محلول 5 درصد SRBC به عضله‌ سینه تزریق شد و هفت روز بعد در روز 35 دوره‌ی پرورش، خون‌ گیری از سیاهرگ گردنی جهت شمارش سلول‌ های خونی و تیترآنتی‌ بادی برعلیه SRBC انجام شد. تیترآنتی‌ بادی از روش هماگلوتیناسیون جهت بررسی همبستگی بین میزان پیش ‌بینی شده تیترآنتی ‌بادی و میزان اندازه‌ گیری شده در واقعیت انجام شد. حدود 0/1 میلی‌ لیتر خون جهت تهیه گسترش بر روی لام استفاده شد، ‌گسترش با متانول 99/5 درصد تثبیت و در مجاورت هوا خشک شده و بعد از رنگ‌ آمیزی با گیمسای رقیق شده و شستشو، آماده شمارش شد. باتوجه به نتایج حاصل از این تحقیق، افزایش معنی‌ داری درنسبت هتروفیل به لیمفوسیت در جنس ماده نسبت به جنس نرمشاهده شد (0/05 >P). برآورد تیترآنتی‌ بادی کل، تیتر آنتی‌ بادی مقاوم به مرکاپتواتانول (IgG) و تیترآنتی‌ بادی حساس به مرکاپتواتانول (IgM) بااستفاده ازمعادله رگرسیونی خطی چندگانه براساس تعداد سلول‌ های خونی در جنس نر و در جنس ماده‌ انجام شد. هم‌ چنین همبستگی بین میزان برآورد‌شده و واقعی برای انواع تیتر آنتی‌ بادی در دوجنس مثبت و معنی ‌دار به‌ دست آمد (0/05 >P ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of antibody against sheep red blood cells by the number of white blood cells of Japanes equail(Coturnix japonica)

نویسندگان [English]

  • Batol ‪ Asghari‬ 1
  • Saeeid Zerehdaran 2
  • Yousef Jafari Ahangari 1
  • Saeeid Hasani 1
  • Elyas Lotfi 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agricultyre, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O.Box: 49138-15739, Gorgan, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agricultyre, Ferdowsi University of Mashhad
3 Young Researchers and Elite Club, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Improving immunity system is crucial in preventing losses and higher production yield. There are several approaches to develop immunity systemand a lot of investigations have been carried out in field. In this investigation, antibody titre against sheep red cells (SRBC) was predicted using data on the number of blood cells such as heterophile, lymphocyte, basophile, monocyte and eaosinophile from 196 Japanese quail (98 female and 98 male) in Research Center of Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. 0.5 ml of SRBC (5%) solution was intramuscularly injected in the 28thday of growth. And in the 35th day blood sample was collected from cervical vein to count blood cells and antibody titre against SRBC. Antibody titre was conducted by haemaglutination method in order to study the correlation between the predicted antibody titre and the measured antibody titre. Nearly 0.1 ml blood was spreaded on lam which was fixed with methanol (99.5%) in air, and then was stained by gimsa followed by rinsing. Based on the results, a significant increase was observed in ratio of heterophil to lymphocyte in females compared to males (P < 0.05). Estimation of total antibody, titre of resistant antibody to mercaptoethanol(IgG) and titre of sensitive antibody to mercaptoethanol(IgM) was conducted by multiple linear regression based on the number of blood cells in male and female quails. Besides, correlation between the estimated and measured for different types of antibody titres in two genders was positive and significant (P < 0.05). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese quail
  • leukocyte
  • red blood cell
  • antibody titer