بررسی توان تولید هیبریدهای مختلف کرم ابریشم داخلی و خارجی

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، رشت، ایران

2 شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، رشت، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

هفت هیبرید تجاری کرم ابریشم موجود در کشور با چهار هیبرید تجاری وارداتی، در بهار سال 1392 پس از تفریخ در مزارع پرورشی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، و نوغان داران منتخب در شهرستان لنگرود پرورش داده شدند. کلیه مراحل پرورشی، با نظارت کارشناسان و تکنسین‌های شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور انجام شد. پس از اتمام دوره پرورش، پیله‌های تولیدی جمع‌ آوری گردید و برای صفات تولیدی مورد رکوردگیری قرار‌گرفته و در نهایت با یکدیگر مقایسه شدند. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل آمای، اثر هیبرید در همه مکان‌ های پرورشی معنی‌ دار بود، که نشان‌ دهنده عملکرد متفاوت هیبریدها در مکان‌ های پرورشی مختلف بود. از نظر وزن پیله تولیدی هر ده هزار لارو در تمامی مکان‌ های پرورشی، هیبرید خارجی Baiyue*Qiufeng، بیش ‌ترین و هیبرید داخلی 104*103 کم ‌ترین عملکرد را داشت (0/01>P). تفاوت آماری عملکرد سایر هیبریدهای خارجی با دیگر هیبریدهای داخلی معنی‌ دار نبود (0/05<P). برای صفت درصد قشر پیله، هیبرید 31 32 بیش‌ترین عملکرد و سپس هیبریدهای 32*31 ، 104*103 و 103*104 به ‌ترتیب عملکرد بالایی داشتند (0/05>P). هم‌ چنین تمام هیبریدهای خارجی به‌ غیر ازHaoyue Jinysong از نظر درصد قشر پیله، ضعیف‌ تر از هیبریدهای داخلی بودند (0/05>P). از نظر درصد پیله های خوب، تمامی هیبریدهای خارجی نسیت به هیبریدهای داخلی به غیر از 32*31 و 31*32، عملکرد بالایی داشتند (0/01>P). درشت‌ ترین پیله‌ ها متعلق به هیبریدهای Haoyue*Jinysong و 32*31 و ریزترین پیله ‌ها به هیبریدهای 31*32، Qiufeng*Baiyue و Xianghui4532*Furong932تعلق داشت (0/01>P). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of production potential of Iranian and non-Iranian different silkworm hybrids

نویسندگان [English]

  • Shahla Nematollahian 1
  • Ali Torfeh 2
  • Moeineddin Mavvajpour 1
  • Seyed Hossein Hosseini Moghadam 3
  • Alireza Seidavi 4
1 Iran Silkworm Research Center, Rasht, Iran
2 Iran Silkworm Rearing Corporation, Rasht, Iran
3 Department of Animal Science, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Department of Animal Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Seven Iranian commercial silkworm hybrids and four non-Iranian imported commercial hybrids were hatched and reared during the spring 2013 in farms of Iran Silkworm Rearing Corporation, Iran Silkworm Research Center, and elected Langroodian farmers. All stages of rearing were conducted under supervision and inspection of experts and technicians of Iran Silkworm Rearing Corporation, and Iran Silkworm Research Center. After finishing of rearing stages, the produced cocoons was collected and recorded for productive traits and the obtained data were analysed and compared. From statistical analysis it is showed that the effect of hybrid was significant at all rearing sites, indicating different performance of hybrids various sites. For produced cocoon weight of ten thousand larvae at all sites, non-Iranian hybrid Baiyue Qiufeng had th higest performance, and the Iranian hybrid 103×104 had the lowest pewrformance (P<0.01). Statistical difference of the other non-Iranian and Iranian hybrids was not significant (P>0.05). For cocoon shell percentage trait, hybrids 32×31, 31×32, 103×104, and 104×103 had the highest performance respectively (P<0.05). Also all non-Iranian hybrids except Haoyue Jinysong had lower cocoon shell ratio than Iranian hybrids (P<0.05). For good cocoon percentage, all non-Iranian hybrids had higher performance than Iranian hybrids except 31×32, and 32×31 (P<0.01). Hybrids Haoyue Jinysong and 31×32 had the largest cocoon, and hybrids 32×31, Qiufeng Baiyue, and 4532.Xianghui 932.Furong had the smallest cocoon (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silkworm
  • Cocoon
  • Iranian hybrid
  • non-Iranian hybrid