برآورد تأکید نسبی صفات تولیدی، تولیدمثلی، رشد و ماندگاری در گله گاوهای شیری شرکت دامپروری پارس استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش برآورد تأکید نسبی صفات تولیدی ، تولید مثلی، رشد و ماندگاری در گله گاوهای شیری شرکت دامپروری پارس می‌باشد. این پژوهش با استفاده از مدل زیست اقتصادی و با تعیین ارزش اقتصادی و میزان اهمیت نسبی هریک از این صفات در برنامه‌های اصلاحی سیستم پرورشی گاوهای شیری شرکت دامپروری پارس استان اردبیل انجام گرفت. نخستین گام در گسترش و توسعه اهداف اصلاحی، تعیین ضرایب اقتصادی برای صفاتی می‌باشد که به عنوان هدف اصلاحی در نظر گرفته شده‌اند. ارزش اقتصادی یک صفت بیانگر سهم رشد ژنتیکی یک صفت، در بهبود راندمان اقتصادی سیستم تولید می‌باشد. با هدف مطالعه اثرات تغییر در مقادیر ورودی روی پاسخ مدل، از تست حساسیت استفاده شد. و نیز برای قیاس صفات مختلف تأکید نسبی هر صفت، محاسبه گردید. سود سالانه حاصل از هر رأس گاو مولد در این تحقیق 95529076/86 ریال گزارش گردید. صفات را از نظر نوع اثرات بر درآمد‌ها و هزینه‌ها به چند دسته تقسیم بندی شدند. گروهی از صفات در اثر افزایش میانگین خود، درآمد و هزینه واحد تولید و هم چنین سود را نسبت به حالت پایه (مقدار اولیه) افزایش می‌دهند. اغلب صفات تولیدی شامل تولید شیر، چربی، افزایش وزن بعد از شیرگیری، وزن بدن بالغ و نیز نرخ بقاء قبل و بعد از شیرگیری در این دسته قرار گرفتند. ولی با افزایش یک واحد در افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری، درآمد و هزینه نسبت به میزان پایه افزایش یافته اما سود به دست آمده کم تر شده است. در دسته دیگر صفاتی قرار داشتند که افزایش میانگین آن ها هم با کاهش درآمد و هم با کم تر شدن هزینه ها مواجه بود که موجب کاهش سود گردید که شامل صفت طول عمر تولیدی و فاصله بین گوساله زایی بود که در این گروه قرار گرفت. صفات گروه سوم بر درآمد اثری نداشته اما با افزایش میانگین آن هزینه های واحد تولید افزایش یافت در نتیجه سود سالانه کاهش یافت که شامل سن در زایش اول بود. دسته چهارم نیز شامل صفتی می باشد که بر روی هزینه اثری نداشته و با بالا رفتن درآمد واحد سبب سودآوری شده است که صفت چربی شیر در این دسته قرار می گیرد. هم چنین نتایج نشان داد که بالاترین اهمیت یا تأکید نسبی مربوط به تولید شیر با مقدار 45/01 درصد و پایین ترین آن در ارتباط با فاصله بین دو زایش به مقدار 4/17- درصد محاسبه گردید. اما از نگاه میزان اهمیت نسبی صفات در هر دسته، در گروه صفات تولیدی، تولید شیر و چربی شیر بالاترین اهمیت نسبی را به خود اختصاص دادند. در گروه صفات ماندگاری و بقاء به ترتیب اولویت نرخ بقاء بعد از شیرگیری، نرخ بقاء قبل از شیرگیری و طول عمر تولیدی و همین طور در گروه تولید مثلی، صفت سن در اولین زایش و صفت فاصله گوساله زایی به ترتیب بالاترین اهمیت نسبی را داشتند. در گروه صفات رشدی نیز به ترتیب وزن بدن بالغ، افزایش وزن بعد از شیرگیری و افزایش وزن قبل از شیرگیری بالاترین اهمیت نسبی را به خود اختصاص دادند. نتایج تست حساسیت نیز نشان داد که اثر نوسان فاکتورهای تولید بر روی ارزش‌های اقتصادی صفات یکسان نمی باشد و بعضی از صفات از ثبات بیش تری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of relative emphasis on production and reproductive traits in dairy herds of Pars Livestock Company in Ardabil province

نویسندگان [English]

 • Reza Seyed Sharifi
 • Yousef Rahman Shokgozar
 • Nemat Hedayat Evrigh
 • Jamal Seifdavati
 • Azade Boustan
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to estimate the relative emphasis on production and reproductive traits of growth and longevity in dairy herds of Pars Animal Husbandry Company. This study was conducted using a bioeconomic model and by determining the economic value and relative importance of each of these traits in the breeding programs of dairy cattle breeding system of Pars Livestock Company in Ardabil province. The first step in the development of breeding goals is to determine the economic coefficients for the traits that are considered as breeding goals. The economic value of a trait indicates the contribution of the genetic growth of a trait in improving the economic efficiency of the production system. In order to study the effects of change in input values on the model response, sensitivity test was used. Also, for comparing different attributes, the relative emphasis of each attribute was calculated. The annual profit of each productive cattle in this research was reported to be 5529076.86 9 Rials. Attributes can be divided into several categories in terms of the type of effects on revenues and expenses. A group of traits increase the income and cost of the production unit as well as the profit compared to the baseline (initial amount) by increasing their average. Most of the production traits including milk production, fat production, weight gain after weaning, adult body weight, and survival rate before and after weaning were in this category. However, with an increase of one unit in daily weight gain before weaning, income and expenses have increased compared to the base amount, but the profit has decreased. In the other category were traits whose average increase was both a decrease in income and a decrease in costs, which led to a decrease in profit, which included the traits of production life and the calving interval in this group. The traits of the third group had no effect on income, but as the average increased, the unit costs of production increased, resulting in a decrease in annual profits, which included age at first calving. The fourth category also includes an attribute that has no effect on cost and with the increase of unit income has caused profitability, which is the attribute of milk fat in this category. The results also showed that the highest relative importance or emphasis was related to milk production with a value of 45.01% and the lowest was related to the calving interval of 4.17%.However, in terms of the relative importance of traits in each category, in the group of production traits, milk production and milk fat had the highest relative importance. In the group of survival and survival traits, the priority of survival rate after weaning, survival rate before weaning and production life, as well as in the reproductive group, age at first calving and calving interval were the highest relative importance, respectively. In the group of growth traits, adult body weight, weight gain after weaning and weight gain before weaning, respectively, had the highest relative importance. Sensitivity test results also showed that the effect of fluctuations of production factors on economic values of traits are not the same. and some traits are more stable. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioeconomic model
 • Dairy cow
 • Economic value
 • Relative emphasis
 1. Groen, A.F., 1989. Cattle breeding goals and production circumstances. PhD Thesis, Department of farm management and department of animal breeding, wageningen agricultural university, wageningen, the Netherlands.
 2. Ponzoni, R.W. and Newman, S., 1989. Developing breeding objectives for Australian beef cattle breeding. Anim. Prod. 49: 35-47.
 3. Kahi, A.K. and Nitter, G., 2004. Developing breeding schemes for pasture based dairy production systems in Kenya I. Derivation of economic values using profit functions, Livest. Prod Sci. 88: 161-177.
 4. Alvandi, P., 2000. Estimation of economic coefficients of three traits of milk production, milk fat percentage and milk protein percentage in Iranian dairy cows. Master's thesis, Faculty of Agricultural Sciences, Mazandaran University. (In Persian)
 5. Hazel, L.N., 1943. The genetic basis for constructing selection indexes. Genetics. 28: 476-490.
 6. Seyed Sharifi, R., Nurafkan, F, Hedayat Evrigh, N. and Seifdavati, J., 2017. Estimation of Economic Value for Productive and Reproductive Traits of Moghan Agro-Industrial Holstein Cows by using Simulation and Bio-Economic Model. Iranian Journal of Animal Science Research. 9(2): 240-254. (In Persian)
 7. Dekkers, J.C.M., 2003. Design and Economics of animal breeding strategies. Iowa State University, Iowa, USA.
 8. Miglior, F., Muir, B.L. and Van Doormal, B.J., 2005. Selection indices in Holstein Cattle of various countries. J. Dairy Sci. 88: 1255-1263.
 9. Van Arendonk, J.A.M., 1985. A model to estimate the performance, revenues and costs of dairy cows under different production and price situations. Agricultural Systems. 16: 157-189.
 10. Krupova, Z., Oravcova, M., Krupa, E. and Peskovicova, D., 2008. Methods for calculating economic weight of important traits in sheep Slovak. J. Anim. Sci. 41: 24-29.
 11. Vatankhah, M. and Faraji Nafchi, M., 2013. Cost-benefit analysis, economical and biological efficiencies of Holstein cows in Chaharmahal-va-Bakhtiari province with different levels of milk production. Animal Production Research. 2(3): 1-9. (In Persian)
 12. Sadeghi Sefid Mezgi, E., 2011. Estimating the economic importance of traits in Holstein dairy cows of Iran. PhD thesis on genetics and animal breeding, Faculty of Agriculture, University of Tehran. (In Persian)
 13. Vargas, B., Groen, A.F., Herrero, M. and Van Arendonk, J.A.M., 2002. Economic values for production and functional traits in Holstein cattle of Costa Rica. Prod. Sci. 75: 101-116.
 14. Ghadimi, M., Syed Sharifi, R., Hedayat Eyvarigh, N. and Bostan, A., 2017. Estimation of cash flow and profitability of traditional and industrial cattle farms with different levels of milk production in Ardabil province. The first national conference on sustainable development in agricultural sciences and natural resources with a focus on environmental culture. (In Persian)
 15. Mirmahdai Chabak, S., 2013. Estimation of economic coefficients of milk production, fat percentage, protein percentage, and herd life span in Holstein cows of Gilan and Mazandaran, master's thesis in animal husbandry, Zanjan University. (In Persian)
 16. Athari Mortazavi, B., 2010. Comparison of the economic values of milk production traits and longevity of Holstein, two-breed and native cows of Gilan province. Master's thesis, Faculty of Agricultural Sciences, Gilan University. (In Persian)
 17. Sahragerd, A., Shadparvar, A. and Asdalahi, S., 2009. Estimation of economic coefficients of milk production traits and body weight in mixed cows of Lorestan province. The 4th Congress of Animal Sciences of Iran. University of Tehran. (In Persian)