بررسی تنوع و پراکنش دوکفه ای های مناطق بین جزر و مدی صخره ای در جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تنوع زیستی و پراکنش مکانی دوکفه ­ای ­ها در هشت ایستگاه (طولا1، طولا2، آفتاب، دفاری، تانگو، هوافضا، بیوتکنولوژی و جزیره ناز) در سواحل صخره ­ای قشم و در دو فصل تابستان و زمستان 1397 بررسی شد. در هر ایستگاه 1 تا 2 ترانسکت عمود بر ساحل دریا تعیین شد. در این مطالعه 14 گونه دوکفه ­ای از 8 خانواده شناسایی شد. حداکثر فراوانی دوکفه ­ای ­ها در فصل زمستان با میانگین 75 عدد در متر مربع در ناحیه­ high ایستگاه طولا2 و حداقل فراوانی آن در فصل تابستان با میانگین 11 عدد در متر مربع در ناحیه Mid ایستگاه بیوتکنولوژی مشاهده گردید. دوکفه ­ای Pinctada radiata در تمام ایستگاه ­ها گونه­ غالب (%9/73) بود. نتایج آزمون nMDS وجود اختلاف در ساختار و ترکیب گونه ­ای جمعیت دوکفه ­ای ­ها در میان فصل­ ها و ایستگاه ­های مختلف را تایید نمود. بیش ترین میزان تنوع گونه‌ای (شاخص شانون) در فصل زمستان در ناحیه high ایستگاه تانگو (2/55) و کم ترین مقدار آن در فصل تابستان در ناحیه high ایستگاه هوافضا (1/65) مشاهده شد. بیش ترین میزان غنای گونه ­ای (شاخص مارگالف) در فصل تابستان در ناحیه  high ایستگاه طولا1 (3/73) و کم ترین مقدار آن در فصل زمستان در ناحیه­ mid ایستگاه بیوتکنولوژی (1/87) ثبت گردید. بر اساس نتایج آزمون سیمپر، بیش ترین درصد مشارکت در عدم تشابه Bray-Curtis از نظر تراکم گونه ای، بین دو فصل تابستان و زمستان و در ایستگاه ­های مختلف نمونه­ برداری مربوط به گونه Saccostrea cucullata است. ساختار جمعیت دوکفه ­ای ­ها در ایستگاه­ های مورد مطالعه تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تغییرات فصلی، توریست و مناطق مسکونی می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Diversity and distribution of the intertidal bivalves of Qeshm Island, the Persian Gulf of Iran

نویسندگان [English]

 • Nooshin Gholi Nezhad 1
 • Aria Ashja Ardalan 1
 • Masoumeh Malek 2
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Biodiversity and spatial distribution of bivalves in eight stations (Toola 1, Toola 2, Aftab, Dafari, Tango, Havafaza, Biotechnology, and Naz Island) on the rocky shores of Qeshm and in August and January 2018 were investigated. At each station, one to two transects oriented perpendicular to shore were identified. In this study, 14 bivalve species from 8 families were identified. The maximum and minimum frequency of bivalves was observed in winter with an average of 75/m2 in the high tide zone of ​​the Toola 2 station and in the summer with an average of 11/ m2 in the mid tide zone of ​​the Biotechnology station, respectively. Pinctada radiata bivalve was the dominant species (73.9) in all stations. The results of nMDS test also confirm the existence of differences in the structure and species composition of bivalve populations between different seasons and stations. The highest and lowest Shannon index was observed in the high tide zone of ​​Tango station (2.55) in winter and in the high tide zone of ​​Havafaza station in summer (1.65), respectively. The highest and lowest species richness (Margalf index) was recorded in the high tide zone of ​​the Toola 1 station (3.73) in summer and in the mid tide zone of ​​the Biotechnology station in winter (1.87), respectively. According to the results of Simper test, Saccostrea cucullata accounted for the highest percentage of participation in Bray-Curtis dissimilarity in terms of species density, between summer and winter seasons and in different sampling stations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rocky shores
 • Biodiversity
 • Bivalves
 • Spatial distribution
 • Persian Gulf
 1. Aghajanpour, F., Savari, A., Danehkar, A. and Chegini, V., 2015. Combining biological and geomorphological data to introduce biotopes of Bushehr Province, the Persian Gulf. Environmental Monitoring and 187 :740. DOI: 10.1007/s10661-015-4956-x.    
 2. Vahidi, F., Fatemi, M.R., Danehkar, A., Mashinchian Moradi, A. and Musavi Nadushan, R., 2019. Patterns of mollusk (Bivalvia and Gastropoda) distribution in three different zones of Hara Biosphere Reserve, The Persian Gulf, Iran. Iranian Journal of Fisheries Science, in press.
 3. Vazirzadeh, A. and Arebi, I., 2011. Study of Macrofaunal Communities as Indicatoris of Sewage Pollution in Intertidal Ecosystems: A Case Study in Bushehr (Iran). World Journal of Fish and Marine Sciences.
 4. Rahman, S. and Barakati, S., 2012. Spatial and temporal variations in the species composition and abundance of benthic molluscs alonge 4 rocky shores of Karachi. 36(3): 291-306.
 5. Kabir, M., Abolfathi, M., Hajimoradloo, A., Zahedi, S., Kathiresan, K. and Goli, S., 2014. Effect of mangroves on distribution, diversity and abundance of molluscs in mangrove ecosystem: a review. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society. 7(4): 286-300.
 6. Grizzle, R.E., Bricelj, V.M., AlShihi, R.M., Ward, K.M. and Anderson, D.M., 2018. Marine molluscs in nearshore habitats of the United Arab Emirates: Decadal changes and species of public health significance. J. Coast. Res. 34(5): 1157-1175.
 7. Thilagavathi, B., Varadharajan, D., Babu, A., Manoharan, J., Vijayalakshmi, S. and Balasubramanian, T., 2013. Distribution and Diversity of Macrobenthos in Different Mangrove Ecosystems of Tamil Nadu Coast, India. Aquaculture Research and Development, 4: 199. DOI: 10.4172/2155-9546.1000199.
 8. Amin, B., Ismail, A., Arshad, A., Yap, C.K. and Kamarudin, M.S., 2009. Gastropod assemblages as indicators of sediment metal contamination in mangroves of Dumai, Sumatra, Indonesia. Water, Air and Soil Pollution. 201: 9-18.
 9. Vaziri zadeh, A., Mohammadi, M. and Fakhri, A., Ecological Assessment of mollusc communities in the rocky shores of Bushehr Province. Journal of Oceanography (JOC). 3(9): 55-61. (In Persian)
 10. Kamrani, E., Behzadi, S. and Hashemipour, F., 2013. Identification and Survey of Bivalvia and Gastropoda in Bandar Abbas Coastal Waters (Persian Gulf). Journal of Oceanography (JOC). 4(13): 53-60. (In Persian)
 11. Vahidi, F., Fatemi, M.R., Danehkar, A., Mashinchian Moradi, A. and Musavi Nadushan, R., 2019. Benthic macrofaunal dispersion within different mangrove habitats in Hara Biosphere Reserve, Persian Gulf. International Journal of Environmental Science and Technology. https://doi.org/10.1007/s13762-019-02469-2.
 12. Abdollahi, R., Ebrahimnezhad, S., Rahimian, H. and Naderloo, R., 2020. Biodiversity of intertidal and shallow subtidal habitats in Abu Musa Island, Persian Gulf, Iran, with an updated species checklist. Regional Studies in Marine Science. 33(1). DOI: 1016/j.rsma.2019.100975.
 13. Alijani, B., 1998. Natural seasons in Iran. Journal of Geographical research. Tehran University. 35: 21-33 (in Persian, abstract available in English).
 14. APHA (American Public Health Association). 2005. Standard method for examination of water and wastewater. 18th edition. American public health association publisher, Washington, USA.
 15. Bosch, D.T., Dance, S.P., Moolenbeek, R.G. and Oliver, P.G., 1995. Sea shells of eastern Arabia. Abe Dubai: Motivate Publishing.
 16. Clarke, K.R. and Warwick, R.M., 2001. Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation. 2nd ed. Plymouth Marine Laboratory, UK.
 17. Azizi, N., Sari, A., Fatemi, S.M., Farshchi, P. and Mousavi-Nadushan, R., 2017. Macrozoobenthic assemblages in rocky intertidal biotopes along the Busher coast, Persian Gulf, Iran. Iranian Journal of Fishery Sciences. 20 p.
 18. Movahedi Nia, M., Rameshi, H., Kamrani, E., Sourinejad, I., Seydmoradi, S. and Esmaeilzadeh, A., 2014. Investigation of natural habitats of pearl oyster Pinctada radiata around the Lavan Island, northern Persian Gulf. Journal of Aquatic Ecology. 3(4): 61-67. (In Persian)
 19. Yassien, M.H., Abdel-Razek, F.A. and Kilada, R.W., 2000. Growth estimates of the pearl oyster, Pinctada radiata, from the Eastern Mediterranean. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries. 4: 105-110.
 20. Carter, R., 2005. The history and prehistory of pearling in the Persian Gulf. JESHO. 662: 139-209.
 21. Daghooghi, B. and Momeni, M., 2019. Appropriate Areas to Construction of Pearl Oyster Culture Farms. Water Resources Ecology 2(2): 11-19. (In Persian)
 22. Samidurai, K., Saravanakumar, A. and Kathiresan, K., 2012. Spatial and temporal distribution of macrobenthos in different mangrove ecosystems of Tamil Nadu Coast, India. Environmental Monitoring and Assessment. 184: 4079- Doi: 10.1007/s10661-011-2245-x.
 23. Mokhayer, Z., Mousavi Nadushan, R., Rabbaniha, M., Fatemi, M.R. and Jamili, Sh., 2017. Spatial and temporal distribution of Merozooplankton of Ilyoplax frater along in coastal waters and estuarine regions of the Bushehr - Persian Gulf. Iranian Scientific Fisheries Journal. 26(4): 95-105. (In Persian)
 24. Al-Yamani, F., Yamamoto, T., Al-Said, T. and Alghunaim, A., 2017. Dynamic hydrographic variations in northwestern Arabian Gulf over the past three decades: Temporal shifts and trends derived from long-term monitoring data. Mar. Pollut. Bull. 122: 488-489.
 25. Devlin, M.J., Massoud, M.S., Hamid, S.A., Al-Zaidan, A., Al-Sarawi, H., Al-Enezi, M., Al-Ghofran, L., Smith, A.J., Barry, J., Stentiford, G.D., Morris, S., da Silva, E.T. and Lyons, B.P., 2015. Changes in the water quality conditions of Kuwait’s marinewaters: Long term impacts of nutrient enrichment. Marine Poll. Bull. 100: 607-620.
 26. Lyons, B.P., Devlin, M.J., Abdul Hamid, S.A., Al-Otiabi, A.F., Al-Enezi, M.M., Massoud, S., Al-Zaidan, A.S., Smith, A.J., Morris, S., Bersuder, P., Barber, J., Papachlimitzou, L.A. and Al-Sarawi, H.A., 2015. Microbial water quality and sedimentary faecal sterols as markers of sewage contamination in Kuwait. Marine pollution bulletin. 30;100(2):689-98. doi: 10.1016/j.marpolbul.2015.07.043. 
 27. Allosaur, Y. and Pokavanich, T., 2017. Residence and transport time scales associated with Shatt Al-Arab discharges under various hydrological conditions estimated using a numerical model. Mar. Pollut. Bull. 118: 85-92.
 28. Al-Kandari, M., Sattari, Z., Hussain, S., Radashevsky, V.I. and Zhadan, A., 2019. Checklist of intertidal polychaetes (Annelida) of Kuwait, northern part of the Arabian Gulf. Regional Studies in Marine Science. 32: 1-11. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.100872.