جداسازی وتعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) از طیور گوشتی در استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی شعبه اراک، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

بیماری­ های تنفسی باعث وارد آمدن خسارات قابل توجهی به­ صنعت پرورش طیور در سراسر جهان می‌شوند. طی سال­ های اخیر عفونت با باکتریاورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) مکررﺃ از نقاط مختلف دنیا از جمله ایران گزارش شده است.هدف از مطالعه حاضر جدا­سازی عامل بیماری در استان مرکزی وبررسی میزان حساسیت آنتی ­بیوتیکی به آنتی­ بیوتیک ­های رایج بود. در این تحقیق با سواپ از ریه، نای و سینوس چشمی (تحت حدقه ­ای) مرغ ­های زنده بیمار یا تلف ­شده در مرغداری ­های استان مرکزی بین سال ­های 1396-1395 نمونه‌گیری صورت گرفت و جمعاً 231 عدد طیور دارای علایم عفونت تنفسی از 20 مرغداری مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌های جمع ­آوری شده در محیط بلاد آگار با 5% خون گوسفندی حاوی آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین و پلی‌میکسین B؛ 7/5%CO2 و در دمای 37 درجه سانتی ­گراد به ­مدت 48 تا 72 ساعت کشت داده شدند. باکتری ­ها توسط تست ­های بیوشیمیایی و PCR شناسایی و تایید گردید و در انتها تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن­ ها به ­روش کربی بائر انجام شد. در این مطالعه 15 جدایه ORT جداسازی شد. وضعیت حساسیت آنتی‌بیوتیکی این سویه‌ها به 15 آنتی‌بیوتیک مورد مصرف در درمان عفونت ­های تنفسی طیور تعیین گردید. نتایج نشان دادند که تمام سویه‌های جدا شده نسبت به انروفلوکسازین، اریترومایسین، پنی‌سیلین، آمپی‌سیلین، کولیستین و لینکومایسین 100% مقاوم بودند و بیش ­ترین حساسیت به نیتروفورانتوئین وجود داشت. نتایج به ­دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که از 20 مرغداری نمونه ­گیری شده در سطح استان مرکزی 15 مورد عفونت با اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) توسط تست ­های بیوشیمیایی و PCR جدا و مقاومت نسبتاً بالایی به آنتی‌بیوتیک‌های مورد مصرف در درمان دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and determination of antibiotic susceptibility of Ornithobacterium rhinotracheal (ORT) from broilers in Markazi province

نویسندگان [English]

 • Seyed Davood Hosseini 1
 • Parisa Izadkhah 2
 • Mohadesehosadat Hosseini 3
1 1Razi Vaccine and Serum Research Institute (Arak Branch), Agricultural, Research Education and Extension Organization (AREEO), Arak, Iran
2 Department of Microbiology, Faculty of Sciences, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Respiratory diseases cause significant damage to the poultry industry worldwide. In recent years, infection with Ornithobacterium rhinotracheal bacterium (ORT) has been reported frequently from different parts of the world, including Iran. The aim of current study was to isolate the causative agent and reveal the antibiotic susceptibility to common antibiotics. in Markazi province. In this study, twenty poultry farms reported with respiratory signs clinically were conducted to collect 231 samples including Lung, trachea and infraorbital sinus swaps from sick and dead birds in Markazi province during 2016-2017.The samples were cultured on blood agar medium with 5% sheep blood containing Gentamicin and Polymyxin B and then incubated with 7.5% CO2at 37 °C for 48 to 72 hours. The bacteria identification was carried out using biochemical and PCR tests. The antimicrobial susceptibility of the isolates to 15 common antibiotics which used in poultry farms was determined by Kirby &Bauer method as well. Fifteen ORT isolates out of the 20 farms (75%) were collected using biochemical and PCR methods. The results showed that the isolates were resistant to Enrofloxacin, Erythromycin, Penicillin, Amoxicillin, Colistin and Lincomycin completely(100%). These isolates also were mostly sensitive to Nitrofurantoin. The results of this study indicated that 15 out of 20 examined poultry farms in Markazi province had been infected with the Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) and were highly resistant to common antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ornithobacterium rhinotracheale
 • Poultry
 • Respiratory infections
 • Antibiotic Susceptibility
 1. Gudarzi, H., Azizpour, A., Benani, M., Nouri, A. and Seifi, S., 2014. Investigation of the affinity and tissue distribution of Ornithobacterium rhinotracheale strain ORT-R87-7/1387 in SPF chickens. Animal science Journal (Pazhouhesh & Sazandegi). 107: 1-7. (In Persian)
 2. Benani, M., Mamiz, R., Pourbakhsh, S.A., Gudarzi, H. and Bahmani Nejad, M.A., 2002. Simultaneous isolation of Ornithobacterium rhinotracheale of H9N2 type avian influenza from industrial poultry. Iran Veterinary Research Journal. 3(2): 190-195. (In Persian)
 3. De Haro-cruz, M.J., Ixta-avila, L., Guerra-infante, F.M. (2013). Adherence of five serovars of Ornithobacterium rhinotracheale to chicken trachealepithelial cells. British Poultry Science, 54(4): 425-429.
 4. Mirzaie, S., Hassanzdeh, M., BozorgmehriFard, M.H. and Banani, M., 2011. Isolation and characterization of Ornithobacterium rhinotrachealein the commercial turkey, quail flocks and domestic pigeons by bacteriological and molecular methods. Archives of Razi Institute. 66(2): 121-127.
 5. Roussan, D.A., Al Rifai, R.H., Khawaldeh, G.Y., Totanji, W.S. and Shaheen, I., 2011. Ornithobacterium rhinotracheale and Mycoplasma synoviae in broiler chickens in Jordan. Rev sci tech of int Epiz. 30(3): 931-937.
 6. Ozbey, G., Ongor, H., Balik, D.T., Celik, V., Kilic, A. and Muz, , 2004. Investigation on rnithobacterium rhinotracheale in broiler flocks in Elazig province located in the east of Turkey. Veterinary Med-Czech. 49(8): 305-311.
 7. Nikpiran, H., Abbasi Bahonar, Sh., Bijanzad, P. and Taghavi Molaii, M., 2012. Serological survey of Ornithobacterium rhinotracheale infectious in broiler flocks of Ardabil province. Vet. J. of Islamic Azad Uni. Tabriz Branch. 5(4): 1363-1368. (In Persian)
 8. Allymehr, M., 2006. Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in broiler and broiler breeder chickens in west Azarbaijan province, Iran. Journal Veterinary Medicine. 53: 40-42.
 9. Canal, C.W., Leao, J.A., Rocha,L.S., Macagnan, M., Lima Rosa, C.A.V. and Oliveira, S.D., 2005. Isolation and characterization of Ornithobacterium rhinotrachealefrom chickens in Brazil. Research in Veterinary Science. 78: 225-230.
 10. Ghaemmaghami, S.H., Vande Yousefi, J., Niroumand, H., Monsefi, A. and Ahmadloo, S., 2007. Survey of prevalence of Ornithobacterium rhinotracheale in broiler farms affected with respiratory disorders in Markazi province. j. vet. res. 62(5): 297-300. (In Persian)
 11. Zamani Moghaddam, A., Tahmasby, H., Hashemi Babaheidari, S.H., Khosravi Farsani, M., Kiani Salmi, A., 2010. Molecular detection of Ornithobacterium rhinotracheale in broiler chickens with respiratory infection in Shahrekord. Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi). 96: 41-44. (In Persian)
 12. Mahdavi, S., Ghyami rad, M. and Mehmannavaz, Y., 2012. Survey of seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in slaughtered broiler chickens in Maragheh, Eastern Azerbaijan-Iran. Vet. J. of Islamic Azad Uni. Tabriz Branch. 6(2): 1573-1577. (In Persian)
 13. Asadpour, A., Fiozi Yosefi, A.A. and Banani, M., 2015. Molecular detection and antibiotic susceptibility of Ornithobacterium rhinotracheale in slaughtered broiler flocks of Golestan province. Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi). 29(4): 31-37. (In Persian)
 14. Chansiripornchai, N., Wanasawaeng, W. and Sasipreeyajan, J., 2007. Seroprevalence and Identification of Ornithobacterium rhinotracheale from Broiler and Broiler Breeder Flocks in Thailand. Avian Diseases. 51: 777-780.
 15. Louisa, B., Tabatabai, A.C., Mandy, K., Zimmerli, B., Emilie, S. and Zehr, A.R.E., 2010. Ornithobacterium rhinotracheale North American Field Isolates Express aHemolysin-Like Protein. Avian Diseases. 54: 994-1001.
 16. Bauer, A.W., Kirby, W.M.M., Sherris, J.C. and Turck, M., 1966. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. Amer. J. Clin. Path. 45: 493-496.
 17. Banani, M., Khaki, P., Goodarzi, H., Vand Yoisefi, J. and Pourbakhsh, S.A., 2000. Isolation and identification of Ornithobacterium rhinotracheale from a broiler and a pullet flock. Pajouhesh & Sazandegi. 46: 106-109. (In Persian)
 18. Warner, K., Clark, M.I., Perez, S. and Jennison, R., 2009. Control of Ornithobacterium rhinotracheale in poultry. Veterinary Record. 165:668.
 19. Uriate, , Suzuki, K., Origlia, J., Gornatti, D., Piscopo, M., Cerda, R. and Herrero, M., 2010. Stochastic estimation of seroprevalence against Ornithobacterium rhinotracheale and avian pneumovirus among chickens in Argentina. International Journal of poultry sciences. 9(4): 352-356.21
 20. Banani, M., Pourbakhsh, S.A. and Deihim, A.H., 2004. Antibiotic sensitive of Ornithobacterium rhinotracheale isolate associated with respiratory disease. Archiveof Razi Institute. 58: 111-117.
 21. Chin, R.P., Van Empel, P.C.M. and Hafez, H.M., 2008. Ornithobacterium rhinotracheale In: Saif, Y.M., (ed.). Diseases of Poultry. 765-771.
 22. Erganis, O., Hadimli, H.H., Kav, K., Carlu, M. and Ozturic, D., 2002. A comparative study on detection of Ornithobacterium rhinotracheale in meat-type turkeys by dot immunobiding assay, rapid agglutination test and serum agglutination test. Avian Pathology. 31: 201-204.
 23. Jamshidian, M. and Miahi, M., 2009. Isolation of Ornithobacterium rhinotracheal (ORT) from broiler chickens in Ahvaz city. Iranian Veterinary Journal. 4(4): 29-36. (In Persian)